Les mer om

Artikkel

Da rusmisbruk ble kriminalisert

Før 1965 ble avhengighet til opioider oftest sett på som et helseproblem og ikke et samfunnsproblem. Fra rundt 1970 ble rusmisbruk i økende grad forstått som et symptom på sosiale og personlige problemer. Men fra slutten av 1970-årene ble det lagt stadig mer vekt på kontrolltiltak, økte strafferammer og idealet om et narkotikafritt samfunn. Dette viser en gjennomgang av to stortingsmeldinger fra 1976 og 1986 og andre kilder. Dagens helseminister mener at rusavhengige skal møtes med helsehjelp og respekt – ikke med straff og fordømmelse. Er sirkelen er sluttet?

Medisinsk historie: Fra sykdom til kriminalitet – endringer i synet på rusavhengighet

Diagnoser versus diagnosekoder

Leger i allmennpraksis stiller diagnoser og velger diagnosekoder. Er det samsvar mellom diagnosen, slik denne fremgår av journalen, og ICPC-2-koden? Diagnosekodene benyttes i helsestatistikk, forskning, fagutvikling og kvalitetskontroll og som indikator for forekomst av sykdom i befolkningen. En gjennomgang av kodepraksisen til 23 allmennleger ved fem legekontor på Sørlandet viser godt samsvar mellom opplysninger i journalen og diagnosekoden, men at man bør være varsom med å ta enkle kontakter med i diagnosegrunnlaget i offentlige statistikker.

Originalartikkel: Allmennlegers bruk av ICPC-diagnoser og samsvar med journalnotatene

Personer med personlighetsforstyrrelse

Pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse har vansker med å regulere følelser og impulser og med å danne og opprettholde tillitsfulle relasjoner. Deres atferd kan være brå, intens og unyansert og kan innebære konflikter og misforståelser. Betegnelsen kronisk suicidal bør ikke brukes om slike pasienter. De oppfattes gjerne som utakknemlige og vanskelige å behandle, men det er nå økende evidens for at tilpasset behandling kan ha god effekt.

Kronikk: Pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse trenger tilpasset akuttbehandling
Kronikk: Suicidale pasienter med personlighetsforstyrrelse 

Anbefalte artikler