Bør alle sykehjemsbeboere vaksineres?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Skrøpelige sykehjemsbeboere i Norge har dødd etter at de ble vaksinert mot covid-19. Vaksinering er et viktig tiltak for å hindre smitteutbrudd og dødsfall i sykehjem, men hos de aller sykeste og skrøpeligste bør man noen ganger avstå.

  Det har vært mange og alvorlige utbrudd av covid-19 i sykehjem, både i Norge og andre land, og med høy dødelighet (1, 2). Derfor satte helsemyndighetene beboere i sykehjem øverst på prioriteringslisten for vaksinering (3). Vaksineringen i norske sykehjem startet 27.12.2020, og 14.1.2021 kom de første rapportene fra Statens legemiddelverk om dødsfall etter vaksinering (4). Dødsfallene har aktualisert mer differensierte anbefalinger for vaksinering av de skrøpeligste, og faglige innspill fra det norske geriatrimiljøet har blitt etterspurt.

  Vi diskuterer her noen momenter som kan være til hjelp både for helsemyndigheter og for leger som skal foreta seleksjon av sykehjemsbeboere for vaksinering.

  Tåler bivirkninger dårligere

  Tåler bivirkninger dårligere

  Eldre og skrøpelige beboere på sykehjem har høy dødelighet og ofte kort forventet levetid også under normale forhold. Det dør 300–400 pasienter ukentlig i norske sykehjem. Dødsfall i tiden etter vaksinering er forventet og ikke nødvendigvis forårsaket av vaksinen.

  Dødsfallene har aktualisert mer differensierte anbefalinger for vaksinering av de skrøpeligste

  På den annen side har svært få skrøpelige eldre vært inkludert i utprøvingsstudiene.

  Dermed kan vi ikke utelukke at risikoen for alvorlige bivirkninger ved vaksinering er høyere i denne gruppen enn hos yngre og friskere. Basert på det vi vet om geriatriske pasienter fra før, er det grunn til å tro at skrøpelige eldre vil tåle milde eller moderate bivirkninger av vaksinen dårligere enn yngre og friskere personer.

  Hovedanbefalingen bør fortsatt være å vaksinere de fleste pasienter i sykehjem

  På grunn av større sårbarhet for ytre påvirkning, inkludert legemidler, er det ikke usannsynlig at bivirkninger som feber, kvalme og oppkast kan få mer alvorlige konsekvenser for sykehjemsbeboere enn for yngre og friskere individer. Det er for eksempel større risiko for fall, med potensielt alvorlige konsekvenser, for en skrøpelig person som blir svimmel eller får blodtrykksfall som følge av vaksine. Vi er kjent med at noen få sykehjemspasienter har blitt lagt inn på sykehus med alvorlige symptomer i etterkant av vaksinering. Når skrøpelige og multisyke pasienter blir akutt syke eller plutselig får redusert kognitiv eller fysisk funksjon, er det i mange tilfeller vanskelig å være sikker på hva som er den mest betydningsfulle utløsende faktoren. Det kan derfor være vanskelig å skille bivirkninger av vaksinering fra andre årsaker til akutt funksjonssvikt.

  Muliggjør lettelser i smitteverntiltak

  Muliggjør lettelser i smitteverntiltak

  Smitteverntiltak i sykehjem kan være svært belastende, særlig for pasienter med demens og pasienter med kort gjenstående levetid. Hensikten med vaksinering er derfor ikke bare redusert dødelighet, men også å kunne lette på smitteverntiltakene og gi eldre mulighet til sosial omgang med sine nærmeste. En uvaksinert, skrøpelig pasient som utsettes for smitte, vil dessuten ha høy risiko for død og for langtidseffekter på funksjon og livskvalitet (5) samt for å spre smitten videre.

  Selv om vi foreløpig har lite kunnskap om effekt og bivirkninger av vaksine hos de eldste og skrøpeligste, og vi per i dag ikke vet om det kan være forskjell i effekt og bivirkninger mellom de forskjellige vaksinetypene, mener vi det er grunn til å tro at bivirkningene som regel vil være milde og forbigående også i denne gruppen.

  Ved svært kort forventet levetid vil vaksinering kunne påføre unødige plager uten at man oppnår ønsket effekt

  Ut fra dagens kunnskap mener vi derfor at hovedanbefalingen fortsatt bør være å vaksinere de fleste pasienter i sykehjem. Ved svært kort forventet levetid (uker eller få måneder) vil vaksinering kunne påføre unødige plager uten at man oppnår ønsket effekt, og i slike tilfeller bør pasienten ikke vaksineres. Til eldre og skrøpelige som får svært plagsomme eller alvorlige bivirkninger etter første vaksinedose, må man dessuten vurdere nøye om man skal gi den andre dosen.

  Dødsfall hos skrøpelige sykehjemsbeboere etter vaksine bør undersøkes nøye, og vi anbefaler at geriatrisk kompetanse involveres i denne granskingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media