Klinisk oversikt

Buegangsdehiscens

Buegangsdehiscens er en tilstand med plagsomme øresymptomer og svimmelhet forårsaket av en defekt i benet mellom det indre øret og midtre skallegrop.

Kronikk

Statiner gir sjelden bivirkninger

Ny kunnskap fra randomiserte studier avkrefter en sammenheng mellom statiner og muskelbivirkninger hos de aller fleste

Leder

Hugs tolken!

1. januar i år tredde tolkelova i kraft. Det er eit viktig steg i kampen om likeverdige helsetenester til alle innbyggarar.


Nyeste vitenskapelige artikler

Fra redaktøren

Fellesskap på blå resept

– Blåreseptordningen bidrar til å utjevne helseforskjeller. Sanksjoner mot leger for feilskrevne blåresepter passer dårlig med vår solidariske tanke om helse for alle, skriver Elena V. Aandstad.

Minileder

Pandoras år

Kort rapport

Strømgjennomgang fra lavspenning

Pasienter utsatt for strøm henvises ofte til akuttmottaket, men det er ulike retningslinjer for hvordan disse bør håndteres.

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Leder

Kommuneoverleger i spagat

– Kommunene må utnytte kommuneoverlegenes kompetanse på en bedre måte, skriver Therese Renaa.

Debatt

Illegalt eller medisinsk amfetamin

Økende forskrivning av amfetamin som legemiddel stiller større krav til kunnskapen om stoffets farmakologiske egenskaper.

Fra redaktøren

Vaksine mot vaksineskepsis?

Kronikk

Den norske arbeidslivsmodellen fremmer god helse

Bedriftsleger og andre i bedriftshelsetjenesten bør engasjere seg mer i hvordan norsk arbeidsliv organiseres.

Desentralisert medisinstudium

Originalartikkel

Leger utdannet i Bodø – hvem er de og hvor blir de av?

Studenter som valgte desentralisert medisinutdanning i Bodø, hadde i stor grad tilhørighet til regionen. 35 prosent av Bodøpakke-studentene ble allmennleger, og 67 prosent av disse arbeidet i distriktskommuner.

Leder

Leger til distriktet

– Bedre planlegging og tilrettelegging av medisinstudiet og spesialistutdanningen kan sikre bedre rekruttering av allmennleger til distriktet, skriver Marie Thoresen.

Oversiktsartikkel

Tiltak i grunnutdanningen

Å dreie fokus i utdanningen mot utvikling av kunnskap, ferdigheter og undervisningsarenaer som gjør leger kompetent til å arbeide i distrikt, har betydning for rekruttering av leger til distrikt.

Kronikk

Samfunnsbyrden tilsier mindre strenge smitteverntiltak

En videreføring av strenge smitteverntiltak vil være for kostbart i forhold til gevinsten ved lavere sykdomsbyrde nå som en stor andel av befolkningen er vaksinert.

Intervju

Akademia, fluefiske og hjertesvikt

– Vi kan vel ta dette intervjuet digitalt? Ingen trenger vel strengt tatt å møtes «face-to-face» lenger, nærmest insisterer Kenneth Dickstein.
‒ Dessuten sa jeg til kona at jeg ikke skulle klippe håret før pandemien var over, og det er den ikke.

Noe å lære av

Langvarig muskelsvakhet

En kvinne ønsket å vite årsaken til diagnosen hun hadde fått som tenåring, og videre prognose. Utvidet gentesting viste at den opprinnelige diagnosen var feil.

Klinisk oversikt

Hudplukkingslidelse

Hudplukkingslidelse er en underkjent psykisk lidelse som typisk starter i tenårene og medfører betydelig emosjonelt stress og/eller nedsatt fungering på viktige livsområder.

Originalartikkel

Kommuneoverlegers opplevelse av egen rolle

Kommuneoverleger opplevde uklar rolleforståelse og usynlighet, men også stor grad av autonomi, og en dobbelthet i rollen mellom klinisk identitet og samfunnsmedisinsk identitet.

Debatt

Hjerneblødning som metafor

– Dårlige valg og ubesluttsomhet er ikke vanlige symptomer på hjerneslag, kommenterer Kashif Waqar Faiz om landslagssjefens bruk av medisinsk metafor.

Tidligere i Tidsskriftet

Behov for flere epidemispesialister

Lege og professor Axel Holst tok i 1918 til orde for at man måtte utdanne og ansette flere faste epidemi­spesialister, i tillegg til den ene legen i Norge som allerede jobbet med det.

Fra fagmiljøene

Bronkiolitt skal ikke behandles med glukokortikoider eller antibiotika

– Vi er inne i en hektisk sesong med virale luftveisinfeksjoner. RS-virus er den hyppigste årsaken til bronkiolitt hos barn.

Medisin og tall

Metaregresjon

Legelivet

Studentens lyckliga da'r

– I studietiden var den seksuelle appetitten stor. Noen hadde en utpreget hormonstyrt atferd. Når dette ble kombinert med alkoholdoseringsvansker, kan de personene i ettertid prise seg lykkelig for at dette var lenge før me too.

Kort kasuistikk

Intramural gastrisk abscess

En mann i 20-årene ble innlagt akutt ved medisinsk avdeling grunnet feber og magesmerter. Foruten kronisk hepatitt B-infeksjon var han tidligere frisk og brukte ingen faste medikamenter.

Originalartikkel

Tre bølger med covid-19 på et lokalsykehus

Gjennomsnittsalderen hos pasienter innlagt på Bærum sykehus på grunn av covid-19 var 68 år i pandemiens første bølge og 53 år i tredje bølge. Sykehusdødeligheten i pandemiens første og tredje bølge var henholdsvis 18 % og 4 %.

Leder

Tre bølger i Bærum

Kunnskap om hvordan det har gått med covid-19-pasienter innlagt ved et lokalsykehus i Oslo-området gir viktig informasjon for forberedelsene til neste koronabølge.

I tidligere tider

Lokalbedøvelsens historie – fra kokablader til effektiv analgesi

Få enkelthendelser i medisinhistorien har fått så stor betydning som oppfinnelsen av lidokain i 1943. Midlet erstattet eternarkosen ved en rekke kirurgiske inngrep, som med lidokain kunne foretas trygt og effektivt på våken pasient.

Klinisk oversikt

Estimert glomerulær filtrasjonshastighet som mål på nyrefunksjon

Estimatet har begrensninger og kan ikke brukes i alle kliniske situasjoner.

Personlige opplevelser

I spennet mellom Gud og Darwin

«Han minner om en lekpredikant fra Sarons dal, men uten de karismatiske nådegaver som kjennetegner en virkelig sjelefanger.»

Medisinen i bilder

Leukemia cutis

Bildet viser leukemiske hudinfiltrasjoner hos en mann i 50-årene diagnostisert med akutt myelogen leukemi.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media