Når er det nok?

Den medisinske utviklingen gir stadig nye muligheter for livsforlengende behandling, men skaper også etiske dilemmaer. Påfører vi døende mennesker unødig lidelse? Står vår iver etter å behandle i veien for en verdig død? Er døden blitt et nederlag?

Sykepleien og Tidsskrift for Den norske legeforening inviterer til en kveld med tverrfaglig diskusjon om hvordan det moderne helsevesenet møter mennesker mot slutten av livet.

Program:
Velkommen og introduksjon til temaet fra Sykepleien v/ Liv Bjørnhaug Johansen og Tidsskriftet V/ Kari Tveito

Innledere:
Jørgen Dahlberg (lege og advokat, klinisk stipendiat ved Ahus med tilknytning til Senter for medisinsk etikk): Juss og etikk når pasienten ikke selv kan svare.

Berit Hofset Larsen (spesialsykepleier ved OUS, Radiumhospitalet) Hvem fører i livets siste dans? Helsepersonells erfaringer med pasientinvolvering i beslutninger om livsforlengende kreftbehandling

Anette Robertsen, (overlege intensiv OUS): Begrensning av livsforlengende behandling i en intensivavdeling. 

Paneldiskusjon
Diskusjonsleder Barth Tholens (journalist og ansvarlig redaktør i Sykepleien)
I panelet vil foruten de tre innlederne Svein Aarseth fra Legenes etiske råd og Berit Liland fra Sykepleiernes etiske råd delta. 

Det vil bli åpnet for spørsmål fra salen.

Arrangementet er også en lansering av første utgivelse av Sykepleiens nye tidsskriftserie Sykepleien#. Dette første nummeret har tittelen Når er det nok? og er i sin helhet viet dette temaet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media