Kommentar

Diskusjonen mangler det naturvitenskapelige

Arne Høiseth
Pensjonert radiolog
Interessekonflikt:  Nei

Argumentasjonen til Taran Borge og Mona Stedenfeldt (1) mangler et essensielt poeng, hvordan ivaretas det naturvitenskapelige? Argumentene deres er i overenstemmelse med en gammel filosofi benevnt «ontologi» som sier at verden kan inndeles i begreper, eller termer, og at alt kan forstås ved å kartlegge relasjonene mellom disse; altså kartlegge assosiasjonen, eller korrelasjonen, mellom begrepene (2).  

Dette er i overensstemmelse med Borge og Stedenfeldts beskrivelse av hvordan SNOMED CT etableres i Norge: «Det blir trålt og søkt i store tekstmengder for å se hvilke termer som brukes og den relative bruksfrekvensen mellom dem». Det synes kun å bli søkt i norske tekster.

Det er flere problemer knyttet til dette (3): 
Man kan kun bruke slike brukerfrekvenser, eller assosiasjoner eller korrelasjoner til opptelling, man kan knapt si noe om det viktigste, nemlig kausalitet; i alle fall er risikoen for feiltolkning stor. Et aktuelt eksempel er assosiasjonen mellom manglende eller uregelmessig menstruasjon og barnløshet, men årsaken til barnløshet er ikke uregelmessig eller manglende menstruasjon, men, blant annet, manglende eggløsning. Det er ingen kausalitet mellom menstruasjon og eggløsning. Mangelfull forståelse av dette har betydelige konsekvenser.

Videre vil slike søk ikke si noe om begrepene er riktig forstått. Et søk i norske tekster kan snarere vise en gjenfortelling av misforståelser. En må gå tilbake til den opprinnelige faglige definisjonen. Det vil kreve fagteknisk innsikt, og ikke minst søk i internasjonal faglitteratur. For eksempel, begrepet «osteopenia» er i SNOMED CT (4) definert (i undergruppene benevnt parents) som en sykdom (disorder) og degenerasjon (morphologic abnormality). Slik ordet i dag oftest brukes i en faglig sammenheng er osteopeni kun en gradering av kalsiummassen i skjelettet innenfor en normal variasjon. Dette siste har avisen New York Times for lengst fanget opp (5), men altså ikke SNOMED CT.    
  
Et tredje poeng er nødvendigheten av, i en naturvitenskaplig sammenheng, å kunne kvantifisere. Å inndele verden i bokser gir ingen slik mulighet. I alle fall finner jeg ikke denne muligheten i SNOMED CT. Dessverre syndes det også i tradisjonell medisinsk vitenskap ved å skille mellom signifikant og ikke-signifikant, i stedet for å gradere (6). 

Flere innvendinger mot anvendelsen av SNOMED CT og resonnementene gitt i ontologi er nevnt i internasjonale publikasjoner. Det er lite betryggende at dette ikke er kommentert av Borge og Stedenfeldt. 

Referanser:
1 Borge T, Stedenfeldt M. SNOMED CT binder fagspråkene sammen og letter kodingen. https://tidsskriftet.no/2022/05/debatt/snomed-ct-binder-fagsprakene-sammen-og-letter-kodingen
2 Bøhn ED. Ontologi. Store norske leksikon 16.7.2020. https://snl.no/ontologi  Lest 7.6.2022. 
3  Aldosari B, Alanazi A, Househ M. Pitfalls of Ontology in Medicine. Stud Health Technol Inform. 2017; 238:15.18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28679876/ 

SNOMED International SNOMED CT Browser  https://browser.ihtsdotools.org/ Lest 8.6.2022.
5 Parker Pope T. The New York Times. 7.9.2009.  https://well.blogs.nytimes.com/2009/09/07/the-confusing-diagnosis-of-osteopenia/ Lest 8.6.2022.
6 Kjærstad HP. Skrot p-verdiene, forskere! Forskerforum 28.05.2018. https://www.forskerforum.no/skrot-p-verdiene-forskere/ Lest 8.6.2022

Published: 08.06.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media