Hvor smart er det å tillate salg av e-sigaretter?

Liv Grøtvedt, Ellen Rygh Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Tom Kristian Grimsrud
Om forfatteren

Forfatterne Liv Grøtvedt og Ellen Rygh reiser et viktig spørsmål.
I Sverige er det nylig satt i gang en kampanje - "Lover for alle barns framtid" for å endre lovverket slik at det gir bedre beskyttelse mot at barn og unge går inn i avhengighet av nikotin (1).

Litteratur
1) Lagar för alla barns framtid. https://lagarforallabarnsframtid.se/ Lest 24.04.21

Liv Grøtvedt, Ellen Rygh
Om forfatterne

Vi takker Tom Kristian Grimsrud for hans innspill om den svenske kampanjen «Lagar för alla barns framtid» (1). Kampanjen oppfordrer svenske politikere til å fremme en utvidet lovgivning for å hindre at framtidige generasjoner skal bli nikotinavhengige, bl.a. ved å begrense barn og unges eksponering for tobakks- og nikotinprodukter i samfunnet. Dette temaet ble også tatt opp i Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) høring på «Endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter» (2), hvor det i høringsbrevet het: “Departementet mener at utgangspunktet for godkjenning må være om produktet vil ha en positiv effekt på folkehelsen. I tillegg mener departementet at det må tas særskilt hensyn til beskyttelsen av barn og unge og om produktet vil kunne virke tiltrekkende på dem». I vårt debattinnlegg argumenterte vi med at den dokumenterte nedgangen i sigarettrøyking blant unge mennesker tilsa at behovet for e-sigaretter som røykeavvenningsprodukt etter hvert vil bortfalle. Vi mente også at bruken bør begrenses til dem som allerede røyker. Dette var også Legeforeningens standpunkt, i høringssvaret ba de om at helseadvarselen på pakningen av e-sigaretter fikk tilføyelsen: «Det er ikke anbefalt for ikke-røykere» (2).

Vi argumenterte også for at salg av e-sigaretter burde begrenses, f. eks. til apotek. EU-Direktivet overlater til medlemslandene selv å regulere salgssituasjonen av e-sigaretter. Dette tilsier så vidt vi skjønner at det kan bli mulig å begrense salg av e-sigaretter i Norge til spesialbutikker eller apotek, og ikke fritt solgt i vanlige butikker. En slik løsning ble foreslått i Folkehelseinstituttets høringssvar: «Etter FHIs skjønn vil både forbrukertrygghet og kundeveiledning best ivaretas dersom utsalget begrenses til spesialforhandlere» (2).

Fra Legemiddelverket får vi opplyst at «Helse- og omsorgsdepartementet planlegger å sende ut forslag til ny regulering av e-sigaretter før sommeren (altså ytterligere regulering utover de som følger av EUs tobakksdirektiv). E-sigaretter med nikotin blir først tillatt i Norge når EUs tobakksdirektiv blir innlemmet i EØS-avtalen og de tilhørende endringene i tobakksskadeloven trer i kraft. Helse- og omsorgsdepartementet forventer innlemmelse av direktivet i 2021, slik at regelverket kan tre i kraft i 2022» (K.M Tangen, personlig meddelelse).

Dette tilsier altså, nå fem år etter at EUs Tobakksdirektiv ble vedtatt, at det er mulig å ta noen grep i måten salg av e-sigaretter blir gjennomført på, som kan begrense påvirkningen på nye generasjoner. Vi mener dagens trender i tobakksbruk og nyere forskning tilsier dette, slik som vi har beskrevet i vår debattartikkel.

Litteratur

  1. Lagar för alla barns framtid. https://lagarforallabarnsframtid.se/ Lest 28.04.21
  2. Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter (2016) Helse- og omsorgsdepartementet.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-endringer-i-tobakksforskriftene-og-ny-forskrift-om-elektroniske-sigaretter/id2506783/ Lest 28.04.21