Originalartikkel
Lokalsykehus synes å ha like god eller bedre behandlingskvalitet for pasienter med hjerneslag enn universitetssykehus, viser denne studien.
Noe å lære av
Omfattende utredning avdekket til slutt en sjelden bakenforliggende årsak.
Originalartikkel
12 av 1 999 kvinner med perinealruptur fikk kirurgisk behandling innen to år etter at de hadde født.
Kronikk
«Spesialistutdanningsreformen krever kompetanse i veiledning, supervisjon og kommunikasjon. Få erfarne leger har det.»
Legelivet
Som student lærte jeg meg å identifisere sykdom. Nå prøver jeg å lære meg å finne det friske, skriver Kaveh Rashidi.
Intervju
Christian Ohldieck har hatt en stor plass i utviklingen av legemiddelassistert rehabilitering både i Bergen og nasjonalt.
Medisin og tall
Å matche eksponerte og ueksponerte individer på variabler som kjønn eller alder kan instinktivt virke lurt. Men også instinktive innfall bør gjennomtenkes.
Språkspalten
Norge fikk sin aller første nobelpris i medisin for oppdagelsen av «grid cells». Enda godt at de har fått et norsk navn.
Tidligere i Tidsskriftet
Konflikt mellom studentmassen og fakultetet er ikke nytt.
Leder
Måling kan øke effekten av kampanjen Gjør kloke valg, skriver Ketil Størdal og Stefán Hjörleifsson.
Originalartikkel
Direkte observert behandling av tuberkulose ved videosamtale var gjennomførbart for utvalgte pasienter. Det viser erfaringer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Fra andre tidsskrifter
Meslingvirus angriper lymfocytter og demper immunforsvaret lenge etter at viruset er eliminert.
Debatt
Den fremtidige legekunsten ligger i å vite når vi skal bruke kunstig intelligens, og når vi bør la den naturlige intelligensen få virke uforstyrret, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Debatt
Hvorvidt det faktisk er gluten som skaper problemene, er omdiskutert, skriver Chandra Devulapalli.
Fra andre tidsskrifter
Eldre pasienter med polyfarmasi fikk bedre helse når fastlege og geriater samarbeidet om behandlingen.
Kort kasuistikk
Abstinens som følge av GHB-bruk kan by på behandlingsutfordringer, viser denne korte kasuistikken.
Fra andre tidsskrifter
Overlevelsen for premature nyfødte i fattige land kan bedres ved å lære opp mødrene til å gi omsorg med hudkontakt og amming.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Svikt i kommunikasjon mellom sykehus, kommunehelsetjeneste og pasient var den viktigste medvirkende årsaken til reinnleggelser.
Leder
Vi kjenner til gode tiltak mot reinnleggelser, men har ikke tatt dem i bruk i særlig grad, skriver Torgeir Bruun Wyller.
Klinisk oversikt
Mutasjoner i POLG-genet er en hyppig årsak til mitokondriesykdom. I denne kliniske oversikten gjennomgås klinisk presentasjon, utredning og behandling av POLG-relatert sykdom.
Kort rapport
Sammenlignet med friske kvinner var bruken av assistert befruktning mer enn dobbelt så høy blant kvinnene med epilepsi.
Medisin og tall
Å velge en kontroll som har samme kjønn, alder eller andre observerte variabler som kasuset, kan få uante konsekvenser.
Fra andre tidsskrifter
En analyse av avisartikler de siste tre tiår viser at mediene har blitt en uløselig del av medisinen.
Språkspalten
Uttrykkene persontilpasset medisin og presisjonsmedisin brukes som synonymer, men er de det?
Essay
Danseren Vaslav Nijinsky var 20 år gammel da han la verden for sine føtter med det russiske ballett-kompaniet. 30 år gammel ble han psykotisk.
Intervju
Hadde Gunhild Stordalen kunnet reise tilbake i tid, ville hun bedt den ti år yngre Gunhild om å være litt snillere mot seg selv.
Anmeldelser
Inneholder et vell av nyttig og relevant informasjon for alle som er involvert i legemiddelforskrivning.
Anmeldelser
En god farseroman.
Anmeldelser
En lærebok som også pasienter og pårørende vil kunne ha utbytte av.
Anmeldelser
Gir et vell av informasjon.
Medisinen i bilder
Bildet viser at et lite og vannløselig molekyl som gadobutrol kan anrike hele hjernen når det gis i spinalvæsken.
Kronikk
Hensynet til legers personvern tillegges for liten vekt etter dagens praksis, skriver Anders Sondrup.
Noe å lære av
Det vil alltid være risiko knyttet til transfusjoner, inkludert dannelse av blodtypeantistoffer.
Fra andre tidsskrifter
Antibiotika svekker tarmfloraen. Det kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine.
Fra laboratoriet
Cytokiner kan bli et viktig diagnostisk verktøy i fremtiden, men er inntil videre mest brukt i forskning.
Aktuelt
Tallenes tale er tydelig: Norske leger ønsker å lære.

Æsculap 100 år

Tidligere i Tidsskriftet
«Skriv så blækket spruter. – Det er emner nok», skrev redaktør Eyvin Dahl i første nummer av medisin-studentenes avis.
Tidligere i Tidsskriftet
I år er det 100 år siden Æsculap utkom første gang. Da studentavisen ble etablert i 1920, ble det selvsagt også nevnt i Tidsskriftet.
Leder
Æsculap er en arena for studenter som vil gå inn i sin tid og skape den, skriver Camilla Stoltenberg.
Originalartikkel
De nye diagnosekriteriene for insomni forsterket sammenhengen mellom insomni, angst og depresjon, konkluderer denne studien.
Leder
Diagnosekriteriene for insomni er i endring. Om det gir et sannere bilde av hvor mange som har insomni, er vanskelig å vite sikkert, skriver Morten Engstrøm.
Kort kasuistikk
Kikuchis sykdom kjennetegnes av halsglandelsvulst og feber. Her beskrives det første rapporterte tilfellet i Norge.
Fra andre tidsskrifter
Nøytrofile granulocytter i mus danner «feller» i gallestein som fungerer som «lim».
Legelivet
Har vi som pensjonerte leger fortsatt noe å bidra med, spør Karl O. Nakken.
Noe å lære av
En kvinne fikk forskrevet opioider i forbindelse med et operativt inngrep. Forskrivningen eskalerte i etterkant til enorme doser.
Fra redaktøren
Genetiske selvtester kan gi informasjon om slektskap, egenskaper og risiko for fremtidig sykdom. Regjeringen vil ikke beskytte barns rett til å velge bort denne kunnskapen.