Glimrende om forskningskunnskap for studenter og klinikere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Asbjørn Hróbjartsson, Andreas Lundh, red.

  Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode

  558 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2022. Pris DKK 700

  ISBN 978-87-628-2002-9

  Evidensbasert medisin er fundamentalt i vårt helsevesen. Det handler om å anvende best tilgjengelig kunnskap når vi tar beslutninger om diagnostikk og behandling. Å forholde seg til og bruke kunnskap på en fornuftig måte, må læres og vedlikeholdes. Til det er denne boken et godt verktøy.

  Boken består av 26 kapitler, og 28 forfattere har bidratt. Redaktørene har sikret en konsistent presentasjonsform, og språket er gjennomarbeidet i alle kapitler. Boken er lettlest og kan gjerne leses fra perm til perm, men kapitlene kan også leses enkeltvis.

  Boken er inndelt i fire deler. Den første delen gir en introduksjon til å jobbe med evidensbasert medisin og tar opp tema som litteratursøk, klinisk betydning av effektstørrelser og forskningsetikk. Den andre omhandler ulike studiedesign som anvendes i klinisk forskning, og plasserer ulike observasjonelle studiedesign i relasjon til eksperimenter. Den tredje handler om å ta kunnskap i bruk i klinisk praksis, gjennom retningslinjer, samvalg og ved innføring av nye behandlingsmetoder. Den siste delen tar opp tilgrensende tema, for eksempel interessekonflikter, presisjonsmedisin og formidling av klinisk forskning.

  Hvert kapittel starter med en klinisk vignett som viser hvordan det aktuelle temaet har klinisk relevans. Dette er nyttig og inspirerer til videre lesing. Deretter forklares sentrale begreper som omtales i kapittelet. Disse forklaringene er skrevet med et lettfattelig språk, men også med tilstrekkelig dybde til å forberede en leser uten spesielle forkunnskaper. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering og utvalgte referanser. Komplett referanseliste og annet supplerende materiale finnes i en elektronisk utgave.

  Gjennom å lese boken blir man rustet til å ta kunnskap i bruk. Særlig verdifullt er det at beskrivelser av god praksis og nytten av evidensbasert medisin og klinisk forskning balanseres og nyanseres av utfordringer man møter i hverdagen som lege. Dermed trenes leseren også opp i kritisk tenkning og refleksjon.

  Boken er rettet mot klinikere og brukere av klinisk forskning. Leger er en åpenbar målgruppe, det ser man på eksempler og valg av tema. Boken er derfor midt i blinken for legestudenter og nyutdannede leger som ønsker å utvikle egne ferdigheter. Men også mange andre som jobber i helsevesenet vil ha glede av den.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media