Annonse
Annonse
Medisinen i bilder
Perikarditt med gule stafylokokker er beskrevet hos voksne og barn. Kardiale manifestasjoner av bakteriemi med gule stafylokokker er imidlertid sjelden blant friske immunkompetente barn uten sentrale katetre.
Fra redaktøren
Vi har nesten utryddet polio, men nå flater vaksinedekningen ut. Gir vi oss ved målstreken?
Noe å lære av
Kvinnen i 60-årene hadde symptomer forenlig med frontotemporal demens, men årsaken var en annen.
Debatt
Å lese om pasientens forløp er viktig i læringsøyemed. I dag åpner lovverket i liten grad opp for dette.
Fra andre tidsskrifter
Antidepressive legemidler ved depresjon er mer effektive enn placebo, hevder forfatterne av en ny, stor studie. Men hva er den kliniske betydningen?
Fra andre tidsskrifter
Perkutan koronar intervensjonsbehandling gir ingen tilleggsgevinst ved optimalisert medikamentell behandling av stabil angina, ifølge en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Et fettsyrederivat øker plasmalekkasjen fra retina hos mus med diabetisk retinopati, men lekkasjen dempes av en enzymhemmer.
Språkspalten
I beskrivelsen av symptomene ved delirium brukes flere engelske ord som ikke er lette å oversette til norsk.
Legelivet.
Man setter av tid, man setter seg ned, man gjør et trekk. Og trekket åpner for mange refleksjoner.
Medisin og tall
To leger vil ikke alltid konkludere likt når de vurderer en pasient. Cohens kappa er et mye brukt statistisk mål på samsvar.
Debatt
Premisset om at forskningens mål er kunnskap, mens helsehjelp skal fremme helse, står i veien for en bedre helsetjeneste.
Annonse
Annonse
Debatt
Pasienter som bor i distriktene, mottar ikke de veldokumenterte behandlingsmetodene som finnes.
Debatt
Skal varslere beskyttes, trenger vi et nytt lovverk og et dedikert varslerombud. Organisasjoner må reagere med sanksjoner mot dem som har gått over streken – uansett hva saken gjelder. Maktubalansen mellom varsleren og «makten» i organisasjonen må brytes.
Tidligere i Tidsskriftet
«Sykdomsbekjempelse» får i denne reklamen fra Tidsskriftet i 1939 et særdeles konkret uttrykk, sterkt preget av tidens formspråk.
Fra andre tidsskrifter
Av 68 legemidler godkjent av de europeiske legemyndighetene hadde kun halvparten dokumentert effekt på pasienters overlevelse eller livskvalitet. Det viser en ny studie.
Medisinsk etikk
Legeforeningen og Rådet for legeetikk fraråder leger å delta i aldersvurdering av unge asylsøkere. Dagens metoder er for usikre, og det er vanskelig å ivareta prinsippene om frivillighet og informert samtykke. Alder er avgjørende for rettigheter og videre prosess, og metoder for aldersbestemmelse bør kun brukes om de er sikre.
Originalartikkel
Hos 363 av 12 522 pasienter innlagt i en medisinsk avdeling i 2012 var det fattet et vedtak om å avstå fra gjenoppliving (HLR minus). Pasientgruppen var karakterisert ved høy alder, morbiditet og mortalitet.
Fra andre tidsskrifter
MR-undersøkelser gir sjelden komplikasjoner hos pasienter med pacemaker eller defibrillatorer.
Internasjonal medisin
I Nepal skjer fremdeles rundt halvparten av fødslene uten at trent fødselshjelper er til stede. Mødreventehjem, der mødre med risikosvangerskap kan bo den siste tiden før termin, kan gi flere av dem praktisk mulighet til å føde på sykehus.
Leder
Helsepersonell kan for lite om delirium, og majoriteten av tilfella vert aldri oppdaga.
Kronikk
Nye lovbestemmelser for pasientsikkerhet er blitt innført, men det viktigste arbeidet foregår i virksomhetene selv.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Intervju
– Medisin trenger ikke alltid å være så «brainy». Nevrolog Magne Bøe er opptatt av å hjelpe «hverdagspasienter» med store plager og lav status. Hans egen hverdag ble snudd på hodet da han og kona fikk et alvorlig sykt barn. Nå er bildene av datterens liv blitt til fotobok og utstilling.
Kronikk
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus.
Oversiktsartikkel
Av alle muskel- og skjelettplager er kneplager blant de hyppigste. Flertallet av pasientene har en atraumatisk knelidelse. Smertereseptorer kan ikke påvises i leddbrusk, men er rikelig til stede i andre strukturer. Erfaringsmessig vil det ofte være tvil om smertenes utgangspunkt, selv etter grundig utredning.

8. mars

Fra redaktøren
Time Magazine kåret #metoo til «Person of the Year 2017». Foran Trump – inkarnasjonen av mann med makt og et nedlatende syn på kvinner. Nå må bevegelsen for å stoppe seksuell trakassering og maktmisbruk få konsekvenser også i helsevesenet og akademia.
Aktuelt
De nedslående resultatene fra OUS-sykehusene om andelen leger som har opplevd seksuell trakassering fikk store overskrifter rett før årets kvinnedag.
Legelivet.
#metoo-kampanjen har satt et søkelys på en ukultur i yrkeslivet, også blant leger. I fokuseringen på seksuell trakassering er det viktig å ikke glemme faren for andre diskriminerende mekanismer i legers arbeidshverdag.
Debatt
Kvinnehat er utbredt i medisinen, men vi snakker ikke om det. Det må det bli slutt på.
Originalartikkel
Diabetes er assosiert med koronarsykdom, og kardiovaskulær sykdom er viktigste dødsårsak hos mennesker med sykdommen.
Leder
Vi kan fortsatt gjøre en bedre innsats for å forebygge koronarsykdom hos pasienter med diabetes.
Klinisk oversikt
Sarkoidose kjennetegnes av granulomatøs betennelse i ett eller flere organer, blant annet hjertet. Kardial sarkoidose har uspesifikke symptomer, og diagnosen stilles derfor ofte sent. Tilstanden er assosiert med kardiomyopati og arytmi og kan være fatal.
Noe å lære av
Mange friske gravide opplever hodepine, svimmelhet og tung pust i moderat grad i løpet av et svangerskap. Men i dette tilfellet skulle symptomene vise seg å skyldes alvorlig, livstruende sykdom.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med mekanisk klaffeprotese lever lenger enn dem med biologisk klaffeprotese, viser en ny studie fra USA.
Debatt
En ny metode for å undersøke for kromosomfeil har mindre risiko for abort og er godkjent i Norge. Likevel er det fortsatt uklart om – og når – den kan tas i bruk.
Debatt
Tidsskriftet har presentert fettembolikasuistikker fra traumatologi og ortopedi. Med bakgrunn i to slike presentasjoner av «fettembolisyndrom» ønsker vi å belyse bruken av dette begrepet og dets betydning for valg av behandling.
Debatt
Klamydia er utbredt blant ungdom. Lokalt smittevernarbeid, evaluering av tiltak og oppfølging av lokal statistikk er vesentlig, noe denne historien fra Bærum kommune illustrerer. 
Debatt
Etter fedmekirurgi er det nødvendig med daglige vitamin-mineral-tilskudd, og pasienten trenger livslang oppfølging fra helsetjenesten. Det er utarbeidet felles nordiske retningslinjer for oppfølgingen og for tilskudd etter fedmekirurgi.
Oversiktsartikkel
Migrene med aura er forbundet med en dobling av risikoen for hjerneinfarkt, men den absolutte risikoen er beskjeden. Hyppige migreneanfall øker risikoen for hjerneinfarkt, men det er foreløpig ikke vist at bedre anfallskontroll reduserer slagrisikoen.
Debatt
Bak bruk av anabole steroider skjuler det seg ofte en historie som kan være vanskelig å få øye på. Hva om steroidbruken ikke er problemet, men løsningen?
Fra andre tidsskrifter
Den nye nivalente vaksinen mot humant papillomvirus er mer effektiv og like trygg som den gamle firevalente vaksinen.
Medisin og tall
Unngå signifikanstester innen grupper i randomiserte studier.
Språkspalten
Mange pasienter bruker legemidler som er skadelige eller uhensiktsmessige. Å avslutte slik medikamentbruk kalles på engelsk deprescribing.
Kronikk
Mer enn 5 000 asylsøkere krysset grensen fra Russland til Norge høsten 2015. Det fikk stor betydning for Kirkenes by med 10 000 innbyggere og et av landets minste sykehus. Hvordan opplevdes det å skulle håndtere tuberkulose og smittevern i en slik ekstraordinær situasjon?
Intervju
Det er ikke enhver gitt å selge inn kvalitetsarbeid som en gladnyhet. Det hjelper å være bergenser og sterk i troen – slik som Nicolas Øyane.
Gjesteskribent
Hvis det oppstår noe i livet, kan vi som oftest gjøre noe med det. Men ikke alltid, og da trenger vi hjelp.
Originalartikkel
Formålet med denne studien var å vurdere i hvilken grad de lokale retningslinjene for behandling av sepsis stemmer overens med de nasjonale.
Leder
Retningslinjer for behandling av sepsis reiser viktige spørsmål.
Annonse
Annonse