Kommentar

Kommentar

Randi Rosenqvist
Pensjonert psykiater, rettspsykiater og fengselspsykiater
Interessekonflikt:  Nei

I utgaven 17/2021 prøver tvangsbegrensningsutvalgets leder, professor Østenstad, og utvalgets eneste psykiater Aarre å oppklare spørsmål om forslag til ny tvangslov (1). Jeg er overrasket over hvorledes de omtaler de psykiatriske pasienter det kan være aktuelt å tvangsbehandle.

De skriver om retten til individuell vurdering av samtykkekompetansen: «Tvangslovsutvalet kunne ikkje akseptere at personar med psykiske plagar skal vere utan denne grunnleggjane borgerretten berre fordi dei har fått ein psykiatrisk diagnose».

Slike formuleringer underkommuniserer lidelsene og funksjonssvikten som alvorlig sinnslidelse kan påfører pasientene. Det dreier seg ikke om psykiske plager, men alvorlig hjerneorganiske avvik som kan, ikke nødvendigvis må, medføre kronisk invaliditet. Begrepet «psykiske plager» dekker, etter min oppfatning, plager, ikke alvorlig sykdom. Man kunne komme til å tro at det til nå har vært tvangsbehandling av psykiske plager.

Den andre misforståelsen innlegget kan føre til, er at det er diagnosen som hittil har hjemlet tvangsbehandling. Slik er det ikke. Schizofreni er den vanligste diagnosen for pasienter som tvangsbehandles. Men de aller fleste med denne diagnosen oppfyller ikke kriteriene for tvangsbehandling annet enn i kortere perioder der de er svært syke. Det er den omfattende psykiske funksjonssvikten som er en forutsetning for tvang i psykiatrien, her brukes lovbegrepet «alvorlig sinnslidelse», som ikke er noen diagnose (2), og naturligvis etter en individuell vurdering.

Jeg vet ikke om det er slik at tvangsbegrensingsutvalgets leder og medlemmer ikke har forstått dette, eller om man ønsker å formidle et inntrykk om at tvangsreguleringen i psykiatrien til i dag har vært svært kritikkverdig.

Litteratur

  1. Aarre TF, Østenstad BH. Ny tvangslovgjeving - nokre oppklaringar Tidsskr Nor Legeforen 2021;141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0756
  2. Psykisk helsevernlov med kommentarer. Rundskriv. Oslo:Helsedirektoratet, 2017. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/psykisk-helsevernloven-med-kommentarer/etablering-og-opphor-av-tvungent-psykisk-helsevern#paragraf-3-3-vilkar-for-vedtak-om-tvungent-psykisk-helsevern Lest 5. 12.2021

 

 

 

Published: 06.12.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media