Per Vaglum Om forfatteren

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Torgeir Bruun Wyller
Om forfatteren

Per Vaglum påpeker meget prisverdig at det er ønskelig å avskaffe foretaksorganiseringen av sykehusene (1). Det er ingen tvil om at han har rett i det.

Likevel er det grunn til å advare mot å tro at avskaffelse av foretaksmodellen alene vil føre til noen radikal forbedring av måten sykehusene drives på. De problemene Vaglum helt korrekt påpeker, som overgang fra omsorg, kvalitet og autonomi til produksjon, kontroll, kvantitet og dokumentasjon, er dessverre ikke til stede bare i helsetjenesten. I varierende former ser vi de samme tendensene i universitetene, skolevesenet, politiet, NAV, fengselsvesenet, forsvaret osv., kort sagt innen de store offentlige etatene som er velferdsstatens bærebjelker. De fleste av disse er ikke foretaksorganisert.

Snarere enn å se foretaksorganiseringen som årsaken til denne irrasjonelle, kostbare og tillitsødeleggende måten å styre på, tror jeg vi må se foretaksorganiseringen som et produkt av den samme underliggende styringsideologien som også via andre mekanismer gir slike ødeleggende utslag (2). Derfor kan det fort bli spilt møye å rette all sin energi bare mot å bli kvitt helseforetakene. Parallelt må vi identifisere, og forsøksvis få reversert, flest mulig av de konkrete beslutningene som den fremherskende ideologien for organisering av offentlig sektor fører med seg.

Legeforeningen har fått en tydeligere stemme i denne debatten enn foreningen hadde for noen år siden, og det er gledelig. Likevel deler jeg Vaglums ønske om at foreningen både må bli enda tydeligere og mer villig til å sette makt bak kravet om en radikal sanering av overadministrasjon, forvokste organisatoriske enheter og ovenfra-og-ned-styring. Helsetjenesteaksjonen (3) er etablert nettopp for å forsøke å slå ring om helsetjenesten og beskytte den mot det vanstyret vi ser så mange utslag av. Jeg oppfordrer lesere av Tidsskriftet som deler Vaglums og min bekymring om å melde seg inn!

Litteratur:

1. Vaglum P. Hva gjør Legeforeningen for å avskaffe foretaksmodellen? Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 24.
2. Wyller VB, Gisvold SE, Hagen E et al. Ta faget tilbake! Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 655-9.
3. Helsetjenesteaksjonen. http://htaksjonen.org

Reidar Schwebs
Om forfatteren

«Foretaksmodellen» (1) er ikke et faglig produkt, men en statlig forretningslignende konstruksjon fra 2001, lansert av daværende helseminister, næringslivsleder Tore Tønne. Skifte av fokus fra omsorg med basis i lege-pasient-relasjonen til ufaglig styring og omfattende byråkratisk kontroll burde falle Legeforeningen tungt for brystet (2).

Flere leger er med på dette, representert i styrer eller som direktører i helseforetak. De er folk som er «utpekt», og får god lønn både under tjeneste og etter avgang. De er med på å bestemme i de statseide foretakene, som ikke kan gå konkurs. «De ansatte» fagarbeiderne blir det sørget for holdes i mindretall. De må gjerne stemme mot, men vil aldri komme noen vei.

Når «Nok er nok» betyr det at foretaksmodellen, om den beholdes, i en revidert lov må dreies mot medisinsk faglig styring, eller som det allerede for 6 år siden ble uttalt i kronikken «Ta faget tilbake» (med 10 konkrete endringsforslag) (3). Kronikken, som har fått 11 godkjente kommentarer, også aktuelle i dag, både av positiv og problematiserende art, er senere av Legeforeningen oppfattet som for gammel til videre gjennomdrøfting. Dermed synes selve saken fra Legeforeningens side uinteressant og lukket ut. Den bør åpnes igjen, før modellen drives for langt.

Jeg viser også til kommentaren om foretaksorganiseringen som et symptom (4).

Litteratur:

1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93, lest 22.01.2020
2. Vaglum P. Hva gjør Legeforeningen for å avskaffe foretaksmodellen? Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 24.
3. Wyller VB, Gisvold SE, Hagen E et al. Ta faget tilbake! Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 655-9.
4. Wyller TB. Foretaksorganiseringen – snarere et symptom? Tidsskr Nor Legeforen 2020 (kommentar til (1))

Hans Erik Heier
Om forfatteren

Per Vaglums artikkel kan egentlig kommenteres med bare "Ja! Amen!". Foretaksmodellen har spilt sykehusene i hendene på økonomer og konsulenter som ikke aner noe om det de styrer. Foretaksmodellen er blitt innbegrepet av "aktør-brikke"- forholdet: de som leder og bestemmer (aktørene), gjør dette etter sine egne kriterier og forlanger at fagfolkene (brikkene) skal utføre det de får beskjed om under de forhold og rammebetingelser de blir tildelt. Situasjonen ved Oslo Universitetssykehus er klassisk: planene har møtt unison motstand fra "brikkene", og det får "aktørene" til å bli enda mer fanatiske og sikre i sin sak. Foretaksmodellen må skrotes. Men det er viktig å huske at den kom til erstatning for en svarteperlignende, fylkeseid modell som trolig var enda verre. Legeforeningen bør snarest starte arbeid for å finne hvor veien skal gå videre herfra.