Annonse
Annonse
Noe å lære av
En mann i 40-årene ble i løpet av få måneder innlagt gjentatte ganger med nye hjerneinfarkter og transitorisk iskemisk anfall (TIA). Utredningen identifiserte to tilstander som begge kan gi hjerneinfarkt
Debatt
Om lag en tredel av de snaut 5 000 personene som lever med hiv i Norge er kvinner. Mange av dem er i fertil alder og har barneønske.
Kronikk
Underernæring forekommer i alle faser av en kreftsykdom. God ernæring øker sjansen for at pasienten kan gjennomføre behandlingen.
Aktuelt
Brennmaneter, insekter og huggorm – de er for noen den fryktede baksiden av den norske sommermedaljen.
Originalartikkel
Hendelser som innebærer menneskelig ondskap, som en terrorhandling, gir større risiko for utvikling av psykiske symptomer enn for eksempel naturkatastrofer.
Leder
I alle nasjonale og internasjonale rapporter hvor man evaluerte forskjellige etaters innsats etter terrorangrepene kom helsevesenet godt ut.
Annonse
Annonse
Kronikk
De siste 60 årene er insidensen av melanom mer enn tidoblet, mens dødeligheten «bare» er femdoblet.
Reportasje
For mange er det et skrekkscenario med en slik melding over høyttaleren. Brått rives man ut av feriemodus og må melde seg til tjeneste.
Intervju
Ragnar Stien synes han lærte mest om seg selv da han, iført skuddsikker vest, bygde en sykehusavdeling for ryggmargsskadede i Sarajevo. Nå bruker han tid på å lure på hvorfor Shakespeare lot en mann dø ved å få gift i øret.
Debatt
Vi må tenke nytt om forebygging av selvmord i psykisk helsevern.
Klinisk oversikt
Personer med arvelig muskelsykdom har tidligere blitt rådet til å unngå hard fysisk aktivitet. Nyere undersøkelser viser at fysisk aktivitet og trening kan ha gunstig effekt, men må tilpasses individuelt.
Legelivet.
«Dolcontin? Jeg selger én tablett for 100 kroner, så du får bare 50 kroner.» Jeg hørte en grov mannsstemme bak meg mens jeg ventet på bussen i Oslo sentrum.
Fra andre tidsskrifter
Inseminasjon i livmor ga flere levendefødte enn forsøk på befruktning på «gamlemåten».
Fra andre tidsskrifter
Nye studier viser at T-dreperceller kan omdannes til hukommelsesceller. Dette kan få betydning for utviklingen av vaksiner.
Fra andre tidsskrifter
Inntak av varm te sammen med alkohol og/eller røyking øker risikoen for spiserørskreft, viser kinesisk studie.
Debatt
Fremtidens psykiske helsevern for voksne bør satse på behandling for utviklingstraumer.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Prematur ovarialsvikt kan være en komplikasjon til kreftbehandling. Sannsynlighet for prematur ovarialsvikt er avhengig av kreftdiagnose, behandling og alder. Fertilitetsbevarende tiltak bør alltid vurderes i forkant av kreftbehandling hos prepubertale jenter og kvinner yngre enn 35 år.
Leder
Ambulansetjenesten er et uunnværlig ledd i behandlingskjeden for pasienter, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
Legelivet
Forekomsten av opplevd mobbing har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå i perioden 1993–2014/15.
Fra redaktøren
Seks av ti fastleger har vurdert å slutte. Jeg gleder meg til å begynne.
Medisinen i bilder
Aspirasjon av linser eller erter med påfølgende pneumoni er ingen ny problemstilling. Tilstanden ble rapportert med ujevne mellomrom på slutten av 1900-tallet. Tross beskjedne symptomer og langsom utvikling endte sykdommen ofte fatalt, og ble først bekreftet ved obduksjon. Denne sykehistorien hadde imidlertid et mye lykkeligere utfall:
Intervju
I over 20 år har anestesilege Anne Berit Guttormsen tatt vare på studenter og alvorlig syke pasienter på Haukeland universitetssykehus – men i 2012 byttet hun selv rolle fra lege til kritisk syk pasient.

Strømskader

Reportasje
Hvert år rammes 3 000 yrkesaktive av strømulykker her i landet. – Jeg skvatt godt til, forteller elektrikerlærling Erik Holen.
Noe å lære av
Strømgjennomgang fra lavspenning kan gi forskjellige typer og grader av helseutfall, som hjerterytmeforstyrrelser og indre forbrenninger. Vi beskriver en pasient med antatt lavt skadepotensial som fikk større konsekvenser enn forventet.
Fra redaktøren
Leger skal ikke gjette. Skriftlig eksamen og andre evalueringsordninger i medisinstudiet bør gjenspeile måten leger arbeider på.
Originalartikkel
I perioden 2008–10 foregikk 1,4 % av fødslene i Norge i fødestuer. Totalt 6,9 % av kvinnene med planlagt fødestuefødsel ble overflyttet til sykehus under fødselen og 3,8 % ble overflyttet etter fødsel.
Personlige opplevelser
Som pasient med en alvorlig kreftdiagnose har jeg vært på Akershus universitetssykehus til utredning og behandling utallige ganger.
Klinisk oversikt
Trikotillomani, eller hårnappingslidelse, er en psykisk lidelse som typisk rammer i ungdomsårene og har et kronisk forløp. Tilstanden er ofte ledsaget av betydelige begrensninger i livsutfoldelsen. Komorbiditet med depresjon og angstlidelser er vanlig.
Originalartikkel
Stortinget var entydig positivt til å innføre et landsdekkende screeningprogram for brystkreft. Stortingsdebatten ble gjennomsyret av mammografiscreeningens effekt på dødelighet. Problematiske sider ved screening ble ikke diskutert.
Leder
Beslutninger om å innføre nye metoder og ny teknologi i helsetjenesten bør bygge på metodevurderinger, der nytten av tiltaket, tilstandens alvorlighetsgrad og ressursbruken vurderes.
Fra redaktøren
Amming er nært, intimt og privat, men det er også folkehelse. Mer enn 800 000 barnedødsfall kunne vært forhindret årlig om mødre i lavinntektsland hadde ammet i stedet for å bruke morsmelkerstatning.
Kronikk
Få temaer vekker så sterke følelser i medisinske fagmiljø som amming. Hvor gode holdepunkter finnes det for å anbefale morsmelk som eneste ernæring etter de fire første levemånedene?
Intervju
Claus Klingenberg både redder premature nordboere og hamrer faglige veiledere frem på tastaturet i en fandens fart. Men egentlig er han en simpel epletjuv.
Leder
Forståelsen av kjønn og kjønnsidentitet er i endring i Norge og internasjonalt. Den nye diagnosen kjønnsinkongruens er en anerkjennelse av transpersoners rett til selv å bestemme hvem de vil være.
Språkspalten
Jeg blir provosert når politikere omtaler en alvorlig psykisk lidelse som en utfordring. Det er forskjell på utfordring og problem.
Originalartikkel
Kunnskap om sykehusbruk i livets sluttfase er nyttig for å forstå behovet for sykehustjenester. De som døde da de var 56–65 år hadde 5,2 innleggelser i gjennomsnitt de siste tre leveårene, mot 2,8 for dødsalder 86–95 år.
Leder
Bruken av sykehus øker jo nærmere man er dødstidspunktet. Bør vi prioritere behandling av pasientene i de siste leveårene lavere eller høyere enn i dag?
Oversiktsartikkel
Dødelighet etter hjerte-lunge-redning og fødselsasfyksi blant nyfødte er henholdsvis 10 og 28 % i høy- og lavinntektsland. Inntil 70 % av de overlevende utvikler varierende grad av hypoksisk iskemisk encefalopati etter alvorlig fødselsasfyksi.

Abort utenfor sykehus

Originalartikkel
94 % av kvinnene som fikk utført abort hos avtalespesialist, opplevde behandlingen som svært trygg. Nesten alle kvinnene i studien ville benytte seg av medikamentell abort hos avtalespesialist hvis de senere i livet skulle velge abort.
Leder
De fleste svangerskapsavbrudd skjer nå ved medikamentell abort og ikke med utskrapning fra uterus.
Reportasje
Møtet med en liten enhet i rolige omgivelser kan forklare de gode resultatene etter prøveprosjektet med medikamentell abort hos avtalespesialist. I to år var Anette Berg en av ni leger som tok imot kvinner i svangerskapsuke 6–9.
Annonse
Annonse