Originalartikkel
Prevalensstudien av perifere venekatetre viste at stell og oppfølging kan forbedres betraktelig. Forekomsten av ubrukte perifere venekatetre var betydelig, og manglende dokumentasjon var regelen mer enn unntaket.
Kronikk
Vår gjennomgang av varsler etter selvmord viser at symptomer på psykotisk depresjon ofte beskrives, men er blitt oppfattet som noe annet. Det er avgjørende at denne potensielt livstruende tilstanden oppdages og behandles.
Debatt
For hvert år som går, fratar vi 30 000 gutter og menn muligheten til å få effektiv profylakse mot kreft.
Fra andre tidsskrifter
Forebyggende medisiner mot migrene hos barn bør forbeholdes dem som er hardest rammet.
Fra andre tidsskrifter
En norsk studie viste ingen hørselsskader hos barn i skolealder som var blitt behandlet med gentamicin som nyfødte.
Debatt
Legemiddelanalyser der pasienten er sin egen kontrollgruppe, er godt egnet for persontilpassing av legemiddelbehandling.
Debatt
Ledende ryggforskere er kritiske til helsevesenets håndtering av pasienter med korsryggsmerter. Det koster mye, og mange pasienter sykeliggjøres. Vårt behandlingssystem kjører på en ineffektiv autopilot.
Kronikk
Samfunnet gjør nå en stor innsats for at så mange som mulig skal overleve alvorlig covid-19-sykdom. Jobben bør ikke slutte der – vi må også sørge for at de reddede livene blir så gode som mulig.
Podkast
Hvordan går det med covid-19-pasienter som har vært gjennom intensivbehandling? Rehabilitering er tema for den nyeste episoden av Stetoskopet.
Debatt
Gode smittevernplaner og utstrakt testing er ett av flere tiltak for å redusere faren for omfattende smittespredning under gjennomføring av rekruttskolen i Forsvaret.
Debatt
Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Kan det skyldes bruk av ACE-hemmere?
Kort rapport
Etter at Norge innførte strenge tiltak mot covid-19, gikk antallet meldte tilfeller av andre sykdommer ned.
Oversiktsartikkel
Ni av ti studier indikerer en sammenheng mellom sykdoms-relatert underernæring og dosebegrensende toksisitet.
Leder
Hvis det er økt risiko for trisomi hos fosteret, bør kvinnen tilbys NIPT-test, skriver Torbjørn Eggebø.
Fra redaktøren
Med pakkeforløpene i psykisk helsevern ønsker man å spare tid og hjelpe flere. Men fører det til bedre hjelp?
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kort kasuistikk
Nasofarynksprøver tatt dag 5 og 7 etter symptomdebut var negative, men bronkoalveolær skylling dag 8 var positiv.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med septisk sjokk får ingen tilleggsgevinst av behandling med vitamin C og tiamin, viser en ny og mye omtalt studie.
Språkspalten
Fleire ulike skrivemåtar av låneordet for akutt hjernebetennelse er i bruk: encefalitt, encephalitt, encephalitis og enkefalitt. Kva er rett?
Redaksjonell kommentar
Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er en invitasjon til å jobbe i team. Ikke alle fastleger vil være fornøyde med det, skriver Øyvind Stople Sivertsen.
Legelivet
Hva vil vi tenke om en lege som vegrer seg for å skrive ut antidepressiver til deprimerte, spør Andreas Nydal.
Klinisk oversikt
GAPPS er en sjelden, arvelig variant av magesekkreft. Her gis her en kort beskrivelse av sykdommen.
Kort kasuistikk
En mann i slutten av 70-årene merket en dag at synet ble uklart på det venstre øyet. Øyet var kataraktoperert syv år tidligere.
Tidligere i Tidsskriftet
I 1895 var det farlig å ta med spedbarnet til kirken for dåp på vinterstid. Kalde kirker og lang reisevei kunne føre til alvorlige sykdommer.
Medisin og tall
Hvordan kan vi skille mellom tilfeldige funn og faktiske forskjeller når en gruppe ser ut til å ha bedre effekt av behandlingen enn en annen?
Kronikk
Norge var ikke godt nok forberedt på en pandemi. Det er på høy tid å gjøre noe med beredskapen, skriver tre overleger.
Kort kasuistikk
Utvikling av lunge-embolisme kan lett overses, fordi respirasjonssvikt og hypoksemi kan tilskrives sars-CoV-2-pneumoni.
Debatt
Smittevernrutiner er viktig, men hyppig håndvask, bruk av desinfeksjonsmidler og personlig beskyttelsesutstyr kan være forbundet med risiko.
Podkast
Hvorfor blir bare noen alvorlig syke etter å ha blitt smittet av sars-CoV-2? Lær om immunitet i den nyeste episoden av Stetoskopet.
Aktuelt
Vil du lese mer om covid-19? Her er alle Tidsskriftets saker om pandemien.
Kort rapport
I denne studien fant man mangelfull smertelindring hos 34 av 50 pasienter etter keisersnitt, til tross for at 47 av pasientene mottok standard multimodal smerteprofylakse.
Kronikk
Valproat er svært skadelig for fosteret, men noen gravide med epilepsi blir ikke anfallsfrie uten.
Debatt
Matintoleranse hos barn er trolig overdiagnostisert, skriver spesialist i barnesykdommer Chandra Sekhar Devulapalli.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med kort forventet levetid der det på forhånd var bestemt at behandlingsinnsatsen skulle begrenses, mottok sjeldnere intensivbehandling. Dette viser en ny studie fra USA.
Tidligere i Tidsskriftet
Hvor politisk farget Æsculap har vært, har variert med skiftende redaksjoner og fra tiår til tiår. På starten av 1970-tallet så man en klar sosialistisk linje i Æsculaps redaksjon.
Debatt
Et forskningsbasert og tverrfaglig orientert sykepleiemiljø skal finnes ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Fra andre tidsskrifter
Tre måneders behandling med amoksicillin ga ingen bedring hos pasienter med korsryggssmerter og Modic-forandringer.
Kronikk
Sykehusene må rustes opp og bygges slik at Norge er adekvat forberedt på nye epidemier og pandemier.
Kronikk
Covid-19 gir et mangefasettert sykdomsbilde, og ved utredning av pasienter er flere bildediagnostiske metoder aktuelle.
Legelivet
När vi dagligen tar del av de senaste dödstalen i coronapandemin, kan det vara värdefullt att sätta dem i relation till andra tal.
Debatt
Ramadan er i gang. Hvilke råd bør vi gi pasienter i risikosonen som ønsker å faste?
Kort kasuistikk
En tidligere frisk og velfungerende ung kvinne ble innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling med spørsmål om depressiv psykose. Det skulle vise seg at hun hadde et stort sarkom i venstre atrium.
Debatt
To tredjedeler oppnår god anfallskontroll med antiepileptiske legemidler. Resten blir ansett som legemiddelresistente.