Oversiktsartikkel
Nyere sikkerhetsstudier har vist en liten overdødelighet hos astmatikere som bruker langtidsvirkende β2-selektive agonister.
Originalartikkel
Medisinstudenter uttrykker bekymring for å gå inn i et system der det kan være vanskelig å ivareta egne behov og en god balanse mellom jobb og hjem.
Leder
Jeg, og mine venner med meg, vil ikke jobbe oss i hjel. Er helsevesenet klart for den nye generasjonen leger?
Fra laboratoriet
Hemoglobinopatier gir ofte mikrocytose, anemi og hemolyse. Ved slike funn bør man vurdere utredning for hemoglobinopati.
Kronikk
Solkrem har en usikker plass blant tiltakene for å forebygge maligne melanomer, skriver Gunnar Hasle.
Debatt
Slagpasienter trenger et sikkerhetsnett etter utskrivelse, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Anmeldelser
Det er smertefullt å lese om hvordan barns opplevelser har blitt feid til side for å tilfredsstille samfunnets trange kjønnsnormer.
Anmeldelser
Hvorfor har vi evne til dårlig og godt humør? Hvorfor har vi følelser?
Anmeldelser
Underholdende, opplysende og problematiserende.
Intervju
– Jeg husker godt et lite barn som ble svært alvorlig sykt under meslingutbruddet i Oslo i 2011. Det er slikt man ikke glemmer, sier smittevernoverlege Tore Steen.
Fra andre tidsskrifter
Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter.
Originalartikkel
Andelen barn som får diagnostisert Tourettes syndrom i Norge varierer betydelig mellom fylkene. Mange har andre psykiatriske eller nevrologiske diagnoser i tillegg.
Noe å lære av
Jenta hadde feber og var irritabel. Symptomene viste seg å skyldes en sjelden tilstand med stort skadepotensiale.
Medisin og tall
Kanskje kan pasienten ha rett hvis han hevder at effekten av legemidlet ikke er like god som før?
Debatt
Selvmordsatferd er nesten alltid ambivalent, skriver Øivind Ekeberg i denne debattartikkelen.
Fra redaktøren
Kan vi miste noe dersom vi øker studiekapasiteten i Norge på bekostning av studieplasser i utlandet, spør Marton König.
Fra andre tidsskrifter
Kjønnsbekreftende kirurgi reduserer psykiske helseplager knyttet til kjønnsinkongruens. Det viser en ny studie.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Essay
Hva motiverte de aller første kvinnene til å studere medisin i et konservativt samfunn hvor kvinner ikke hadde stemmerett og var mannens eiendom?
Debatt
Legenes klimaaksjon krever umiddelbare og radikale endringer i norsk klima- og energipolitikk.
Språkspalten
Legen som oppdaget malariaparasitten mente ordet var useriøst. Men det lever i beste velgående.
Debatt
Det er tid for den første store gjennomgangen av nasjonal traumeplan. Nå er det mulig å komme med innspill.
Fra andre tidsskrifter
Er det en sammenheng mellom alder i årskullet og psykisk lidelse? En ny studie fra USA tyder på det.
Originalartikkel
Forskrivningen av antipsykotiske legemidler til hjemmeboende eldre gikk ned i perioden 2006 – 2018.
Originalartikkel
Etter tre år hadde nesten 40 % av deltakerne i denne studien vært kontinuerlig deprimerte eller hatt minst ett alvorlig tilbakefall.
Leder
Depresjon hos eldre kan ofte bli til en kronisk lidelse. God oppfølging er viktig for å hindre tilbakefall, skriver Ole Grønli og Anne Høye.
Medisinsk etikk
Hva skal man gjøre når pasienter med langt fremskreden sykdom ikke ønsker å leve lenger?
Anmeldelser
En klar oppfordring om å aktivt skape sitt fag.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med type 2-diabetes som gjennomgår fedmekirurgi, har lavere risiko for kardiovaskulære hendelser.
Anmeldelser
Omtaler mange aspekter omkring det å utvikle seg fra novise til tung kirurg.
Intervju
Jan Abel Olsen mener investeringer tidlig i livet gir stor effekt på helse og arbeidsdeltakelse.
Leder
Private helseforsikringer er usolidariske, skriver Mette Brekke og Torben Wisborg.
Legelivet
Helsesystemer er under omorganisering i de fleste land. Det kan påvirke både legers jobbtilfredshet.
Legelivet
Vi som forsker på fulltid, blir fra tid til annen spurt om når vi skal gjenoppta arbeidet som leger.
Kronikk
Selvskadende atferd er en viktig årsak til at pasientene innlegges i akutt-psykiatriske avdelinger, skriver kronikkforfatterne.
Kort kasuistikk
En mann i 20-årene ble innlagt på sitt lokalsykehus etter et kortvarig tap av bevissthet. Utredningen avdekket to mulige årsaker.
Kronikk
Hvorfor er det så vanskelig å finne effektive politiske tiltak mot antibiotika-resistens?
Noe å lære av
Man mistenkte en alvorlig tilstand som sjelden forekommer i Norge.
Leder
En viktig del av smittevernet er å hindre smittestoffene i å komme under huden på oss, skriver Preben Aavitsland.
Helse og jus
Statens helsetilsyn har konstatert lovbrudd i flere saker som gjelder legers opplysningsplikt til barneverntjenesten.
Noe å lære av
Plagene hadde felles utgangspunkt i en sjelden sykdom.
Originalartikkel
Å begrense rekrutteringen til brukere av helsenorge.no sine tjenester gir seleksjonsproblemer, viser denne studien.
Leder
Vi må være oppmerksomme på skjevheter som oppstår når vi blir heldigitale, skriver forfatterne av denne lederen.