Kommentar

MDMA: Korrelasjon er ikke kausalitet

Andreas Wahl Blomkvist
kst. overlege i rus og avhengighetsmedisin
Interessekonflikt:  Nei

Jeg takker Joachim Frost for sin kritiske lederartikkel “Hvor farlig er MDMA?” (1). Korrelasjon er ikke kausalitet, men ikke sjelden presenteres påviste sammenhenger mellom MDMA-bruk og helseskade i tverrsnitt- eller observasjonsstudier som om det er en årsakssammenheng (2). Frost gjør oss oppmerksom på dette i en nylig publiserte studie i Tidsskriftet, der obduksjonssaker med funn av MDMA i blodet ble analysert med informasjon fra Dødsårsaksregisteret (3). Dette ble satt i sammenheng med beslagsstatistikk fra Kripos og data fra ruspåvirket bilkjøring. Studien fant en økning i antall MDMA-relaterte dødsfall fra 2014 parallelt med en økning i MDMA-beslag.

Dødsårsaksregisteret har ingen egen kode for MDMA-overdosedødsfall, og hvor mange dødsfall som er vurdert å skyldes MDMA kan ikke hentes derfra. Det var ingen dødsfall hvor MDMA ble påvist alene. Det ble imidlertid påvist en nærmest dobling i andelen dødsfall der fire eller flere stoffer ble påvist. I en publisert masteroppgave fra UiO (4), som baserte seg på obduksjoner fra 2000 til 2017, finner vi følgende tall om rusmiddeltype og omfang: Amfetamin (61% av dødsfallene), morfin (58%), alkohol (31%), metamfetamin (29%), THC (28%) og kokain (22%), for å nevne de hyppigste. Med slik økende kombinasjonsbruk blir det vanskelig å si om og i hvilken grad MDMA i seg selv har bidratt til flere dødsfall.

Bedre tallmateriale om MDMA-relaterte skader har vi fra Nederland og Storbritannia, der en studie har beregnet risikoen for dødelige og ikke-dødelige helseskader forårsaket av ecstasy (tabletter som selges som MDMA) (5). Dersom man ser utelukkende på dødsfall knyttet til ecstasy, er risikoen beregnet til én per 33 000 inntatte piller. Dersom man inkluderer tilfeller der andre rusmidler også er inntatt, er risikoen beregnet til mellom 0,005 % (England og Wales) og 0,03 % (Skottland). Risikoen for moderat til alvorlig skadereaksjon er anslagsvis 0,11 %, hvorav litt over halvparten skyldes en kombinasjon med andre rusmidler, som oftest alkohol og GHB.

MDMAs akutte toksisitet og avhengighetsrisiko anses som lav sammenlignet med andre rusmidler (6). Dersom man leser kasuistikker hvor MDMA med høy sannsynlighet har medvirket til eller forårsaket dødsfallet, ser man nesten alltid at det skyldes uansvarlig bruk (f.eks. kombinasjonsbruk i ukritiske store doser) eller, i noen tilfeller, med hensikt om suicid (7, 8). Det er således en rekke årsaker utover MDMAs farmakologiske egenskaper som kan forklare den påviste økningen i “MDMA-relaterte” dødsfall.

Referanser:

1. Frost J. Hvor farlig er MDMA? Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0309
2. Blomkvist AW. Ulovlig Medisin. Stavanger: Frisk forlag, 2020.
3. Jamt REG et al. Dødsfall assosiert med MDMA i perioden 2000-19. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.21.0547
4. Kallevik AS. MDMA-relaterte dødsfall i Norge i perioden 2000–2017. Universitetet i Oslo, 15.10.2018.
5. van Amsterdam J et al. Fatal and non-fatal health incidents related to recreational ecstasy use. J Psychopharmacol. 2020 Jan:269881119897559.
6. Dunlap LE et al. Dark Classics in Chemical Neuroscience: 3,4-Methylenedioxymethamphetamine. ACS Chem Neurosci. 201 Oct;9(10):2408–27.
7. Fernando T et al. Ecstasy and suicide. J Forensic Sci. 2012 Jul;57(4):1137–9.

8. TheDEA. The Morgue: When the party truly ends. TheDEA. https://thedea.org/the-morgue-mdma-molly-ecstasy-deaths/ Lest 29.6.2022.

Published: 29.06.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media