Anne-Tove Brenne, Arve Nordbø, Siri Steine, Anne Fasting, Maren Anne Berglund, Endre Røynstrand, Nina E. Hjorth Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Bertil Agge Eriksson
Om forfatteren

En mycket bra artikel. Som sjuksköterska har jag ibland upplevt att morfinet inte ger den förväntade symtomlindringen vid palliativ omvårdnad. Även fast vi ger upprepade subkutana doser med morfin kvarstår smärta eller obehag. Vi behöver här alternativ att kunna ge subkutant så även patienter med en nedsatt njurfunktion kan få en god symtomlindring. Flera läkare känner inte till att morfinets metaboliter ansamlas och kan ge problem vid en nedsatt njurfunktion (1). Vilken alternativ opioid kan vi ge när symtomlindring med morfin inte fungerar? (2)

Jag ser fram mot att få läsa om era erfarenheter och förslag till symtomlindring för denna patientgrupp.

Litteratur:

1. Rurup, M.L., Rhodius, C.A., Borgsteede, S.D. et al. The use of opioids at the end of life: the knowledge level of Dutch physicians as a potential barrier to effective pain management. BMC Palliat Care 9, 23 (2010). https://doi.org/10.1186/1472-684X-9-23
2. The Marie Curie Palliative Care Institute Liverpool. Guidelines for LCP Drug Prescribing in Advanced Chronic Kidney Disease (estimated glomerulaer filtration rate < 30 ml/min). Tilgjengelig fra http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http:/dh.gov.uk...

Anne-Tove Brenne, Arve Nordbø, Siri Steine, Anne Fasting, Maren Anne Berglund, Endre Røynstrand, Nina E. Hjorth
Om forfatterne

Takk for nyttig kommentar fra Bertil Agge Eriksson til artikkelen om palliativ behandling av pasienter med covid-19. Det kan være flere grunner til at pasienter ikke har den forventede effekten av morfin gitt subcutant i palliativt øyemed. Hos enkelte kan genetisk variasjon gi dårligere effekt av opioider og man må opp i dose [1]. Hos andre gjør lokale forhold rundt innstikksstedet eller forhold ved pasienten (som ødemer) at det blir dårlig subcutant opptak. I sistnevnte fall vil anbefalingen være å forsøke å skifte subcutant administrasjonssted eller etablere intravenøs tilgang og administrere morfin intravenøst.
Hvis det er utelukket at det er dårlig opptak av morfin subcutant som er årsak til manglende effekt og bivirkningene ikke er akseptable, er anbefalingen å skifte over til et annet opioid [2]. Når det gjelder pasienter med alvorlig nyresvikt, anbefaler vi likevel å gi morfin hvis det er en akutt situasjon og kort forventet levetid (under 2-3 døgn) [3, 4]. Hvis det er snakk om dosering av opioider over tid til pasienter med nyresvikt, er oksykodon et bedre alternativ enn morfin fordi eliminasjon av oksykodon generelt er mindre avhengig av nyrefunksjon og det er ingen aktiv metabolitt som akkumuleres [2, 3].

Litteratur:

1. Nielsen LM, Olesen AE, Branford R, Christrup LL, Sato H, Drewes AM. Association Between Human Pain-Related Genotypes and Variability in Opioid Analgesia: An Updated Review. Pain Pract. 2015;15(6):580-94.
2. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. IS-2800.Oslo: Helsedirektoratet, 2019. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorg...–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inline/95636e37-ce73-4f2f-a61d-ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf Lest 20.04.20.
3. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige råd om lindrende behandling i livets sluttfase. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lindrende-behandling-i-live... Lest 20.04.20.
4. Barnes H, McDonald J, Smallwood N, Manser R. Opioids for the palliation of refractory breathlessness in adults with advanced disease and terminal illness. Cochrane Database Syst Rev. 2016;3:CD011008.