Cannabis – farligere enn vi trodde?

Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Bjørn Dahl
Om forfatteren

Jørgen G. Bramnes og Anne Line Bretteville-Jensen skriver om cannabis i Tidsskriftet, 18. utgave, 15/12 2020 (1). Allerede i overskriften forstår den våkne leser at dette er spekulasjoner: «Cannabis – farligere enn vi trodde?». Problemet med artikkelen er at selv om den våkne leser kan finne den interessant eller irriterende, alt ettersom, så finnes det andre som tar artikkelen som en bekreftelse på at cannabis er «farligere enn vi trodde».

Det minste problemet er hvordan informasjonen er innhentet, verre er det med tolkningen. Avhengighet er for eksempel ikke et parameter for farlighet. Mennesker gjør seg avhengig av de rareste ting, helt bevisst. Vaner er knyttet til avhengighet. Vi liker å ha vaner, gode vaner. Hvis man ikke opplever et vanemessig forhold til cannabis som problematisk, er det som regel heller ikke problematisk. Man har ikke klart å påvise helseskader som på noen måte kan sammenligne cannabis med alkohol og tobakk; derfor blir overskriften og til dels innholdet spekulativt.

Det nevnes ingen dokumenterte skadevirkninger i artikkelen; alt handler om avhengighet. Dette er kanskje et arbeidsuhell, men oppleves som manipulerende. Hvor mange blir for eksempel avhengige av kaffe, og hvor farlig er det?

Litteratur:

1.Bramnes JG og Bretteville-Jensen AL. Cannabis – farligere enn vi trodde? Tidsskr Nor Legeforen 2020:140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0801

Andreas Wahl Blomkvist, Dagfinn Hessen Paust
Om forfatterne

Jørgen G. Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen spør om cannabis er farligere enn tidligere antatt, da en ny metaanalyse anslår forekomsten av avhengighet blant brukere til 13 %, kontra 10 % i tidligere forskning (1). Usikkerheten knyttet til det nye estimatet, 10-15 %, gjør det imidlertid ikke mulig å konstatere en forskjell. Ser man på estimatene for tverrsnittstudier (8-11 %) og observasjonsstudier (9-12 %) hver for seg, er det tilsynelatende ingen forskjell (2).

Fremfor å anerkjenne denne usikkerheten, fokuserer Bramness og Bretteville-Jensen på at andelen avhengige er enda høyere – omkring 18 % – blant dem som bruker cannabis ukentlig eller oftere, og hele 33 % blant dem som opprettholder slikt bruk over lengre tid. Bramness og Bretteville-Jensen anser disse som mer representative, da de som kun bruker noen få ganger og slutter, neppe kan sies å «bruke». Det er uklart om Bramness og Bretteville-Jensen også mener at alle som drikker alkohol sjeldnere enn hver uke, er å anse som avholdsfolk.

At avhengighet ses oftere hos dem som ruser seg hyppig, er imidlertid neppe stort mer informativt enn at det ses sjeldnere blant dem som ruser seg noen få ganger og slutter. Andelen alkoholavhengige vil også være stor blant dem som frivillig har drukket seg beruset 14 av de siste 14 dagene, men dét betyr ikke at samme andel av et tilfeldig utvalg forsøkspersoner ville bli alkoholavhengige etter to ukers jevnt alkoholkonsum.

De som velger å ruse seg hyppig, vil tross alt kunne ha genetiske trekk, livserfaringer eller andre sårbarheter som gjør dem mer tilbøyelige til både hyppig rusmiddelbruk og avhengighet. Bramness og Bretteville-Jensen ignorerer slike seleksjonseffekter og vil tilsynelatende ha oss til å tro at den høyere forekomsten av avhengighet ved hyppigere bruk forteller oss noe om den «sanne» avhengighetsrisikoen til cannabis. Dette er i så fall en feilslutning.

Den britiske journalisten Ian Betteridge har spøkefullt uttalt at alle overskrifter som slutter med et spørsmålstegn, kan besvares med et «nei». Bramness’ og Bretteville-Jensens undring kan neppe avvises så kontant, da det trolig ennå er farer ved cannabis som er blitt undervurdert eller oversett. Det er imidlertid lite hittil som tyder på at avhengighetspotensialet er vesentlig annerledes enn tidligere antatt.

Litteraturliste:

1. Bramness JG, Bretteville-Jensen AL. Cannabis – farligere enn vi trodde? Tidsskr Nor Legeforen. 2020; 140(18).
2. Leung J, Chan GCK, Hides L et al. What is the prevalence and risk of cannabis use disorders among people who use cannabis? a systematic review and meta-analysis. Addict Behav 2020; 109: 106479.