Psykososiale utfordringer under en pandemi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  May Aasebø Hauken, Unni Marie Heltne, red.

  Pandemi og krisepsykologi

  Psykososiale utfordringer og støttetiltak. 199 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2021. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-450-3508-7

  Forskere med tilknytning til Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen står bak denne boken, der det presenteres psykososiale utfordringer under en pandemi samt relevante støttetiltak på individ-, familie-, gruppe- og samfunnsnivå.

  Målgruppene er helsepersonell, lærere og ledere som må planlegge og håndtere en pandemi, men også studenter innen helse- og sosialfag. Ifølge forfatterne er den også aktuell for bedriftsledere, kommuneansatte og politikere.

  Boken består av 12 kapitler fordelt på tre bolker: 1) generell innføring i pandemi, krisepsykologi og overordnede utfordringer og støttetiltak, 2) utfordringer og støttetiltak for spesielt utsatte grupper og 3) utfordringer og støttetiltak knyttet til arbeidslivet. Boken er teksttett med 15 figurer, to faktabokser og en tabell. Språket framstår i hovedsak som noe akademisk og teoretisk, og reflekterer forfatternes forskerbakgrunn. Hvert kapittel har en omfattende referanseliste.

  Innholdsmessig gir boken en god oversikt over fagfeltet. Sentrale begrep er definert og diskutert, og i egne kapitler presenteres konkrete støttetiltak overfor utsatte og sårbare grupper, inkludert barn og familier, ungdom, personer med innvandrerbakgrunn samt pårørende og etterlatte. Utfordringer som møter ledere, arbeidstakere og helsearbeidere som står i frontlinjen under en pandemi, presenteres også. Sosial støtte og behov for tidsriktig og tilpasset informasjon understrekes og eksemplifiseres opp mot ulike målgrupper.

  Forfatterne peker på fraværet av fokus på psykososiale utfordringer og relevante tiltak i pandemiens første fase, inkludert i planverk, veiledere og informasjonsmateriell. Boken ville utvilsomt vært av stor verdi for mange om den hadde foreligget ved covid-19-pandemiens utbrudd. Når den nå leses etter to år med pandemi virker mye velkjent, og en rekke referanser og oppsummeringer framstår allerede som utdaterte. Vaksiner som en sentral del av pandemihåndteringen, inkludert psykososiale konsekvenser knyttet til ønsket om rask tilgang eller redsel og motvilje mot vaksiner, er for eksempel ikke nevnt. I kapitlene knyttet til arbeidsliv tas det i liten grad opp kriseplaner, involvering av tillitsvalgte og verneombud som viktige ressurser.

  Samlet sett framstår dette som en nyttig bok for tiltenkte målgrupper, men med behov for en rask revidering i etterkant av denne pandemien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media