Legers tid til pasientarbeid og pasienters tid med legen

Dag Bratlid Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Tonje Helle Flo
Om forfatteren

Bratlid vurderer antall liggedøgn for inneliggende pasienter som eneste indikator på mengde arbeid for legen. En faktor som ikke beskrives, er hvor stort antall innleggelser som fordeles på antall liggedøgn, altså hvor mange pasienter som skrives inn og ut. Å ha én pasient som skrives ut etter fem døgn på sykehus, gir på ingen måte tilsvarende arbeidsmengde som å legge inn og skrive ut fem pasienter med opphold på ett døgn hver.

Dag Bratlid
Om forfatteren

Tonje Flo har selvfølgelig rett i at antall liggedøgn ikke er det eneste mål på det legearbeid som en inneliggende pasient medfører, innskrivings- og utskrivingsprosessen er antagelig relativt lik for en pasient med et kort opphold som for en pasient med et langvarig opphold. Det er likevel ikke slik at det ikke foregår noe legearbeid hver av de fem dagene hennes eksempelpasient lå inne mellom innskriving og utskriving. Blant annet av denne grunn er det oftest vesentlig mer arbeid med utskriving (og epikrise) for en pasient som har ligget lenge enn en som så vidt har vært innom.
Hensikten med å bruke liggedøgn som et mål på mengden pasientarbeid i sykehusene, var imidlertid å beskrive utviklingen av forholdet mellom antallet leger og pasienter i norske sykehus, bl.a. som bakgrunn for Rosta og Aaslands formulering om at "det snart er for mange (leger) om beinet." Dette er dagens situasjon, men som svært mange både leger og byråkrater ikke synes å ha fått med seg. Det medfører dessverre at man heller ikke forstår at legenes arbeidstidsordninger bør endres, slik at denne ressursen i enda større grad kan komme pasientene til gode.