Varm sommer 2018 – økt dødelighet blant eldre?

Anette Hylen Ranhoff, Hans Olav Hygen, Francesco Di Ruscio, Shilpa Rao, Bjørn Heine Strand Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Karoline Bragstad
Om forfatteren

Rapporten påpeker nødvendigheten av at dødelighet overvåkes, og offentlige varslingssystemer vurderes.
Folkehelseinstituttet overvåker generell dødelighet i den norske befolkning. Siden mai 2015 har instituttet mottatt ukentlig oppdaterte, anonyme data fra Folkeregisteret over registrerte dødsfall i Norge. Data fra overvåkingen brukes i beredskapssammenheng som et supplement til overvåkingen av smittsomme sykdommer, blant annet influensa. Overvåkingen er en del av et internasjonalt samarbeid der Norge deltar som partner i det europeiske nettverket EuroMOMO som overvåker dødeligheten i Europa. Det norske overvåkingssystemet for dødelighet, kalt Norwegian Mortality Monitoring System (NorMOMO), er fra og med høsten 2015 brukt som et supplement til influensaovervåkingen i Norge og resultatene presenteres i influensa ukerapport som utgis av Folkehelseinstituttet under influensasesongen (uke 40–uke 20). I tillegg utgir Folkehelseinstituttet ukerapporter for totaldødelighet hver tirsdag året rundt.
Det var noe fokus på overdødelighet i andre land som hadde det varmere enn Norge sommeren 2018, men overvåkingssystemet viste heller ikke en sammenheng mellom dødsfall blant eldre og varmen som var sommeren i fjor.

Anette Hylen Ranhoff, Strand Bjørn Heine
Om forfatterne

Takk for en svært nyttig kommentar fra Karoline Bragstad om at dødeligheten i befolkningen kontinuerlig overvåkes og at det er tilgjengelige ukesvise rapporter fra Folkehelseinstituttet. Ved å følge disse rapportene kan vi dermed følge med i perioder der vi vet at det har vært svært høye, eller svært lave temperaturer.
Vi fant ikke økt dødelighet hos de over 75 år eller de over 85 år, som rapportene fra Folkehelseinstituttet ikke gir spesifikke dødelighetstall for, og mener derfor at vår rapport gir viktig informasjon. Til tross for at vi nå, heldigvis, ikke fant økt dødelighet hos eldre, mener vi at det kan være grunn til å studere og overvåke mulige andre negative effekter av ekstreme temperaturer på sårbare befolkningsgrupper i fremtiden. Det kan for eksempel være sykehusinnleggelser av eldre, kronisk syke og rusmisbrukere.