Kort kasuistikk

Spontant hematom på halsen

Akutt hematom på halsen kan gi potensielt livstruende kompresjon av øvre luftveier. Slike pasienter må derfor undersøkes raskt og observeres nøye med hensyn til truet luftvei.

Medisinen i bilder

Osmotisk demyelinisering i pons

MR-bildet (sagittal FLAIR) viser et patologisk område sentralt i pons, avgrenset av en perifer brem med høyt signal.

Originalartikkel

Medisinsk pedagogikk som forsknings­felt i Norge – en bibliometrisk studie

Medisinsk pedagogikk er et internasjonalt forskningsfelt i vekst, men norske bidrag har ingen oversikt over.

Debatt

De nye kostrådene har metodiske mangler

Store mengder ernæringsvitenskap ble saumfart for å lage nye nordiske kostråd. En uavhengig rapport viser at arbeidet manglet metodisk forankring og transparens.

Leder

Nødvendig helsehjelp – hvis iranske myndigheter tillater det

Iranske myndigheter arresterer leger som utøver sin grunnleggende moralske plikt til å gi helsehjelp til alle som trenger det. Det kan vi ikke godta.

Fra fagmiljøene

Oppfølging av mennesker rammet av krig og katastrofer

De nærmeste ukene vil norske kommuner ta imot barn og voksne utsatt for krigshandlinger i Gaza. Hvordan kan vi best hjelpe dem?

Intervju

Fra pol til pol

Dagen de skrudde på datamaskinen og fikk elektronisk pasientjournal, var den beste dagen gjennom Jan Emil Kristoffersens mange år i allmennpraksis. Jobben som skipslege og isbjørnvakt i Arktis var allikevel nærmere barndomsdrømmen om å gå i polfarernes fotspor.

Kronikk

Partnervold går på helsa løs

Det er urovekkende vanlig å bli utsatt for alvorlig vold fra partner. Mange utvikler helseplager etter vold og overgrep. En betydelig andel som rammes, vil trenge helsehjelp.

Originalartikkel

Gastrisk bypass med én anastomose ved sykelig overvekt

Mini-gastrisk bypass kan utføres med få komplikasjoner og med gunstig effekt på følgesykdommer opptil to år etter kirurgi.

Leder

Kirurgi ved sykelig overvekt?

Kirurgisk behandling er fortsatt et godt alternativ ved sykelig overvekt til tross for lovende resultater ved medikamentell behandling.

Minileder

Å selge avhengighet til barn og unge

Regjeringen har fremmet forslag for Stortinget om at e-sigaretter med annen smak enn tobakk skal forbys. Forslaget bør bli vedtatt. Såpass skylder vi våre barn og unge.

Tidligere i Tidsskriftet

Paratyfusutbrudd

I 1919 finnes en notis om et utbrudd av paratyfus i hovedstaden. Smittekilden ble antatt å være melk fra Hamar og Fet. Meieriet som ble mistenkt for å være opphavet til smitten, skulle brennes.

Noe å lære av

En kvinne i 60-årene gjenkjente ikke lenger det hun så

Pasienten opplevde symptomer som rokket ved hennes visuelle erkjennelse av verden.

Fra redaktøren

Et medfølende helsevesen

#legermåleve kan gå inn i historien som aksjonen som endret Helse-Norge.

Kort rapport

Fødsels­nedgang skyldes ikke abort

Etter gjennomgang av antall fødsler og svangerskapsavbrudd i Norge mellom 2008–20, fant man at antall svangerskapsavbrudd falt mer enn antall fødsler.

Debatt

Søskenbarn bør kunne gifte seg

Et lovforslag som forbyr søskenbarn å gifte seg, begrunnes med reduserte helseskader hos barn. Forslaget vil kun ha marginal betydning for folkehelsen og er menneskerettslig problematisk.

Kronikk

Ingen fasit for beregning av overdødelighet

Mens observert dødelighet lett kan telles, er det utfordrende å beregne forventet dødelighet. Ulike metoder kan gi til dels store forskjeller i estimater på overdødelighet.

Legelivet

Is i magen

Fra andre tidsskrifter

Penicillin ved penicillinallergi?

Originalartikkel

Den gylne regel for prioritering av rusbehandling og psykisk helsevern

Funnene i denne kvalitative studien illustrerer kompleksiteten når politiske prioriteringer skal gjennomføres i praksis.

Leder

Vanskeligere å prioritere i psykiatri

Det er vanskeligere å måle helseeffekter, ressursbruk og alvorlighet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn i somatisk medisin.

Kronikk

Prioritering av helsetiltak for verdiskapning

Prioritering handler om fordeling av knappe goder. Endring av prioriteringsregler medfører omfordeling. Vi presenterer to forslag til hvordan endrede regler kan bidra til å skape mer velferd og akseptabel fordeling.

Podkast

Når bør man melde fra?

Hva om politi eller andre samfunnsinstanser krever å få utlevert taushetsbelagt informasjon? Kan man nekte? Hvilke rettigheter har man da som lege? I ukens episode av Stetoskopet er det taushetspliktens gråsoner som er under lupen.

Debatt

Taushetsplikt, opplysningsrett og avvergingsplikt

Skadelegevakten varslet politiet om en livstruende voldsepisode, men nektet senere å utlevere taushetsbelagt informasjon

Reportasje

Gilbert om Gaza: – En desperat humanitær katastrofe

Den norske legen Mads Gilbert har i flere uker forsøkt å ta seg inn i Gaza. – Bombingen må stanse umiddelbart. Det har aldri vært så ille som nå.

Personlige opplevelser

Gaza: It's complicated

Den kirurgiske rådgiveren i Leger Uten Grenser ristet på hodet. Vi satt i en Skype-samtale før jeg skulle på oppdrag som kirurg i Gaza. Spørsmålene mine var enkle: Hvilke inngrep skulle jeg utføre og hvem skulle jeg samarbeide med? «It's complicated.» Han ristet på hodet igjen.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media