Veiledning i arbeid med barn og unge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Siv Merete Myra, Anne Faugli, Camilla Lauritzen, red.

  Veiledning i profesjonell praksis

  Til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier. 274 s., tab., ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2022. Pris NOK 469

  ISBN 978-82-450-3826-2

  Denne boka er rettet mot fagfolk som skal gi veiledning til studenter og profesjonsutøvere som jobber med barn, ungdom og familier i utfordrende livssituasjoner, og den springer ut fra barnevernfaglig arbeid. Mange av temaene i boka vil imidlertid være aktuelle også for andre fagfolk, inkludert leger, som gir praksisveiledning, særlig dersom de som mottar veiledning jobber med sårbare grupper.

  Å jobbe over tid med familier som strever er krevende, være seg i psykiatrien, rusomsorgen, barnevernet eller helsetjenesten forøvrig. Boka argumenterer godt for at systematisk veiledning er et av grepene som kan hindre utbrenthet, og er viktig for å motvirke faglig stagnasjon. Forfatterne beskriver grundig forskjellige typer metodikk og hvordan veiledning kan planlegges og gjennomføres.

  Hovedfokus er veiledning av profesjonelle, men noen kapitler omhandler i større grad metodikk for å arbeide med brukere og deres familie. Boka har gjennomgående et barne- og ungdomsfokus. Mange av situasjonene som beskrives, omhandler hvordan barns posisjon kan forstås og brukes for å oppnå ønsket endring. I tillegg legger mange av forfatterne vekt på hvordan profesjonelle kan bidra til at barn og unges rett til medvirkning og informasjon blir ivaretatt. Boka bidrar derfor indirekte med kunnskap som er med på å styrke barn og unges rettigheter.

  I innledningen beskrives boka som en fagbok. Hvert av kapitlene er selvstendige tekster med ulike forfattere som i liten grad bygger på hverandre eller referer til hverandre. Slik sett er den mer en antologi enn en lærebok. Dette gjør at språk og ordbruk varier mellom kapitlene, men i hovedsak er boka god, om enn noe omstendelig skrevet.

  Det er få illustrasjoner og lite bruk av punkter eller andre grep for å fremheve hovedpoengene. Dette gjør den unødvendig tung å lese. Bruk av eksempler og kasuistikker letter noe på dette, men bøter ikke på at konklusjoner og hovedpoeng ofte drukner i tekstene.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media