Les mer om

Artikkel

Psykedeliske stoffer som terapi

Psykedeliske stoffer har vist lovende resultater i behandlingen av angst, depresjon og avhengighet, men studiene er få og små og har mange metodologiske svakheter. Dette viser en oversiktsartikkel basert på kliniske studier publisert etter 1990. Risikoen for alvorlige bivirkninger og avhengighet ser ut til å være liten. Det trengs større randomiserte studier for å avklare slike stoffers behandlingspotensial. Flere studier er i gang eller planlegges.

Oversiktsartikkel: Psykedeliske stoffer i behandling av angst, depresjon og avhengighet

Legemidler mot alkoholbruk

Forskrivningen av legemidler mot alkoholbrukslidelser, slik som disulfiram, akamprosat, naltrekson og nalmefen, økte noe i perioden 2004–16, særlig blant kvinner og personer over 55 år. Dette viser nye data fra Reseptregisteret. Alkohol forårsaker alvorlig sykelighet og tidlig død. Likevel vil mange pasienter med høyt alkoholbruk ikke søke medisinsk hjelp, og bare få av dem som kommer i behandling, får legemidler mot alkoholbruk.

Originalartikkel: Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16

Operasjon for magekreft

Forekomsten av ventrikkelkreft har falt betydelig de siste tiårene, og den kirurgiske behandlingen er i stor grad sentralisert til universitetssykehus. Ved Ullevål sykehus ble i perioden 2016–18 laparoskopisk tilgang benyttet hos de fleste pasienter operert for ventrikkelkreft med kurativ hensikt. Adekvat lymfeknutedisseksjon ble utført hos de fleste. Vanligste komplikasjoner var pneumoni og pleuravæske. Om lag en femdel av pasientene var over 80 år.

Originalartikkel: Laparoskopisk reseksjon av ventrikkelcancer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål 2015–18

Anbefalte artikler