Les mer om

Artikkel

Skabb er blitt et folkehelseproblem

Forekomsten av skabb øker, og behandlingen er komplisert og dyr. Typisk søker pasienten lege pga. nyoppstått generalisert kløe med forverring om natten. Ofte har nære kontakter samme plager. Utslettet er preget av kloremerker i huden på mange kroppsdeler. Skabbmidden finnes i små skabbganger, oftest på fingre og over håndledd, og kan påvises med lupe eller dermatoskop. Behandlingssvikt er ikke uvanlig og kan skyldes mangelfull smøring, mangelfulle saneringstiltak og manglende behandling av nærkontakter. Slike situasjoner medfører store utgifter for pasientene, særlig når mange kan være smittet.

Leder: Skabb – et folkehelseproblem
Kort kasuistikk: Skabb
Medisinen i bilder: Skabbmidd
Medisinen i bilder: Skabbgang under eit dermatoskop

Økt forskrivning av opioider mot sterke smerter

USA er rammet av en katastrofal opioidepidemi som følge av liberal forskrivning, aggressiv markedsføring og dårlige kontrollmekanismer. I Norge har antall pasienter som får opioider mot langvarige sterke smerter på blå resept, økt etter at blåreseptordningen ble endret i 2008. Rundt halvparten av dem som startet med opioider på blå resept i 2009, brukte fortsatt opioider ni år senere. Dette viser data fra Reseptregisteret. Flere pasienter fikk høyere doser enn anbefalt og kan ha utviklet avhengighet med behov for behandling hos spesialist i rusmedisin.

Originalartikkel: Forskrivning av opioider på blå resept mot langvarige smerter

Hvorfor er pandemimodellering så vanskelig?

Vi vet at nye pandemier vil komme, men ikke hvordan de vil opptre. Forskere og helsemyndigheter forsøker å danne seg et bilde av et ukjent pandemiforløp ved bruk av prediksjonsmodeller basert på tidligere epidemier. Dess flere uavklarte variabler som tas med i modellen, dess vanskeligere er prediksjonen. «Mennesket er ikke bare en biologisk organisme i møtet med et pandemisk smittestoff, det er i tillegg en subjektiv fortolker av pandemiens effekter», skriver Elling Ulvestad i sin kronikk. Panikk, uvitenhet og tillit spiller også inn. Hvordan skal man trekke subjektivitet inn i pandemimodeller?

Kronikk: Pandemimodellering – hvorfor så vanskelig?

Anbefalte artikler