Kristoffer Brodwall Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Jon-Magnus Tangen
Om forfatteren

I dette innlegget omtales en artikkel publisert i Journal of American Heart Association tidligere i år (Murake K et al. Nationwide increase in complex congenital heart disease after the Fukushima nuclear accident). Tittelen indikerer altså at det kan være en kausal sammenheng mellom de to fenomenene. Den presenterer en studie som viser at antallet operasjoner for medfødt hjertefeil i Japan i tiden 2011-2014 økte med 14% sammenlignet med tiden 2007-2010 (Fukushimaulykken fant sted 11.mars 2011). Det er antatt at antallet operasjoner reflekterer insidensen av disse sykdommene. Forfatternes hovedhypotese er at økningen av medført hjertefeil kan skyldes radioaktiv stråling fra Fukushimaulykken, enten ved påvirkning av fosterets organogense under svangerskap eller påvirkning av sædkvalitet. Denne hypotesen lar seg imidlertid ikke begrunne ut fra den kunnskap vi har om stråleeksponering etter Fukushimaulykken eller effekter av lavdose radioaktiv stråling generelt. I følge en FN rapport (1) var det i hovedsak en gruppe på 300.000 personer bosatt i nærheten av kraftverket som ble utsatt for økte stråledoser. Disse personene mottok en effektiv stråledose på ca. 10 mSv i løpet av det første året. Dette tilsvarer omtrent den stråledosen en person blir utsatt for ved en CT undersøkelse. Det har ikke blitt påvist noen økt stråledose hos den øvrige del av Japans befolkning. Det er derfor overraskende at studien tar sikte på å påvise en effekt av denne ulykken på hele Japans befolkning generelt (127 milloner). Utvikling av malformasjoner hos fosteret som følge av strålepåvirkning kan oppstå i løpet av 7-15 uke i svangerskapet. Nedre stråledose for teratogen effekt angis vanligvis til mellom 100 mSv og 200 mSv, altså langt høyere doser enn det er snakk om ved Fukushimaulykken (2). Det er også kjent at strålepåvirkning kan føre til nedsatt motilitet og DNA skade på spermier. En eventuell sammenheng mellom slike skader og medfødt hjertefeil hos fosteret er ikke kjent (3). Som alternativ hypotese nevner forfatterne mental stress som følge av Fukushimaulykken. Forfatterne gjør imidlertid ingen forsøk på å dokumentere en slik sammenheng. Det må konkluderes med at denne studien gir ingen holdepunkter for at økningen av antallet operasjoner for medfødt hjertesykdom i tiden 2011-2014 sammenlignet med 2007-2010 har noen sammenheng med Fukushimaulykken i det hele tatt.
Literatur:
1) United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 2013 Report. Annex A: Levels and Effects of Radiation Exposure Due to the Nuclear Accident After the 2011 Great- East-Japan Earthquake and Tsunami. New York,NY: United Nations 2014.
2) Williams PM, Fletcher S. Health effects of prenatal radiation exposure. Am Fam Physician 2010;82(5): 488-493.
3) Kumar D, Salian RS, Kalthur G et al. Semen abnormalities, sperm DNA damage and global hypermethylation in health workers occupationally exposed to ionizing radiation. PLoS ONE 8(7):e69927.doi.10.1371/journal.pone.069927.