Annonse
Annonse
Originalartikkel
Mange pådro seg frostskader under militær tjenestegjøring. Hver femte person med frostskade rapporterte om kroniske helseplager som påvirket livsutfoldelse og arbeidsevne. Studien indikerer høyere forekomst av frostskader i geografisk utsatte tjenestesteder i Nord-Norge.
Kort kasuistikk
En kvinne med slagsymptomer fikk utført mekanisk trombektomi. Hun gjenvant raskt habituell tilstand, og ved MR av hodet senere samme dag kunne det ikke påvises infarkter.
Kronikk
Energidrikker er risikoprodukter som ikke bør inngå i barn og unges kosthold. På grunn av skadevirkningene bør salg av energidrikker til barn og unge forbys.
Tidligere i Tidsskriftet
Det første amerikanske apotekutsalget åpnet i Philadelphia på 1700-tallet. I USA havnet apotekene på det frie marked, og det førte til at de amerikanske apotekene så nokså annerledes ut enn de norske regulerte.
Fra andre tidsskrifter
Musestudier avslører en mulig mekanisme bak kløe hos eldre.
Fra andre tidsskrifter
Bruk av rusmidlet khat kan gi kronisk leversykdom, spesielt hos menn, ifølge en studie fra Etiopia.
Internasjonal medisin
Sentrale aktører i arbeidet med utryddelse av kopper og øyeleger fra mange lang skapte et unikt foregangsprosjekt for bekjempelse av blindhet i Nepal. Et vesentlig bidrag kom fra Norge.
Annonse
Annonse
Debatt
Vi er bekymret for mangelen på fysioterapeuter som har kompetanse på sjeldne medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander.
Debatt
Norge ligger på verdenstoppen i antall hoftebrudd. Behandlingen er dyr og dødeligheten høy. Bedre samarbeid mellom geriatere og ortopeder etterlyses.
Fra redaktøren
Selv sosiale konstruksjoner som utdanningslengde påvirkes av et urettferdig, genetisk lotteri.
Fra andre tidsskrifter
Kirurgi er bedre enn medisinsk behandling ved sykelig overvekt med diabetes og hypertensjon, men gir økt risiko for komplikasjoner.
Fra andre tidsskrifter
Ved bruk av avansert modellering kan pluripotente stamceller differensieres til hjertevev.
Aktuelt
Legeforeningens kampanje «Gjør Kloke Valg» vil forhåpentligvis bidra til at vi ikke gjør for mye, ikke for lite, men akkurat passe.
Aktuelt i foreningen
– Jeg har ledet Legeforeningen i tre år. Vi har oppnådd historiske seire og landet viktige avtaler. Jobben er ikke ferdig; jeg har mer jeg vil utrette, skriver Marit Hermansen.
Legelivet.
Fastlegen min er fantastisk. Hun har et skjelett som heter Charlotte og en rød sykkel med blomsterkasse foran og bak. «Syklemelding», står det på skiltet.
Oversiktsartikkel
Sekkebegrepet frontotemporal demens favner om flere nevrodegenerative sykdommer, som fører til tap av hjerneceller i frontallappene og/eller temporallappene. Frontotemporal demens kan deles inn i to fenotypiske grupper etter endringer enten i atferd eller språk.
Originalartikkel
I 70 prosent av tilfellene med familiær ALS og 10 prosent av de med sporadisk form kan genetisk utredning gi en diagnose stilt på molekylært nivå. Betydningen for slektningers sykdomsrisiko kan være usikker, og den psykologiske belastningen stor.
Leder
Pasienter med alvorlig og mulig arvelig sykdom og deres slektninger kan ha nytte av genetisk utredning og veiledning, også når prediktiv gentesting ikke er aktuelt.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Medisinsk etikk
Det har oppstått et nytt informasjonsdilemma for leger ved offentlige sykehus: Bør de informere kreftpasienter om at det finnes et kostbart privat behandlingstilbud?
Medisinsk etikk
Hvordan kan onkologer og andre leger håndtere informasjon om kommersielle behandlingsmuligheter dersom kravet til likebehandling skal respekteres?
Medisinsk etikk
Nye kreftlegemidler som har dokumentert effekt og markedstilgang i Norge, men som venter på vurdering i Beslutningsforum, setter onkologer i utfordrende etiske situasjoner.
Fra andre tidsskrifter
SGLT2-hemmere og GLP1-agonister gir lavere dødelighet enn DPP4-hemmere ved type 2-diabetes, viser ny metaanalyse.
Fra andre tidsskrifter
Dataene fra PACE-studien er analysert på nytt. Det gir andre resultater enn de tidligere publiserte.
Fra andre tidsskrifter
Kreftceller skaffer seg næringsstoffer fra friske naboceller gjennom autofagi. Dette viser en norsk studie.
Legelivet.
At veiledning i spesialistutdanningen har stor betydning i utdanningsløpet er godt dokumentert nasjonalt og internasjonalt.
Fra andre tidsskrifter
Bruk av iPad som beslutningsstøtte førte til dobling av andelen som gjennomførte tarmkreftscreening.
Debatt
Det er dessverre uklarheter i valg av referanseverdier og grenseverdier for spirometri. Vi foreslår endringer.
Debatt
Antall brukere av det antipsykotiske medikamentet kvetiapin øker dramatisk. Det brukes nærmest utelukkende på andre indikasjoner enn behandling av psykoser.
Reportasje
Målet om én innbygger – én journal ble satt av regjeringen i 2012. Seks år senere er det fremdeles langt frem. Når Tidsskriftet spør partene i saken, blir svarene vage og mangelfulle.
Fra redaktøren
Hovedårsaken til utsettelsen er at helseregionene har avvist et felles, nasjonalt journalsystem.
Originalartikkel
Fra London og andre storbyer i Europa rapporteres det om bruk av rusmidler under sex – ofte betegnet «chemsex», særlig blant menn som har sex med menn. Fra Norge finnes det ingen studier om denne atferden, men denne spørreundersøkelsen fra Olafiaklinikken kan gi et bilde på de norske forholdene.
Redaksjonell kommentar
Kjemsex er bruk av psykoaktive stoffer i forbindelse med sex. Som leger bør vi hjelpe folk til å beskytte seg mot helserisiko.
Medisinen i bilder
Det 3D-rekonstruerte CT-bildet viser her komplekse pulmonale arteriovenøse malformasjoner – en unormal kommunikasjon mellom pulmonalarterier og pulmonalvener – hos en mann i 30-årene som ble innlagt grunnet akutt dyspné.
Debatt
Det er akutt behov for dialog mellom fagpersoner. Splittelsen i fagmiljøet skader pasientene.
Klinisk oversikt
Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom som kjennetegnes ved kløe, tørr hud og eksem. Sykdommen forårsakes av et samspill mellom gener og miljø. Optimal lokalbehandling er forbundet med redusert alvorlighetsgrad og forbedret livskvalitet.
Tidligere i Tidsskriftet
Før herjet det en sykdom som legene stort sett ikke så noe til, men som metall-arbeidere var godt kjent med.
Debatt
Forskning gir i liten grad svar på om fysisk trening er bra for personer med alvorlige psykiske lidelser. Det er gjort for få studier av høy metodisk kvalitet.
Medisin og tall
Når man sammenligner effekt av forskjellige behandlinger, er det noen ganger tilstrekkelig å sammenligne andelen pasienter med en hendelse i løpet av en definert tidsperiode.
Fra redaktøren
Klimaendringene er en av våre største helseutfordringer. Det siste vi trenger for å møte dem er egne fantasivirkeligheter og tøvete konspirasjonsteorier.
Debatt
Trening er god medisin i rehabilitering av hjerte- og lungesyke.
Legelivet.
Ikke innskrenk blikket til lærebøkenes etablerte kunnskap. Ved å se utover det store kunnskapslandskapet kan vi kartlegge ukjente områder og derved avdekke ny kunnskap.
Debatt
Kan kravene til brukermedvirkning få uheldige konsekvenser for grunnforskningen?
Originalartikkel
Etter 37 øyeblikkelig hjelp-samtaler på poliklinikker i psykisk helsevern hvor bruk av tvungent psykisk helsevern ble vurdert, ble det foretatt intervjuer av de øyeblikkelig hjelp-ansvarlige.

Utdanning

Kronikk
Norge er ett av få land som primært legger vekt på karakterer ved opptak på medisinstudiet, men sikrer det at de beste studentene blir valgt ut? Bør vi legge andre kriterier til grunn?
Debatt
Er tiden inne for en nasjonal avsluttende eksamen i medisinstudiet? Norsk medisinstudentforening sier forbeholdent ja.
Debatt
Det må etableres et system som gjør at god undervisning gir meritter ved vurdering av akademisk kompetanse.
Leder
Fra 2019 blir turnustjeneste, nå LIS1, en obligatorisk del av spesialiseringen for leger – det er en god ordning.
Kronikk
Hvordan kan vi best strukturere opptaket til medisinstudiet for å sikre de best egnede legene?
Originalartikkel
Studien viser at de vanligste bivirkningene var blødninger – hvorav flest hjerneblødning, mens blodpropp, kognitiv påvirkning, hodepine og håravfall var andre bivirkninger. Faktorer som øker risiko er høy alder, høy komorbiditet, redusert nyrefunksjon og kombinasjon av flere legemidler.
Leder
En gjennomgang av bivirkninger ved bruk av nyere antikoagulasjons-midler viser at alvorlige blødninger er de farligste bivirkningene.
Annonse
Annonse