Covid-19 hos pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Siden pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom kan være mer utsatt for infeksjoner, ønsket vi å undersøke forekomsten av covid-19 i denne gruppen og se om forhold ved den revmatiske sykdommen, pasienten eller behandlingen hadde betydning.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  27 907 pasienter registrert i Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) ble koblet til Meldingssystem for smittsomme sykdommer og Norsk intensiv- og pandemiregister for å finne forekomsten av covid-19 i 2020 og andel innlagt i sykehus. Standardisert insidensforhold (SIR) ble beregnet ved sammenligning med kjønns- og aldersspesifikk forekomst i den generelle befolkningen. Ved logistisk regresjonsanalyse ble det undersøkt om diagnose, alder, kjønn, sykdomsaktivitet, komorbiditet eller medikamentell behandling hadde betydning for forekomsten.

  RESULTATER

  RESULTATER

  185 av pasientene i NorArtritt fikk påvist covid-19, hvorav 10 % ble innlagt på sykehus. Forekomsten var lavere enn i den generelle befolkningen (SIR 0,84; 95 %-konfidensintervall (KI): 0,72 til 0,97, P = 0,02). Ung alder og lav sykdomsaktivitet var knyttet til høyere smitteforekomst. De andre faktorene hadde ingen signifikant betydning.

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  At forekomsten av covid-19 var lavere enn i normalbefolkningen og innad i gruppen lavere hos dem med moderat/høy sykdomsaktivitet og høyere alder, skyldes trolig at pasienter med kronisk aktiv sykdom og høy alder i større grad har beskyttet seg mot smitte.

  Abstract

  BACKGROUND

  Since patients with chronic inflammatory rheumatic joint diseases may be more prone to infections, we wished to investigate the incidence of COVID-19 in this group, and explore the possible significance of factors related to the rheumatic disease, the patient or the treatment.

  MATERIAL AND METHOD

  Altogether 27 907 patients registered in the Norwegian Arthritis Registry (NorArthritis) were linked to the Norwegian Surveillance System for Communicable Diseases and the Norwegian Intensive Care and Pandemic Registry in order to find the incidence of COVID-19 in 2020, and the proportion of patients who were hospitalised. A standardised incidence ratio (SIR) was calculated by comparing with sex and age-specific incidence in the general population. Logistic regression analysis was used to investigate whether diagnosis, age, sex, disease activity, comorbidity or drug therapy had any bearing on the incidence.

  RESULTS

  A total of 185 of the patients in NorArthritis tested positive for COVID-19, of whom 10 % were hospitalised. The incidence was lower than in the general population (SIR 0.84; 95 % confidence interval (CI): 0.72–0.97, P = 0.02). Young age and low disease activity were associated with higher incidence of infection. The other factors had no significant effect.

  INTERPRETATION

  The fact that the incidence of COVID-19 was lower than in the general population, and that within the group it was lower in those with moderate/high disease activity and greater age, is most likely attributable to patients of advanced age with chronic active disease having protected themselves against infection to a greater degree.

  Main findings

  Hovedfunn

  Pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom hadde lavere forekomst av covid-19 enn befolkningen generelt.

  Innad i gruppen hadde yngre pasienter og pasienter med lav sykdomsaktivitet høyere forekomst av smitte.

  Artikkel
  Innledning

  Kroniske inflammatoriske leddsykdommer er en samlebetegnelse på tilstander karakterisert ved ikke-infeksiøs betennelse i ledd og/eller ryggsøyle. Sykdommene som inkluderes, er blant annet revmatoid artritt, psoriasisartritt og spondyloartritter. Både sykdommene i seg selv og behandlingen, som ofte innebærer immunsuppresjon, kan medføre økt risiko for infeksjoner (1–3). Etter utbruddet av covid-19 har vi ved revmatologiske avdelinger opplevd stor pågang både fra pasienter og helsepersonell med spørsmål om eventuell risiko forbundet med bruk av immunsupprimerende medikamenter og om pasientgruppen anses som en risikogruppe. Basert på nasjonale og internasjonale anbefalinger har vårt råd til pasientene vært at de bør fortsette med sine vanlige medisiner så lenge de ikke har symptomer på infeksjon (4, 5). Dokumentasjonen for disse anbefalingene har vært begrenset.

  I noen studier har man funnet at pasienter med revmatisk sykdom hadde høyere forekomst av covid-19 (6, 7), mens andre ikke har gjort tilsvarende funn, heller ikke om pasienten brukte konvensjonelle sykdomsmodifiserende medikamenter (8). I én studie var bruk av biologiske eller målrettede syntetiske sykdomsmodifiserende medikamenter risikofaktor for smitte (8), mens to andre studier ikke fant noen slik sammenheng (9, 10).

  I flere av studiene er diagnose basert på symptomer og smitteeksponering, uten krav om positiv laboratoriebasert testing. Studiene er små, og selv om antallet publikasjoner er stigende, er det fortsatt uavklart hvorvidt pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom har økt smitterisiko.

  Det er heller ikke klart om disse pasientene får et mer alvorlig forløp ved covid-19. Noen studier har funnet høyere forekomst av intensivopphold (11) og behov for mekanisk ventilasjon (11, 12) hos pasienter med revmatisk sykdom. Det er også funnet høyere risiko for innleggelse hos pasienter med revmatisk sykdom som bruker prednisolon i doser ≥ 10 mg daglig (13). Andre studier har ikke funnet mer alvorlige forløp enn hos den generelle befolkningen (14, 15).

  I en nylig publisert norsk studie ble det ikke funnet økt forekomst av inflammatoriske leddsykdommer blant pasienter positive for SARS-CoV-2 eller pasienter innlagt med covid-19 sammenlignet med den generelle befolkningen (16).

  Formålet med vår studie var å undersøke forekomsten av covid-19 blant pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom i Norge sammenliknet med den generelle befolkningen. Vi ønsket også å se om faktorer ved den revmatiske sykdommen, pasienten eller den medikamentelle behandlingen hadde betydning for forekomsten. Videre ville vi undersøke hvor stor andel av de smittede som trengte sykehusinnleggelse og intensivbehandling.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Datamateriale

  Datamateriale

  Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) har data fra ca. 30 000 pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom i Norge, og har en dekningsgrad på 60 % på landsbasis (17). Det registreres blant annet opplysninger vedrørende sykdommene, komorbiditet, høyde, vekt og medikamentell behandling. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) bidrar til overvåkning av smittsomme sykdommer i Norge. Tilfeller av covid-19 meldes direkte fra laboratoriet. Norsk intensiv- og pandemiregister inneholder opplysninger om alle pasienter med covid-19 som innlegges i sykehus. Registeret har en dekningsgrad på 99 % (18).

  Vi utførte en registerbasert historisk kohortstudie der forekomst av covid-19 ble undersøkt for pasienter i NorArtritt. Data ble hentet ut fra NorArtitt 10. september 2020, og alle pasienter som var i live 1. januar 2020, ble inkludert i kohorten. Data fra registeret ble koblet til MSIS for å finne pasienter smittet med SARS-CoV-2 innen 31. desember 2020. Det ble også utført kobling til Norsk intensiv- og pandemiregister for å se på forekomsten av sykehusinnleggelse, intensivopphold og mekanisk ventilasjon.

  Vi har i denne studien kategorisert pasientene i fire diagnosegrupper – revmatoid artritt, psoriasisartritt, spondyloartritt og andre perifere artritter – ut ifra nyeste registrerte ICD-10-diagnosekoder (International Classification of Diseases, Tenth Revision (19)). Sykdomsaktivitet og andre bakgrunnsvariabler ble hentet fra nyeste registrering for pasienter som ikke ble smittet, og fra siste registrering før positiv SARS-CoV-2-PCR for pasienter som ble smittet. Sykdomsaktiviteten ved perifere artritter angis ved Disease Activity Score 28 (DAS28-CRP). DAS28-CRP < 3,2 regnes som remisjon / lav sykdomsaktivitet og DAS28-CRP ≥ 3,2 som moderat/høy sykdomsaktivitet (20). Sykdomsaktiviteten ved spondyloartritter angis ved Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS-CRP). ASDAS-CRP < 2,1 regnes som remisjon / lav sykdomsaktivitet og ASDAS-CRP ≥ 2,1 som moderat/høy sykdomsaktivitet (21). Vi så også på bruk av prednisolon og sykdomsmodifiserende medikamenter.

  For å kunne studere hvorvidt det forelå under- eller overhyppighet av covid-19, ble det innhentet tall fra MSIS for antall smittede i den generelle norske befolkningen oppgitt per kjønn og ettårig aldersgruppe (alder ved 1. januar 2020). Disse ble koblet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (22). For pasientene i NorArtritt fikk vi i tillegg informasjon om smittedato.

  Alle inkluderte individer har samtykket til deltakelse i NorArtritt og til kobling av data med andre helseregistre. Studien er godkjent av regional etisk komite (REK vest-139796), og før kobling av data vurderte personvernombudet ved Helse Bergen eventuelle personvernkonsekvenser.

  Statistiske analyser

  Statistiske analyser

  Hovedutfallsmål var tilfeller av covid-19 meldt til MSIS. For å undersøke om det forelå overhyppighet, sammenlignet vi antall pasienter med covid-19 i NorArtritt med forventet antall basert på kjønns- og aldersspesifikk forekomst i den generelle norske befolkningen (indirekte standardisering). Vi rapporterer den relative hyppigheten som standardisert insidensforhold (standardised incidence ratio, SIR) med 95 %-konfidensintervall (KI).

  For å undersøke hvilke bakgrunnsvariabler som var knyttet til forekomsten av covid-19, brukte vi multippel logistisk regresjon. Forklaringsvariablene var alder, kjønn, diagnosegruppe, remisjonsstatus, C-reaktivt protein (CRP), kroppsmasseindeks (KMI), antall komorbiditeter og medikamentell behandling. Medikamentell behandling ble delt i tre grupper: kortikosteroider, konvensjonelle syntetiske sykdomsmodifiserende medikamenter og biologiske eller målrettede syntetiske sykdomsmodifiserende medikamenter (se tabell 1 for beskrivelse av medikamentklasser).

  Tabell 1

  Grupper av sykdomsmodifiserende medikamenter brukt ved revmatiske sykdommer og noen eksempler på medikamentklasser og medikamenter.

  Forkortelse

  Beskrivelse

  Medikamentklasser

  Medikamenter

  csDMARD

  Conventional synthetic disease modifying anti-rheumatic drug

   

  Metotreksat, sulfasalazin

  bDMARD

  Biologic disease modifying anti-rheumatic drug

  Tumornekrosefaktor-alfa (TNF-alfa)-hemmere, 
  B-cellehemmere

  Infliksimab, etanercept, rituksimab

  tsDMARD

  Targeted synthetic disease modifying anti-rheumatic drug

  Janus kinase (JAK)-hemmere

  Baricitinib, tofacitinib

  Vi antok at det kunne være en ikke-lineær sammenheng med alder, så alderseffekten ble modellert som en naturlig spline med knuter ved 10-, 50- og 90-prosentilen. De kontinuerlige variablene CRP, KMI og antall komorbiditeter ble modellert som lineære effekter, men begrenset oppad (winsorisert) til henholdsvis 100 mg/L, 50 kg/m2 og 5, både for å unngå eventuell urimelig påvirkning av høye/ekstreme verdier og fordi vi antok at effektene ville flate ut for høye verdier. Vi tok sikte på å ha minst ti covid-19-tilfeller per forklaringsvariabel/koeffisient.

  Vi beregnet også andelen av de smittede i NorArtritt som ble innlagt i sykehus, og som hadde behov for intensivopphold eller mekanisk ventilasjon. Alle statistiske analyser ble gjort med R versjon 4.0.4 (23). Signifikansnivået ble satt til 5 %.

  Resultater

  Resultater

  Antall pasienter i hver analyse er presentert i figur 1. Av 27 907 pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom var 185 (0,66 %) registrert smittet med SARS-CoV-2. Forventet antall basert på kjønns- og aldersjustert norsk befolkning var 220, noe som gir et standardisert insidensforhold på 0,84 (95 %-KI: 0,72 til 0,97, P = 0,02). Fordelt på kjønn var insidensforholdet 0,93 for kvinner og 0,73 for menn (tabell 2), men kjønnsforskjellen var ikke statistisk signifikant (P = 0,09). Andel smittede innen hver alders- og kjønnskategori sammenlignet med den generelle befolkningen er presentert i tabell 2. Figur 2 viser antall smittede per måned.

  Tabell 2

  SARS-CoV-2-smitte i 2020 blant NorArtritt-pasienter (n = 27 907) og generell norsk befolkning stratifisert på kjønn og alder (per 1. januar 2020, data fra MSIS). Det var en generell underhyppighet av smitte blant NorArtritt-pasienter, med et standardisert insidensforhold på 0,84 (95 %-KI: 0,72 til 0,97). Fordelt på kjønn var det 0,93 (95 %-KI: 0,77 til 1,11) for kvinner og 0,73 (95 %-KI: 0,57 til 0,91) for menn.

   

  Kvinner

   

  Menn

   

  NorArtritt

   

  Norge

   

  NorArtritt

   

  Norge

  Alder

  Positive

  Totalt

  Andel (%)

   

  Andel (%)

   

  Positive

  Totalt

  Andel (%)

   

  Andel (%)

  16–29

  8

  640

  1,25

   

  1,43

   

  4

  457

  0,88

   

  1,44

  30–39

  11

  1 425

  0,77

   

  1,06

   

  9

  1 121

  0,80

   

  1,29

  40–49

  30

  2 495

  1,20

   

  1,04

   

  19

  1 919

  0,99

   

  1,14

  50–59

  17

  3 699

  0,46

   

  0,88

   

  21

  2 832

  0,74

   

  1,00

  60–69

  17

  4 194

  0,41

   

  0,52

   

  10

  2 762

  0,36

   

  0,64

  70–79

  21

  3 127

  0,67

   

  0,41

   

  9

  1 896

  0,47

   

  0,46

  80+

  9

  922

  0,98

   

  0,57

   

  0

  418

  0,00

   

  0,53

  Totalt

  113

  16 502

  0,68

   

  0,94

   

  72

  11 405

  0,63

   

  1,05

  Forventet1

  121

  16 502

  0,73

   

   

  99

  11 405

  0,87

   

  1Forventet antall smittede NorArtritt-pasienter dersom kjønns- og aldersspesifikk forekomst (basert på ettårsaldersgrupper) var som i den generelle norske befolkningen.

  Antall smittede i NorArtritt-populasjonen og i hver undergruppe er angitt i tabell 3. Én pasient lot seg ikke klassifisere i de fire diagnosegruppene (udifferensiert artritt) og er ekskludert fra analysen. Resultatene fra regresjonsanalysen er angitt i tabell 4. Lavere alder og at pasienten hadde lav sykdomsaktivitet eller var i remisjon, var knyttet til høyere forekomst av covid-19. Kjønn, diagnose, medikamentell behandling, KMI eller komorbiditet hadde ingen signifikant betydning.

  Tabell 3

  Bakgrunnsvariabler og SARS-CoV-2-smitte blant NorArtritt-pasienter (n = 27 662). Tallene under kolonnegruppen «Pasienter» viser prosentvis fordeling for demografiske og medisinske variabler i hele populasjonen. Tallene under kolonnegruppen «covid-19» viser hvor mange som var SARS-CoV-2-positive blant alle i den gitte kategorien (for eksempel antall/andel positive blant pasienter i aldersgruppen 16 til 39 år). For eksempel ser vi høyere smitteforekomst i de yngste aldersgruppene. Se tabell 1 for forklaring av medikamenter.

   

  Pasienter

   

  Covid-19

   

  Antall

  Andel (%)

   

  Antall

  Andel (%)

  Alder, år (n = 27 662)

   

   

   

   

   

  16–39

  3 257

  12

   

  29

  0,89

  40–59

  10 469

  38

   

  87

  0,83

  60–79

  12 302

  44

   

  59

  0,48

  80+

  1 634

  6

   

  9

  0,55

  Kjønn (n = 27 662)

   

   

   

   

   

  Kvinner

  16 339

  59

   

  113

  0,69

  Menn

  11 323

  41

   

  71

  0,63

  Diagnosegruppe (n = 27 662)

   

   

   

   

   

  Revmatoid artritt

  12 956

  47

   

  84

  0,65

  Psoriasisartritt

  7 040

  25

   

  51

  0,72

  Spondyloartritt

  5 385

  19

   

  34

  0,63

  Andre perifere artritter

  2 281

  8

   

  15

  0,66

  Medikament: csDMARD (n = 27 662)

   

   

   

   

   

  Nei

  10 992

  40

   

  77

  0,70

  Ja

  16 670

  60

   

  107

  0,64

  Medikament: biologisk eller tsDMARD (n = 27 662)

   

   

   

   

   

  Nei

  16 204

  59

   

  110

  0,68

  Ja

  11 458

  41

   

  74

  0,65

  Medikament: Prednisolon (n = 27 662)

   

   

   

   

   

  Nei

  23 361

  84

   

  156

  0,67

  Ja

  4 301

  16

   

  28

  0,65

  Lav sykdomsaktivitet / remisjon (n = 24 858)

   

   

   

   

   

  Nei

  6 109

  25

   

  31

  0,51

  Ja

  18 749

  75

   

  139

  0,74

  Siste registrerte KMI (n = 26 778)

   

   

   

   

   

  < 25

  10 126

  38

   

  79

  0,78

  ≥ 25 og < 30

  10 394

  39

   

  64

  0,62

  ≥ 30 og < 35

  4 578

  17

   

  21

  0,46

  ≥ 35

  1 680

  6

   

  15

  0,89

  Alle (n = 27 662)

  27 662

  100

   

  184

  0,67

  Tabell 4

  Risikofaktorer for SARS-CoV-2-smitte blant NorArtritt-pasienter. Multippel logistisk regresjonsmodell (n = 24 418). Alle forklaringsvariabler er justert for de andre forklaringsvariablene. Ung alder og lav sykdomsaktivitet hang sammen med høyere forekomst av smitte. OR: oddsforhold (odds ratio); KI: konfidensintervall; CRP: C-reaktivt protein; KMI: kroppsmasseindeks.

   

  OR

  95 %-KI

  P-verdi

  Alder (ikke-lineær kurve)

  < 0,001

  Menn (ref.: kvinner)

  1,0

  0,7 til 1,4

  0,91

  Diagnose (ref.: revmatoid artritt)

   

   

  0,96

  Psoriasisartritt

  1,0

  0,7 til 1,5

  0,95

  Spondyloartritt

  0,9

  0,6 til 1,5

  0,77

  Andre perifere artritter

  0,9

  0,5 til 1,5

  0,62

  Medikament: csDMARD1

  0,9

  0,7 til 1,3

  0,64

  Medikament: biologisk eller tsDMARD1

  0,9

  0,7 til 1,2

  0,53

  Medikament: Prednisolon1

  1,2

  0,7 til 1,8

  0,52

  Lav sykdomsaktivitet / remisjon

  1,6

  1,1 til 2,6

  0,02

  Siste registrerte CRP2, mg/L

  1,0

  1,0 til 1,0

  0,31

  Siste registrerte KMI2, kg/m

  1,0

  1,0 til 1,0

  0,53

  Antall komorbide tilstander2

  1,1

  1,0 til 1,2

  0,09

  1Det er mulig for en pasient å bruke medikamenter i mer enn én medikamentgruppe. Se tabell 1 for forklaring av medikamentklasser.

  2CRP-verdier > 100 er satt til 100. KMI-verdier > 50 er satt til 50. Antall komorbide tilstander > 5 er satt til 5.

  Av de 185 smittede ble 21 (11 %) innlagt i sykehus, hvorav 18 (10 %) hadde covid-19 som hoveddiagnose. Åtte (4 %) var innlagt i intensivavdeling, og syv (4 %) trengte mekanisk ventilasjon.

  Diskusjon

  Diskusjon

  I vår studie fant vi at pasienter med inflammatorisk leddsykdom hadde lavere kjønns- og aldersjustert forekomst av covid-19 enn den generelle befolkningen i 2020. I en metaanalyse av pasienter med revmatisk sykdom ble prevalensen av covid-19 funnet å være signifikant høyere enn i kontrollgruppen (24). Denne pasientgruppen inkluderte også pasienter med vaskulitt og systemisk bindevevssykdom, som vanligvis har mer systemisk inflammasjon og mer alvorlig sykdom enn pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Disse pasientene bruker også prednisolon i større grad. Den økte risikoen ble hovedsakelig funnet å kunne tilskrives prednisolonbruk. I vårt materiale fant vi ikke at pasienter som brukte prednisolon hadde økt forekomst av smitte.

  Forekomsten av covid-19 var lavere i vår pasientgruppe enn i den generelle befolkningen. Vi tror dette skyldes at pasienter med kronisk sykdom i større grad enn friske har skjermet seg for situasjoner der de kunne bli utsatt for smitte. Resultatene fra regresjonsanalysen peker i samme retning – mindre smitte for pasienter med moderat eller høy sykdomsaktivitet. Ettersom hverken diagnose eller medikamentell behandling hadde innvirkning, skyldes trolig også dette at de sykeste pasientene i større grad har holdt seg borte fra potensielle smittesituasjoner. Tilsvarende er høyere forekomst blant yngre pasienter sannsynligvis uttrykk for at de hadde flere nærkontakter og tok større risiko enn de eldre.

  En nederlandsk studie fant at pasienter med inflammatorisk leddsykdom hadde nesten dobbelt så høy etterlevelse av råd om isolasjon og sosial distansering som friske kontroller (25), og de som brukte biologiske sykdomsmodifiserende medikamenter isolerte seg i større grad enn resten. Om de sykeste pasientene med tyngst anti-revmatisk medikasjon i større grad beskytter seg mot smitte, kan det være en konfunderende faktor i vurderingen av i hvilken grad kronisk inflammatorisk leddsykdom og behandlingen av denne påvirker smitterisikoen.

  Av de 185 smittede ble 18 (10 %) innlagt i sykehus med covid-19 som hoveddiagnose. Antallet var for lavt til at det kunne gjøres statistiske analyser på dette materialet. Andelen med covid-19 i den generelle befolkningen som ble innlagt i sykehus var per 3. januar 2021 4,2 % (26). Andelen som trengte intensivopphold i den generelle befolkningen var 0,8 %, mot 4 % i vårt materiale (26). Dette er ikke direkte sammenlignbart, da NorArtritt-pasientene har en annen alders- og kjønnssammensetning. Andelen innlagte i vårt materiale var lavere enn hva som er sett i studier av pasienter med revmatisk sykdom fra andre land. En studie fra USA viste at risikoen for innleggelse hos pasienter med revmatisk sykdom og covid-19 var blitt lavere i løpet av pandemien (27). Dette forklares med at økt testkapasitet bidro til å diagnostisere flere pasienter med mindre alvorlig sykdom i slutten av perioden. At vi i Norge har hatt vedvarende høy testkapasitet og diagnostisert mange med mild sykdom, kan forklare at andelen som ble innlagt i vårt materiale lå betydelig under det fra USA.

  Styrker og begrensninger

  Styrker og begrensninger

  En styrke ved studien er Norges høye grad av testing for covid-19, også tidlig i pandemien (28). Dette gjør at materialet også inneholder milde sykdomstilfeller som ikke trengte sykehusinnleggelse, og det gir dermed et riktigere bilde av risikoen for smitte. At laboratoriet melder positive prøver til MSIS, sikrer høy grad av rapportering og god oversikt over sykdomstilfeller. Studien omhandler en relativt stor kohort av pasienter med revmatisk leddsykdom.

  NorArtritt har en total dekningsgrad på 60 %, men dekningsgraden varierer mellom sykehusene. Sykehus med lav dekningsgrad har ofte valgt ut sine sykeste pasienter med tyngst antirevmatisk medikasjon for inklusjon, og i den grad utvalget til denne studien mistenkes å være skjevt, er det mot pasienter med mer alvorlig leddsykdom (17). Siden vi ikke fant en overhyppighet av covid-19 i pasientgruppen, mener vi det er lite sannsynlig at inflammatorisk leddsykdom er en risikofaktor for covid-19.

  De påviste forskjellene er pålitelige, og taler imot overhyppighet i pasientgruppen som helhet. Det var få smittede pasienter, noe som gjør at mangel på påviste forskjeller ikke innebærer at forskjeller ikke kan foreligge. Dette gjelder for eksempel eventuelle kjønnsforskjeller i underhyppigheten og forskjeller mellom de ulike revmatiske tilstandene eller knyttet til medikamentbruk. Siden bruken av prednisolon ofte er intermitterende og i varierende doser, er ikke nødvendigvis all prednisolonbruk registrert i NorArtritt. Opplysninger om prednisolon blir heller ikke oppdatert før ved neste kontroll, selv om kuren kan være avsluttet tidligere. Om pasientene brukte prednisolon i større eller mindre grad enn det som var registrert, er det mulig at prednisolon likevel hadde betydning for forekomsten, selv om vi ikke kunne vise dette.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom hadde lavere kjønns- og aldersjustert forekomst av covid-19 enn den generelle befolkningen. Innad i pasientgruppen var yngre alder og lav sykdomsaktivitet knyttet til høyere smitteforekomst. Den mest sannsynlige forklaringen er at pasienter som på grunn av kronisk sykdom, høy alder eller høy sykdomsaktivitet er bekymret for å være i en risikogruppe, i større grad enn andre har beskyttet seg mot smitte.

  Takk til MSIS for godt samarbeid rundt utlevering av data. Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media