Kommentar

Flott initiativ - men er forelesninger fortsatt tidsriktige?

Martin Biermann
Professor II, Klinisk institutt I, Universitet i Bergen; Medisinskfaglig ansvarlig overlege, Nukleærmedisin/PET-senter, Haukeland universitetssjukehus
Interessekonflikt:  Nei
Ankush Gulati
Konstituert overlege
Nukleærmedisin/PET-senter, Haukeland universitetssjukehus
Thomas Schwarzlmüller
Spesialist i nukleærmedisin
Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
Eirik Søfteland
Professor
Klinisk institutt 1, Universitet i Bergen
Robert Gray, Jr.
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, Universitet i Bergen

Det er et flott initiativ som Universitet i Oslo (UiO) har tatt for å forbedre kvaliteten i utdanningen av medisinstudenter. Men hvorfor fokuserer UiO kun på forelesninger, et undervisningsformat som er i ferd med å bli utdatert?

I vår egen undervisning fokuserer vi på praktiske ferdigheter og klinisk problemløsning fremfor ren kunnskapsformidling. Plenumsforelesninger har vi erstattet med korte nettbaserte moduler (https://www.uib.no/radionett/nuklear/undervisning). Dette frigjør tid i klasserom til interaktive problembaserte læringsenheter. Flervalgsoppgave-eksamen i nukleærmedisin har vi erstattet med objektiv strukturert klinisk eksamen (OSKE) i 3. studieår og obligatoriske praktiske øvelser i smågrupper i 5. studieår. Ved OSKE i 2018 kunne 96 % av studentene i 3. studieår vise frem og tolke FDG PET/CT hos en pasient med lungecancer med samme bildevisningsprogramvare som er i daglig bruk ved PET-senteret i Bergen.

I vår spørreundersøkelse i 5. studieår var 96 % av studentene enige i at slike obligatoriske praktiske læringsoppgaver hadde fremmet deres læring, mens kun 19 % anga det samme om plenumsforelesninger om emnet. Hos studentene i 6. studieår som hadde blitt undervist i følge den gamle studieplanen uten obligatoriske øvelser var det derimot fortsatt 53 % som så verdi i forelesninger (1). Mens tallene våre er små viser de en betydelig holdningsendring hos studentene under nye og gamle studieplan ved Universitet i Bergen. Ønsker vi å engasjere våre studenter, er vi nødt til å oppgradere våre undervisningsformer.

Litteratur

1. Gulati A, Schwarzlmüller T, du Plessis E, Søfteland E, Gray R, Biermann M. Evaluation of a new e-learning framework for teaching nuclear medicine and radiology to undergraduate medical students. Acta Radiol Open. 2019 Jul;8(7):2058460119860231.

Published: 19.08.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media