Originalartikkel
Denne studien tyder på uklarheter i samarbeidet mellom begravelsesbyrå, hjemmesykepleie, fastlege og legevakt ved forventet hjemmedød.
Reportasje
– Det lå en slags forventning i lufta, følte jeg, om at Martine burde få dø hjemme og ikke på sykehus, sier Heidi Bunæs Bang, som mistet sin seks år gamle datter Martine til en aggressiv hjernesvulst. De fikk valget mellom å la datteren få dø hjemme eller på sykehus. De valgte sykehuset.
Kronikk
Opphoping av lipoproteiner i åreveggen er en av de viktigste årsakene til utvikling av aterosklerose.
Medisinen i bilder
Bildene viser blodutstryk hos en pasient med covid-19 med fem dagers mellomrom.
Kort kasuistikk
Dette er den første publiserte beskrivelsen av en covid-19-pasient som fikk behandling med rekonvalesensplasma i Norge.
Kort kasuistikk
Kasuistikken beskriver et barn med hjertesvikt og truende multiorgansvikt etter infeksjon med sars-CoV-2.
Originalartikkel
Fra starten av sars-CoV-2-utbruddet i Norge til medio mai 2020 fikk 493 barn og unge under 20 år påvist smitte. Kun 3 % av disse ble lagt inn på sykehus.
Fra andre tidsskrifter
Måling av brystomkrets, overarmsomkrets og fotlengde kan brukes til å anslå lav fødselsvekt og prematuritet i ressursfattige områder av verden.
Debatt
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur.
Kronikk
En nylig publisert artikkelserie om rødt og bearbeidet kjøtt har satt i gang en debatt om hvordan kostholdsstudier skal fortolkes.
Debatt
Intensivert antitrombotisk behandling bør bli en del av i norske retningslinjer, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Anmeldelser
Boken gir en bred innføring i de psykologiske kreftene som trer inn i forbindelse med en pandemi.
Anmeldelser
Mange av oss skulle ønske at vi kjente til den enkle veien til endring og bedre vaner hos oss selv – og at andre gjorde det samme.
Debatt
Verden står overfor tre store trusler. Den farligste av dem er atomavskrekking, men den er det heldigvis mulig å eliminere.
Originalartikkel
De fleste pasientene innlagt med covid-19 på Bærum sykehus hadde behov for langvarig oksygenbehandling. Én av fire pasienter hadde et svært alvorlig sykdomsforløp.
Klinisk oversikt
Eksisjon av hudlesjoner er en enkel prosedyre, men riktig utførelse forutsetter kunnskap om hudanatomi og basalkirurgiske prinsipper.
Leder
Pigmenterte hudlesjoner skal eksideres ved mistanke om malignitet. Uten slik mistanke bør føflekker stort sett få være i fred.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk
Når en trussel oppleves som begripelig og håndterbar, er det lettere å tilpasse seg situasjonen.
Medisin og tall
Randomisering er en bærebjelke i evidensbasert medisin. Men kan randomiserte forsøk hjelpe oss til å ta bedre beslutninger under en pandemi?
Fra redaktøren
Koronapandemien rammer nå de fattige delene av verden. Det truer fremgangen i global helse.
Originalartikkel
Sars-CoV-2 spredde seg raskt i de tre sykehjemmene med utbrudd, og atypiske symptomer på koronavirusinfeksjon forekom hyppig. Omkring halvparten av beboerne som var smittet med covid-19 døde.
Intervju
Da Kine Jordbakke fikk turnusplass i Seljord, forsøkte hun å bestikke en kompis til å ta den i stedet. Nå jobber hun dag og natt for å beskytte de om lag 3 000 innbyggerne i kommunen mot covid-19.
Legelivet
Akutt digitalisering av undervisningen er på mange måter et løft for legeutdanningen. Men tapt praksislæring er en koronakostnad som lett går under radaren.
Debatt
Hvilke tiltak kan vi gjøre for å ivareta smittevernhensyn og unngå kollaps av sykehusenes akuttmottak ved en pandemi?
Kronikk
Det kan være vanskelig å skille viral og bakteriell årsak til pneumoni ved covid-19, men det er det viktig å følge de etablerte retningslinjene for antibiotikabruk.
Debatt
Det er fremdeles uklart hvilket blodtrykk som er optimalt ved mekanisk trombektomi og akutt hjerneinfarkt.
Språkspalten
Noen ord oppstår ved en misforståelse, og noen er døgnfluer.
Debatt
Doktorgradsdisputaser som blir holdt på engelsk, er mindre eksklusive og mer inkluderende enn disputaser på norsk. Men det unnskylder ikke dårlig språk.
Tidligere i Tidsskriftet
Det skjer av og til at svamper og andre ting blir glemt igjen i pasienter under operasjoner. Les om bekymringen i Tidsskriftet fra 1912.
Klinisk oversikt
Adekvat bruk av antitrombotisk profylakse og behandling er viktig.
Podkast
Under covid-19-pandemien har medisinske tidsskrift publisert mer og raskere enn noen gang. Men går noe tapt i tempoet?
Originalartikkel
Rammebetingelsene i allmennpraksis gjør behandling av pasienter med spiseforstyrrelser utfordrende, og klinisk kompetanse utfordres ved at man ser få pasienter med spiseforstyrrelser.
Originalartikkel
Et flertall av Oslo-ungdom i undersøkelsen rapporterte at de i stor grad eller alltid fulgte smittevernregler under covid-19-pandemien.
Debatt
De fleste øre-nese-hals-prosedyrer forårsaker aerosolisering av sars-CoV-2-viruset.
Originalartikkel
Ungdom i Oslo rapporterte en markant reduksjon i livstilfredshet og subjektiv livskvalitet etter innføring av covid-19-restriksjoner.
Originalartikkel
Ett år med livsstilsendring hos barn og unge med alvorlig fedme viste moderate endringer i kroppsvektmål.
Kronikk
En eksamen skal teste kunnskaper og ferdigheter som studentene får bruk for som leger – ikke evnen til å bestå eksamen.
Medisin og tall
Gjennomsnitt og standardavvik er mye brukte mål på sentraltendens og variasjon i data fra skalavariabler.
Fra andre tidsskrifter
Personer som donerer en nyre til transplantasjon, har økt risiko for å utvikle hypertensjon.
Tidligere i Tidsskriftet
Hvor stor plass allmennpraksis får i studiet er stadig debattert i Æsculap. I 1979 deler fire nyutdannede leger sine tanker – mye er det samme i 2020.
Fra andre tidsskrifter
Et ny trådløs registreringsteknologi for overvåking av premature er nå lansert.
Debatt
Kunnskapsgrunnlaget for å anbefale mammografiscreening er solid.
Noe å lære av
En jente i tidlig barneskolealder ble innlagt ved barneavdelingen etter akutt debut av svimmelhet, nummenhet i høyre arm og ordletingsvansker.