Antistoffrespons hos en familie med covid-19

Stian Henriksen, Øyvind Trydal, Sten-Eigil Sigurdsen, Garth D. Tylden, Christine Hanssen Rinaldo Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Espen Herland
Om forfatteren

Det skrives at test kjøres gjennom 40 sykluser. Så skrives det at CT var 18,5, og at dette er antall sykluser som ville vært nødvendig for å få positivt prøvesvar.

Har jeg forstått det rett? Kjøres uansett alle prøver gjennom minimum 40 sykluser? Stemmer det ikke at PCR-tester er ansett som svært upålitelig når sykluser overskrider 35? At alt over 35 sykluser vil føre til en oversensitiv test? Den vil kunne gi positive svar ved for små spor av blant annet korona til at det utvikles sykdom og med det smittespredning.

Ved CT 18, ble det kjørt en test på 20 sykluser for å sjekke om den ga positivt resultat?

Christine Hanssen Rinaldo, Stian Henriksen, Øyvind Trydal, Garth D Tylden
Om forfatterne

Vi takker Herland for kommentaren til artikkelen Antistoffrespons hos en familie med covid-19, som gir oss mulighet til å oppklare betydningen av syklusterskel (cycle threshold, CT) ved polymerasekjedereaksjon (PCR).

Ved PCR er antall sykluser som kjøres avhengig av PCR-test, prøvemateriale og instrumentering. Vi benytter en SARS-CoV-2-spesifikk semikvantitativ PCR-test der alle prøvene blir kjørt i 40 sykluser før resultatene blir avlest. CT-verdi viser til den syklusen hvor man først påviser et signal som er signifikant høyere enn bakgrunnsstøy og verdien er omvendt proporsjonal med mengde virus-RNA i prøven.

Siden sensitiviteten til PCR-test øker med økt antall sykluser, øker også risiko for falske positive signaler. For å avdekke dette blir alle prøver analysert i duplikat og prøver med avvikende resultater kjøres på nytt. Alle prøver med CT-verdi over 37 svares inkonklusiv og det bes om nye prøver.

Funn av høy CT-verdi skyldes vanligvis at prøven er tatt svært tidlig eller sent i sykdomsforløpet. Det er riktig at en høy CT-verdi i prøver fra øvre luftvei tyder på at pasienten er lite smitteførende, men hvis prøven er tatt tidlig i forløpet kan virusmengde i pasienten være økende. I tillegg kan høy CT-verdi skyldes dårlig prøvekvalitet på grunn av prøvetakingsteknikk eller lang transportvei, eller at infeksjonsfokuset er anatomisk forskjellig fra prøvetakingsstedet. Prøver med høy CT-verdi bør derfor tolkes på bakgrunn av kliniske opplysninger. Alle positive prøver svares ut av lege.

For vår kasuistikk sammenfalt positive PCR-resultater med kliniske opplysninger og kunne senere bekreftes med serologiske tester. Påvisning av virus-RNA som ga CT-verdi på 18,6 hos mor og 19,38 hos far indikerte høy virusmengde i prøvemateriale, mens en CT-verdi på 28,56 hos datter indikerte middels virusmengde.