Originalartikkel
Høsten 2016 tok en gruppe studenter ved medisinstudiet i Oslo intiativ til å evaluere deler av undervisningen. I denne studien oppsummeres resultatene av prosjektet.
Kronikk
Tilstrekkelig avlastning er nødvendig for å reparere skadene ved Schlatters sykdom, skriver Torbjørn Måseide og Karsten Melø.
Medisin og tall
Hundrevis av forskere går til opprop for å få begrepet fjernet.
Leder
Vi har fremdeles ingen kur mot ALS. Men det er likevel mye helsevesenet kan gjøre for pasientene, skriver Morten Andreas Horn.
Debatt
Å ta i bruk modulen for kritisk informasjon i kjernejournal kan hindre mange alvorlige feil, skriver Bent Asgeir Larsen.
Legelivet
Et møte med min families fortid gir grunnlag for refleksjoner om legerollen i stadig endring.
Fra andre tidsskrifter
Kjønnsbekreftende eller kroppsjusterende hormonbehandling medfører noe økt brystkreftrisiko.
Språkspalten
Hva betyr egentlig ordletingsvansker? Sliter pasienten med å lete etter ord?
Klinisk oversikt
Internasjonale retnings-linjer har bidratt til en endring i diagnostikken og behandlingen av tørre øyne.
Klinisk oversikt
Den nevrologiske sykdommen multippel sklerose kan gi synsforstyrrelser. Ofte forblir disse underkjent.
Originalartikkel
Målet med studien var å oversette og validere et spørreskjema som kartlegger mestringstro på å komme tilbake på jobb.
Kronikk
Medforfatterskap er viktig for merittering og har akademiske, sosiale og økonomiske implikasjoner. Likevel er både forståelse og praksis ulik.
Medisinen i bilder
Som barn ble pasienten operert med partiell høyresidig underlapps-ektomi. Siden har hun hatt tilbakevendende luftveisinfeksjoner.
Tidligere i Tidsskriftet
Ifølge en artikkel i Tidsskriftet nr. 13/1969 kunne laboratorie-personalet ved et middels stort sykehus regne med å skrive 1 000 pasientnavn om dagen.
Personlige opplevelser
Pasienter skal selvsagt kunne klage. Men saksbehandlingen kan ikke være så dårlig at den setter legers liv og helse i fare.
Fra andre tidsskrifter
Alle akuttavdelinger oppfordres til å se kritisk på dagens behandlingsrutiner.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Leder
Innen 2030 kan klimaendringene tvinge mer enn 100 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom.
Fra andre tidsskrifter
En genvariant som ligger mellom to kodende områder, fører til arvelig ataksi og spastisk paraparese. Det viser en ny norsk studie.
Legelivet
I en ny studie diskuteres viktigheten av at ledere i større grad inkluderer leger i klinikkens utvikling-sarbeid.
Legelivet
Innkomstjournalen gjør det mulig å se bort fra det ved sykdommen som er det vanskeligste for legen og det viktigste for pasienten.
Originalartikkel
Senere utdannede leger opplevde mindre jobb–hjem-stress ti år etter studiet enn leger utdannet tidligere.
Kronikk
Traumatiske hendelser fører ikke til amnesi for hendelsesforløpet, ifølge nyere forskning.
Fra andre tidsskrifter
Stort forbruk av solbeskyttende kremer kan gi høyere serumnivåer av aktive stoffer enn anbefalt.
Debatt
I 2018 omkom 23 personer i fritidsbåtulykker. Mange av ulykkene kunne ha vært unngått, mener forfatterne av denne debattartikkelen.
Reportasje
Som fastlege i Lyngen kommune jobber Bjarte Skille døgnet rundt i to uker – før han tar fire uker fri. Tidsskriftet fulgte ham gjennom et døgn på vakt.
Debatt
Sammensmeltingen av 14 ulike installasjoner vil bedre flyten og kvaliteten på laboratorietjenestene.
Anmeldelser
En ren kommentarutgave til helsepersonelloven.
Anmeldelser
Beskrivelsene av de ulike psykiske lidelsene og behandling varierer stort.
Anmeldelser
Et underholdende festskrift til norsk medisinsk historie.
Anmeldelser
En fantastisk bok.
Kronikk
Til tross for handlings-planer, økt kompetanse og bedre behandling har ikke selvmordsraten gått ned i Norge på 20 år.
Debatt
Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikamenter er lite relevante i substitusjons-behandling.
Debatt
Fra tid til annen er det oppslag i media om en forsker som har løst en medisinsk gåte. Men er gåten løst, slik det påstås?
Kort kasuistikk
Det sies at øyet er et vindu mot hjernen. Et godt eksempel på dette er Foster Kennedys syndrom.
Tidligere i Tidsskriftet
I Tidsskriftet nr. 3/1919 finner vi et innlegg fra en legefrue som hadde sett seg lei av hvordan mannen hennes ble behandlet av allmennheten.
Personlige opplevelser
Det tok litt tid før vi, hver for oss, ante rekkevidden av stormen i Hustadvika, skriver Ida Marie Mørk og Cato Innerdal.
I tidligere tider
Våren 1905 var to små søstre i full lek. Et uhell førte til at den ene søsteren fikk fingeren kappet av.
Intervju
Hanne Heszlein-Lossius hadde mareritt etter at hun kom hjem fra flyktning-leiren Moria.
Medisinsk historie
Norges første kvinnelige psykiater er nesten glemt i dag.
Debatt
Vi bør legge mer vekt på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin.
Originalartikkel
Fra 2004 til 2014 ble det registrert relativt få alvorlige komplikasjoner, men seks pasienter døde.
Leder
Det kan ikke være slik at det er opptil hvert enkelt senter eller kirurg å avgjøre hvilke metoder som tilbys.
Fra andre tidsskrifter
Aktiv smitteoppsporing blant husstandsmedlemmer av tuberkulosepasienter er nyttig, viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Amerikansk tobakks-industri har målrettet utviklet og markedsført brus mot barn.
Klinisk oversikt
Det er dokumentert økt forekomst av rabdomyolyse i Norge. Hva er hoved-forskjellen på dette og vanlig muskelstølhet?
Kort rapport
Ga den uvanlig varme sommeren i Sørøst-Norge i 2018 økt dødelighet blant eldre?
Fra andre tidsskrifter
Research Domain Criteria (RDoC) er et ambisiøst forsøk på å forstå psykiske lidelser på nye måter. Men psykiatere er uenige om prosjektets nytteverdi.