Vannlatingsforstyrrelser hos barn – en praktisk tilnærming

Anine Lie, Ann Christin Gjerstad, Vibeke Fossum, Cathrine Teigen, Hans Skari, Petra Aden, Anna Bjerre Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Ragnar Stien
Om forfatteren

Jeg har med stor interesse lest Tidsskriftets serie om vannlatingsforstyrrelser hos barn (1,2,3). I første artikkel (1) omtales den «late» blæren nærmest i forbifarten, og da som en blæreforstyrrelse forårsaket av en uvane blant aktive barn til å undertrykke blærerefleksen når de ellers er opptatt med for dem viktige ting.

Jeg har liten eller ingen erfaring med barneurologi, men blant mine voksne pasienter har jeg sett noen få med helt identiske funn som ved «lazy bladder» hos barn: Meget store blærevolum, langsom urinflow (bukpresstømming), til dels store residualurinmengder men likevel sjelden infeksjon, ingen tegn til andre sykelige tilstander hverken i urinveier eller nervesystem. Alle mine pasienters urinveisavvik ble oppdaget tilfeldig, pasientene selv var svært fornøyd med sin tilstand som nå ble benevnt «selskapsblære». Alle hadde hatt enuresis i sin barndom, og alle hadde konvertert sine urinveisproblemer til «lazy bladder» i barndommen. Denne barndommen var alle påfallende uvillige til å snakke om, men etter hvert kunne de berette om til dels groteske avstraffelser når den stakkars nattevæter hadde hatt «uhell»: Juling inntil nesten bevisstløshet, hånden lagt på varm kokeplate, spyling med kaldt vann i badekaret med pyjamasen på for deretter å bli lagt til sengs i den «tilgrisete» sengen. På Pavlovsk vis greide de så å undertrykke vannlatingstrangen til den forsvant og fortsatte å være borte for resten av livet.

Mitt spørsmål til forfatterne er: Er denne tilstanden (som vi døpte «battered child» blære) så sjelden at den ikke bør nevnes i en oversikt som denne eller er den ukjent blant uro-pediatere?

Litteratur:

1. Lie A, Gjerstad AC, Fossum V, Teigen C, Skari H, Aden P, Bjerre A. Vannlatingsforstyrrelser hos barn, Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140:
2. Aden P, Gjerstad AC, Skari H, Lie A, Bjerre A. Nevrogene blæreforstyrrelser hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140:
3. Skari H, Urdal A, Hagen TS, Bjerre A, Aksnes G. Kirurgisk behandling ved urininkontinens hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 368-73.

Anine Lie, Anna Bjerre, Ann Christin Gjerstad
Om forfatterne

Takk for interessant kommentar og beskrivelse av uhyggelige avstraffningsmetoder. Betegnelsen «battered child»-blære er ukjent for oss. Vi er klar over at noen barn tidligere ble avstraffet når de tisset på seg, men hører sjelden om det i dag. Kunnskap om sengevæting er i dag større både blant leger og foreldre enn det var tidligere, og inkontinens hos barn er heldigvis ikke like tabubelagt som det en gang var. Behandlende leger fokuserer nå på å identifisere hvilken årsakssammenheng sengevætingen kan ha og målet vårt med denne artikkelen er å styrke denne kompetansen ytterligere.

Det du skriver er likevel en nyttig og viktig tankevekker. Vi håper generelt at behandler oppnår en fortrolig allianse med barnet slik at opplysninger av denne typen kan komme frem, men alt helsepersonell bør nok ha det utenkelige at foreldrene straffer/skader sitt eget barn lenger fremme i bevisstheten. Gjennom å forklare barn og foreldre årsaksmekanismene bak inkontinens og iverksette målrettet behandling må man håpe at foresatte som eventuelt benytter avstraffing ved urinlekkasjer, etter konsultasjonen får andre nyttige og humane verktøy de kan benytte når barnet tisser på seg. At de forstår at dette ikke er noe barnet kan noe for og at avstraffing ikke vil hjelpe. Pavlovs prinsipper bruker vi, men da på en annen måte og fokus ved bruk av alarm som behandlingsmetode.