Les mer om

Artikkel

Et år preget av covid-19

Koronaviruset SARS-CoV-2 har preget året 2020. Pandemien preger også dette nummeret av Tidsskriftet – årets siste og største. På lederplass fremhever Preben Aavitsland kommunelegenes store innsats, John-Arne Røttingen forteller om vaksineutvikling og internasjonal solidaritet, og Håkon Ihle-Hansen diskuterer dødeligheten ved covid-19-sykdom i Norge. I andre lederartikler omtales immunsystemets rolle ved alvorlig covid-19 og avlivingen av mink i Danmark. Helsedirektoratets ansikt utad under pandemien, Espen Rostrup Nakstad, blir portrettert i et lengre intervju.

Fra redaktøren: Åpent og tillitsfullt
Leder: Mot slutten av et pandemisk år
Leder: Ingen er trygge før alle er trygge
Leder: Mink smitten, ikke smitt minken!
Leder: Immunsystemets rolle i alvorlig covid-19
Leder: Hvor dødelig er covid-19?
Intervju: Kaptein Norge

Covid-19 i og utenfor sykehus

Andelen som døde blant personer med påvist SARS-CoV-2 i pandemiens tre første måneder i Norge, var lav. Flertallet av dem som døde, var over 70 år, og de fleste hadde én eller flere underliggende sykdommer. Dette viser en gjennomgang av registerdata. Blant 70 pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold var de fleste middelaldrende menn. Mange var uten andre sykdommer, men en stor andel utviklet kritisk sykdom sekundært til akutt lungesviktsyndrom. Tilgang til pålitelige overvåkingsdata fra flere kilder er avgjørende for å følge utviklingen av denne pandemien.

Originalartikkel: Dødsfall etter påvist SARS-CoV-2 i Norge
Originalartikkel: Covid-19 rapportert til Folkehelseinstituttet de første seks ukene av epidemien
Originalartikkel: 70 pasienter med covid-19 innlagt ved Sykehuset Østfold
Originalartikkel: Sykehusinnleggelser med covid-19 - en sammenligning av ulike datakilder

De vanskelige valgene

Spesialisthelsetjenesten var dårlig forberedt på de etiske dilemmaene som oppsto i starten av koronapandemien. Mangelfull kunnskap og dårlig informasjonsflyt gjorde at beslutninger ofte måtte tas på usikkert grunnlag. Enkelte pasientgrupper, særlig eldre og kronisk syke, fikk et dårligere helsetilbud, skriver en gruppe leger og etikere. Man kan gjerne kalle det aldersdiskriminering.

Helsepersonell som står i første rekke i behandlingen av covid-19-pasienter, bør prioriteres for vaksinering mot SARS-CoV-2 på linje med andre risikogrupper, mener seks leger, alle medlemmer i Norsk anestesiologisk forenings styre.

Debatt: Etikkeksperter på villspor
Debatt: Aldersdiskriminering i koronaens tid
Kronikk: Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien

Anbefalte artikler