Erlend Hem svarer:

Erlend Hem Om forfatteren

Erik Magnus Berntsen spør om hva som er riktig skrivemåte av sykehusnavn. Her er reglene greie. Egennavn skrives med stor forbokstav, men når de består av mer enn ett ledd, skal de ha stor forbokstav bare i det første ordet (1 – 3). Derfor skal det skrives Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssjukehus (4).

Offentlige institusjoner plikter å følge de offisielle skrivereglene. Både Oslo universitetssykehus og Bærum sykehus er offentlige institusjoner. Skrivemåten av navnene følger derfor de offisielle skrivereglene. Det samme må gjelde St. Olavs hospital. Det er et universitetssykehus og dermed per definisjon en offentlig institusjon. I 2008 understreket Språkrådet at sykehusene ikke har anledning til å fravike gjeldende skriveregler, og St. Olavs hospital ble eksplisitt nevnt (4).

Institusjoner som ikke er offentlige, behøver ikke følge reglene, selv om de kan – og bør – gjøre det. Private og ideelle institusjoner kan altså ha en navneform som avviker fra de offisielle skrivereglene. Erik Magnus Berntsen nevner Betanien Hospital i Skien. Dette er et ideelt sykehus og har som privat institusjon valgt å skrive navnet på en måte som ikke er i tråd med skrivereglene, som ville ha gitt navnet Betanien hospital. Det samme gjelder Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus som etter skrivereglene burde ha hett Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus.

Det tidligere Hospitalet Betanien i Bergen ble skrevet med stor B fordi Betanien er et egennavn i seg selv. Det er en eldre form av navnet på byen Betania utenfor Jerusalem på Jesu tid (5). Heller ikke dette sykehuset var en offentlig institusjon, men skrivemåten måtte jo uansett bli slik. Av samme grunn må naturligvis St. Olavs hospital skrives med stor O i Olavs.

I Tidsskriftet følger vi de norske rettskrivningsreglene, og skriver derfor sykehusnavnene i tråd med det (6), men vi respekterer private og ideelle institusjoners valgte avvik fra reglene.

Jeg takker Jan Hoel for hjelp med teksten.
1

Stor og liten forbokstav. I: Vinje F-E. Skriveregler. 9. utg. Oslo: Aschehoug, 2009: 93.

2

Navn på offentlige institusjoner. I: Søyland A, Fretland JO. Norske skriveregler. Oslo: Samlaget, 2015: 65 – 6.

3

Namn. Stor eller liten forbokstav. Skriveregler. Språkrådet. www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriveregler/Stor_eller_liten_forbokstav/#namn (13.1.2017).

4

Slik skal navnet skrives. Statsspråk 2008; nr. 2, side 2. www.sprakradet.no/upload/statssprak/Statsspraak%202008_2_nett.pdf (13.1.2017).

5

Betania: by utenfor Jerusalem. (14.2.2009). I: Store norske leksikon. https://snl.no/Betania%2Fby_utenfor_Jerusalem (13.1.2017).

6

Flo Å. Kjært barn…. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 45.

Kommentarer

(4)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Arild Bjørndal

Takk for nyttige avklaringer! Men hva med Helse Sør-Øst o.l. ? Vi skriver også feil der jeg jobber, tror jeg: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

Erlend Hem

Skrivemåten Helse Sør-Øst er ikke i tråd med rettskrivingsreglene (1). Jeg vet ikke hvorfor helseforetaket har valgt denne skrivemåten, og det kunne jo være interessant å spørre dem om grunnen. Problemstillingen gjelder også andre helseforetak: Både Helse Vest og Helse Nord har valgt skrivemåter som avviker fra rettskrivningsreglene. Helse Midt-Norge er uproblematisk siden Midt-Norge er en landsdel og dermed et egennavn.

Alf Johnsen

Hei.

Hva med 'Sykehuset Levanger' midt i en setning? (https://hnt.no/steder/sykehuset-levanger.)

Erlend Hem

Alf Johnsen spør hvordan man skal skrive "Sykehuset Levanger" når det forekommer inne i en setning. Slik navnekonstruksjonen er gitt, må det nok bli Sykehuset Levanger. Men slike konstruksjoner er ikke å anbefale. Om man hadde fulgt det tradisjonelle mønsteret for navnevalg, ville det gitt Levanger sykehus eller Sykehuset i Levanger / sykehuset i Levanger.

Anbefalte artikler