Originalartikkel
Tolv uker etter behandlingsstart hadde halvparten av deltakerne gjenopptatt yrkesaktivitet helt eller delvis.
Originalartikkel
Sykehuset Østfold har kartlagt effekten av lystgass ved 311 prosedyrer blant pasienter i alderen 4 – 17 år.
Fra andre tidsskrifter
Over halvparten av nye legemidler godkjent for bruk i Tyskland har ingen tilleggseffekt sammenliknet med allerede tilgjengelige legemidler.
Kronikk
Antipsykotikumet kvetiapin bør ikke brukes til å behandle søvnproblemer, skriver forfatterne av denne kronikken.
Noe å lære av
En omfattende utredning resulterte i en uvanlig diagnose.
Legelivet
Studier tyder på at det er sosiale forskjeller i tilgangen til spesialisthelsetjenester i Norge.
Debatt
Migranter og etniske minoriteter i hele Europa har økende behov for organtransplantasjon.
Fra andre tidsskrifter
For å begrense uheldige helseeffekter har WHO et mål om redusert alkoholinntak, men det globale inntaket øker.
Klinisk oversikt
Akne bør ikke oppfattes som en selvbegrensende ungdomsplage, skriver forfatterne av denne kliniske oversikten.
Legelivet
– For å bli en god kliniker må man være et godt menneske, skriver Karl O. Nakken.
Tidligere i Tidsskriftet
Tidsskriftet hadde i nr. 12/1972 en artikkel om mulige konsekvenser av blågrønnalgens oppblomstring.
Intervju
Daniel Sørli, daglig leder av den private legevakt-tjenesten Dr. Dropin, vet at kritikerne er der ute.
Fra andre tidsskrifter
Risikoen for spontanabort øker med mors alder. Det viser en ny norsk studie.
Debatt
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser.
Kronikk
Hver år rammes tusenvis av nordmenn av hjertestans. Systematisk opplæring i førstehjelp kan gjøre at flere overlever.
Originalartikkel
Median etterundersøkelsestid i Mammografiprogrammet økte fra 23 til 27 dager. Vente- og diagnosetid var uendret.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Fra andre tidsskrifter
Musestudier viser hvordan muskelstamceller kan stimuleres til reparasjon av muskelskade.
Leder
– Konflikten i Kongo gjør ebolaepidemien vanskelig å håndtere, skriver Monica Thallinger.
Helse og jus
Hvilke vurderinger gjør Helsetilsynet i saker som omhandler helsepersonell med en mulig psykisk lidelse?
Kronikk
Pasienter med epilepsi har høy forekomst av komorbiditet og økt risiko for tidlig død.
Medisinen i bilder
Periventrikulær nodulær heterotopi oppdages ofte tilfeldig ved bilde-undersøkelse, hvilket også var tilfelle her.
Debatt
Emnet for prøve-forelesningen ligger for tett opp til emnet i doktorgrads-avhandlingen, skriver Geir Joner.
Fra redaktøren
Tidsskriftets ordliste er endret. Det betyr større valgfrihet for forfatterne.
Fra andre tidsskrifter
Fedmekirurgi hos tenåringer førte oftere til normalisering av blodtrykk, men antallet reoperasjoner var høyere. Dette viser en studie fra USA.
Debatt
Bruken av enkelte tilsetningsstoffer innebærer en mulig helserisiko, skriver Marit Kolby Zinöcker og Inge Andreas Lindseth.
Debatt
– Fastleger garanterer for at alle skal få helsetjenester etter behov og ikke betalingsevne.
Kronikk
Vi trenger å forstå bedre hvilke barrierer mot å ta imot behandlingstilbud som finnes.
Originalartikkel
78 % av ulykkene skjedde uten at andre medtrafikkanter var involvert.
Leder
Kunnskap om sykling og sykkelskader må brukes for å bedre folkehelsen, skriver Olav Røise.
Fra andre tidsskrifter
Kikkhullskirurgi gir like gode resultater som åpen kirurgi ved ventrikkel-cancer, viser en ny studie.
Debatt
Leger undervurderer den placeboeffekten de kan ha på pasienter i en vanskelig livssituasjon, skriver Per Fevang.
Legelivet
Huset vårt brenner, og Norge heller olje på ilden. Medisinere må bidra til slokningsarbeidet, skriver Gro Nylander.
Kort rapport
Unge pasienter som utredes ved arbeidsmedisinsk annenlinjetjeneste i Norge, registreres hyppigst med astma eller håndeksem. Frisører er mest utsatt.
Leder
Unge arbeidstagere med arbeidsrelatert sykdom må unngå eksponering som gjør dem syke, skriver May Brit Lund.
Språkspalten
Uttrykket medisinsk cannabis er mye brukt, men det kan være direkte misvisende. Vi anbefaler en mer presis terminologi.
Fra redaktøren
Prinsippet om akademisk frihet er under press. Det merkes også i Norge, skriver Tidsskriftets sjefredaktør Are Brean.
Fra andre tidsskrifter
I Afrika sør for Sahara blir nesten hvert fjerde barn under fem år med ikke-blodig diaré behandlet med antibiotika.
Originalartikkel
Studien har testet reliabiliteten og validiteten til et nyutviklet spørreskjema for å måle livskvalitet ved fedme.
Leder
Spørreskjema kan brukes for å måle folks tanker og følelser. Hva skal til for at slik informasjon blir pålitelig og nyttig?
Originalartikkel
Høsten 2016 tok en gruppe studenter ved medisinstudiet i Oslo intiativ til å evaluere deler av undervisningen. I denne studien oppsummeres resultatene av prosjektet.
Intervju
Hva skjer når et menneske mister fortellingen om seg selv? Psykiatrien har vært én av flere veier inn til dette spørsmålet for krimforfatter og tidligere overlege Torkil Damhaug.
Debatt
Dersom alvorlige komplikasjoner inntrer, er mulighetene for å håndtere dem svært begrensede, skriver Trond Norseth.
Fra laboratoriet
Tidsskriftet har fått en ny sjanger! Første artikkel ut spør: Hvorfor kaster vi bort så mye av informasjonen som ligger i blodprøvesvar?
Noe å lære av
Symptomene viste seg å skyldes en nylig beskrevet nevrologisk lidelse.