Systematisk kartlegging av rusbruk ved innleggelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange kan få bedre helse ved å redusere forbruket av alkohol og vanedannende legemidler. Ved å kartlegge dette i forbindelse med akutt sykehusinnleggelse kan vi bidra til redusert bruk.

  Ved Oslo universitetssykehus vil alle pasienter som innlegges akutt, bli stilt standardiserte spørsmål om alkoholforbruk (1). Ved indikasjon på høyt forbruk vil det gjøres videre utredning. For pasienter som står på minst ett vanedannende legemiddel, og der bruken kan ha en sammenheng med pasientens tilstand i forbindelse med innleggelsen, vil det utføres en serumanalyse og på bakgrunn av denne en legemiddelgjennomgang (2). Kartleggingen skal bidra til å gi bedre behandling, forebygge komplikasjoner under innleggelsen, som abstinenssymptomer eller delirium tremens, samt avverge at helseskadelig bruk fortsetter og fører til større helseskade. Pasienter som er bekymret for eget rusmiddelbruk og er motivert for å ta imot hjelp, vil bli henvist til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i forbindelse med sykehusinnleggelsen.

  Mange akuttinnleggelser

  Mange akuttinnleggelser

  Ved Seksjon for rusmiddelforskning, Oslo universitetssykehus er det utført flere studier om rusgivende stoffer blant pasienter akuttinnlagt på sykehus.

  Fra studiene ser vi at pasienter med helseskadelig alkoholbruk innlagt med en somatisk tilstand har en høyere forekomst av multimorbiditet enn pasienter med lavrisiko alkoholbruk (3). Det gjelder også for pasienter som bruker vanedannende legemidler, sammenlignet med ikke-brukere. Disse pasientene kommer ofte til sykehuset med større sykdomsbelastning enn pasienter som ikke har en helseskadelig bruk av alkohol eller som bruker vanedannende legemidler.

  Helseskadelig alkoholbruk er vist å forekomme oftere blant pasienter innlagt på sykehus enn blant den generelle befolkningen, og antall sykehusinnleggelser med alkoholrelaterte hoveddiagnoser har økt betydelig de siste 20 årene (4, 5). Vi vet at én av fire pasienter innlagt på somatiske avdelinger bør redusere alkoholkonsumet sitt og at omtrent 8 % har et forbruk som svarer til alkoholavhengighet (6, 7). Ved innleggelser i en somatisk avdeling vil anslagsvis én av tre av disse utvikle delirium tremens dersom dette ikke forebygges (8).

  Akuttinnleggelse kan være egnet tidspunkt

  Akuttinnleggelse kan være egnet tidspunkt

  En sykehusinnleggelse eller kartlegging kan i seg selv skape motivasjon til å redusere bruken av alkohol og vanedannende legemidler. Dette forutsetter at pasienten ser at det er en sammenheng mellom innleggelsesårsak og rusmiddelbruk. Vedkommende må også være motivert for å redusere eget forbruk.

  Vi synes det er et viktig fremskritt og svært positivt at Oslo universitetssykehus har valgt å implementere en systematisk kartlegging av bruk av alkohol og vanedannende legemidler for akuttinnlagte pasienter og tilby disse pasientene oppfølging og hjelp. Vi håper at også andre sykehus innfører tilsvarende prosedyrer. Dette kan gi mange pasienter gode muligheter for å oppnå helsegevinster.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media