Originalartikkel
Antall pasienter som får opioider på blå resept, har økt etter at blåreseptordningen ble endret i 2008.
Debatt
Beslutningen om å gi 30 millioner kroner årlig til et privat barnehospice på Sørlandet er en prioritering som ikke er forenlig med den typen etisk refleksjon man daglig forholder seg til i det offentlige helsevesenet.
Fra andre tidsskrifter
I en musestudie fikk mus som ble påført smerte, et større innslag av fargeløse hår.
Fra andre tidsskrifter
Ved traumatiske amputasjonsskader kan gjenværende metallfragmenter være et problem, viser ny studie.
Fra redaktøren
Hvordan pasienter med sykdom uten objektive funn har blitt møtt gjennom tidene, tjener den medisinske profesjon til liten ære. Dét bør vi ha i bakhodet når vi møter pasienter med langvarige ettervirkninger av covid-19, skriver Kari Tveito.
Medisin og tall
Studiedeltagere kan endre atferd hvis de vet at de blir observert. Vi kaller dette Hawthorne-effekten.
Minileder
Den sittende presidentens utallige valgmøter over hele landet samler jevnlig flere tusen deltagere, som står tett sammen i idrettshaller og på stadioner.
Kort rapport
Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus falt i 92 % av tilfellene utenfor terapianbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.
Leder
Leger må bli flinkere til å følge retningslinjer for bruk av antibiotika.
Podkast
Hvorfor bruker leger av og til antibiotika feil? Og hva kan det føre til? Stetoskopet snakker med overlege Bjørn Waagsbø og professor Dag Berild.
Essay
«Plutselig falt jeg helt sammen. Det var som om jeg forsvant fra denne verden, det var umulig å snakke, og det kjentes som jeg ble båret av en brottsjø.» Professor Astrid K. Wahl beskriver kroppens reaksjon på cellegiften.
Kronikk
Norske leger har taushetsplikt, men også en hel skog av meldeplikter. Regelverket kunne trengt en opprydning, men i stedet foreslås det nå enda en meldeplikt.
Fra andre tidsskrifter
Legemiddelet hydroksyurea er trygt og effektivt for barn med sigdcellesykdom, men mange bør få høyere dose enn det praksis har vært hittil.
Noe å lære av
En mann i 50-årene med fremskreden Parkinsons sykdom utviklet en rask forverring. Behandlingstiltak ga kun forbigående bedring.
Fra andre tidsskrifter
Hormonbehandling hos postmenopausale kvinner påvirker risikoen for brystkreft. I en ny studie viser langtidsoppfølging at kombinasjonsbehandling med østrogen og gestagen gir moderat økt risiko.
Essay
Hva er sammenhengen mellom Æsculap og en gullklokke?
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Andelen minimalt invasive hysterektomimetoder har økt i Norge fra 2008–18, men varierer fortsatt noe mellom de norske helseforetakene. Robotassistert hysterektomi og salpingektomi under hysterektomioperasjonen har økt siden 2008.
Intervju
Hun vokste opp i en ishall og har vært norgesmester i kunstløp tre ganger. Mye trening på glatt is kan ha bidratt til at anestesilegen Vibecke Sørensen klarer å sjonglere nasjonale verv i idretten med håndtering av korona på den intensivavdelingen som fikk flest covid-19-pasienter.
Kronikk
Ulike pasientgrupper, alle med livstruende lidelser og selvskadende adferd, blir behandlet ulikt, selv om de har lik alder og nokså lik prognose. Selv om de lovgitte kriteriene for bruk av tvang er oppfylt, må det vurderes om tvang eller ikke er til pasientens beste.
Medisinen i bilder
Hos en tidligere frisk kvinne i 70-årene viste MR-undersøkelse en degenerativ meniskruptur, i tillegg var det flekkvise forandringer i benmargen.
Leder
Togulykker, store branner eller terrorangrep kan føre til at det er mange skadde pasienter samtidig. Hvilke pasienter skal behandles først når ressursknapphet gjør at vi må velge?
Originalartikkel
De fleste gravide kvinner i Oslo-regionen betalte selv for å få utført tidlig ultralyd eller NIPT-test hvis de ikke oppfylte kriteriene for tilbud om utredning etter de nasjonale retningslinjene. Flertallet mente at fosterdiagnostikk bør være et offentlig organisert tilbud.
Debatt
Presis koding av sykdomsdiagnoser er viktig for god kvalitet i helsetjenestene. Kodingskvaliteten for primær binyrebarksvikt er for svak, noe som sannsynligvis ikke er unikt for denne diagnosen.
Klinisk oversikt
Antibiotikaresistens er en av de alvorligste truslene mot folkehelsen. Det utvikles få nye antibiotika, og resistensproblemene øker. Rasjonell bruk av eksisterende antibiotika blir derfor stadig viktigere.
Medisin og tall
Ofte lønner det seg å undersøke ting på kryss og tvers, spesielt hvis noe synes å være for godt til å være sant. Kryssvalidering vurderer den statistiske modellen ved å prøve den på nytt i det samme datasettet. Statistiske metoder skal presist analysere dataene i din studie.Vi bruker de samme...

Hjertestarter

Originalartikkel
Tidligere hjertestans eller alvorlig arytmi forelå hos 67 % av dem som fikk implantert hjertestarter. Koronarsykdom var vanligste underliggende årsak.
Leder
Kvalitetsovervåkning er nøkkelen til god pasient-sikkerhet, skriver Torkel Steen.
Podkast
I år er det 40 år siden den aller første pasienten i verden fikk implantert en hjertestarter ved Johns Hopkins Hospital i USA.
Debatt
Basert på hva vi vet om immunsystemet og risikofaktorer hos mennesker med Downs syndrom, bør vi ta ekstra grep for å beskytte denne gruppen mot alvorlig sykdom og død.
Kronikk
Også pasienter med initialt mildt forløp av covid-19 rapporterer langvarige symptomer i form av blant annet brystsmerter, tungpustethet, hodepine og utmattelse.
Intervju
– Vi fikk høre at vi var så flinke, begavede og privilegerte. Det er ikke nødvendigvis noen fordel når man sliter, sier professor i medisinske atferdsfag Reidar Tyssen.
Debatt
Hurtigtester er en kilde til feil og misforståelser i oppfølgingen av rusmiddelbruk.
Kort rapport
I løpet av to år utløp 12 % av alle e-resepter uten at medikamentene ble hentet ut. Det tilsvarer mer enn 5,9 millioner medikamenter.
Kort kasuistikk
Pasienten hadde symptomer på covid-19 i totalt 70 dager.
Noe å lære av
Hos denne pasienten var mikrobiologiske funn avgjørende for å komme frem til riktig diagnose.
Tidligere i Tidsskriftet
Er det en spesiell type som velger å studere medisin? «Ø.» ser fellestrekk hos kollegaene i en Æsculap-artikkel fra 1923.
Språkspalten
I 78 forskningsartikler ble det engelskspråklige navnet for St. Olavs hospital skrevet på 13 ulike måter. Det offisielle navnet ble ikke brukt i det hele tatt.
Debatt
Den nye bioteknologiloven gir oss en gyllen mulighet til å reflektere rundt egne verdier, skriver Ingunn Marie Engebretsen.
Tidligere i Tidsskriftet
Hvor farlig er det å håndtere frimerker som har blitt fuktet med spytt fra en person med tuberkulose? En fransk militærlege undersøkte saken tidlig på 1900-tallet.
Tidligere i Tidsskriftet
I 1917 var det ikke uvanlig at legene brukte hele dagen bare på å komme seg til pasienten.
Legelivet
Digitale forelesninger virker smitteforbyggende på mer enn humane virus, skriver Frederik Emil Juul.
Fra andre tidsskrifter
En ny metaanalyse viser bedre langtidsresultater ved bruk av radialisgraft fremfor venegraft ved koronar bypasskirurgi. Bør norske hjertekirurger endre praksis?
Fra andre tidsskrifter
– Samlet sett tyder resultatene på at det er arbeidsmengde som har betydning, sier Karin Isaksson Rø.