Behandling eller aktiv monitorering ved prostatakreft?

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Sofie D. Fosså
Om forfatteren

Det er prisverdig at Tidsskriftet refererer viktige funn fra ledende internasjonale tidsskrifter. En forutsetning er selvsagt at sentrale funn er korrekt gjengitt og fortolket, men forutsetningen blir ikke alltid oppfylt, dessverre. I Tidsskriftet nr. 20/2016 omtaler Matilde Risopatron Berg (1) funn fra to artikler fra PPROTECT-studien som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine. Artiklene beskriver funn om henholdsvis prostatakreft-spesifikk tiårsoverlevelse og livskvalitet hos engelske menn med lokalisert prostatakreft som i perioden 1999-2009 ble randomisert til enten radikal prostatektomi, høydose strålebehandling eller aktiv monitorering.

Basert på artikkelen til Hamdy et al (2) refererer Berg at tiårsmortalitet «som følge av prostatakreft» var lik i de tre behandlingsarmene. Et forhold er at det korrekte fagutrykket her er «prostatakreft-spesifikk mortalitet» Det anføres korrekt at progresjonsraten var signifikant høyere hos pasienter i armen for aktiv monitorering sammenlignet med de opererte eller strålebehandlete menn. PROTECT-studien viser således at prostatektomi eller strålebehandling reduserer risikoen for progresjon av non-metastatisk prostatakreft. I denne sammenhengen savner man informasjonen om at 433 av 545 pasienter med aktiv monitorering ikke trengte noen form for lokalbehandling i løpet av følgende ti år. Dette er et funn som burde ha vært nevnt. Dessverre nevner Berg heller ikke funnet om at den prostatakreft-spesifikke mortalitet var mindre enn 1,5 % i alle tre behandlingsgruppene. Denne lave prosenten representerer et viktig faktum for informasjonssamtalene som urologer og onkologer har med pasientene før behandlingen starter.

Artikkelen til Donovan et al. (3) bekrefter de velkjente behandlingsrelaterte forskjellene i bivirkningsprofilen. Dessverre er referentens avslutning med noe lavere livskvalitet etter strålebehandling feilaktig, siden artikkelen beskriver den samme livskvaliteten for alle tre behandlingsgrupper ti år etter behandlingsstart. God livskvalitet er et prioritert mål i behandlingen av prostatakreft, og derfor er det viktig at sentrale funn formidles korrekt til Tidsskriftets lesere.

I referentens omtale savner jeg også en mer overgripende vurdering og sammenligning av funnene i forhold til dagens behandlingspraksis i Norge. I Norge er indikasjonen for aktiv monitorering i dag snevrere enn i PROTECT-studien, og tilbys bare pasienter med lav risikoprofil (PSA <10 µg/l, Gleason score <8, ikke palpabel tumor) i prostata og dermed lavere risiko for progresjon. Ifølge årsrapporten fra det nasjonale Prostatacancerregisteret fra 2015, tilhører omtrent 20% av nydiagnostiserte menn gruppen der Aktiv monitorering kan vurderes (4).

Litteratur
1. Berg MR. Behandling eller aktiv monitorering ve prostatakreft. Tidsskr Nor Legeforen
2016; 136:1706
2. Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA et al: 10-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. N Engl J Med. 2016 Oct 13;375(15):1415-1424.
3. Donovan JL, Hamdy FC, Lane JA et al : Patient-Reported Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Prostate Cancer. N Engl J Med. 2016 Oct 13;375(15):1425-1437.
4. Årsrapport for prostatakreft 2015. https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Publikasjoner/Arsrapport-fra-kva... (11.1.2017)

Matilde R. Berg
Om forfatteren

Takk for kritisk lesning og utfyllende kommentar (1) til studieomtalen min om to artikler fra PPROTECT-studien (2).
Fosså påpeker at det korrekte faguttrykket er «prostatakreft-spesifikk mortalitet», og ikke «tiårsmortalitet som følge av prostatakreft». I arbeidet med å skrive studieomtaler er jeg bevisst på at omtalen skal være relativt lett å forstå for alle leserne, både de med lang erfaring innen det spesifikke fagfeltet og for leger som arbeider innen andre felt eller som er nyutdannet. Dette medfører at studieomtalene mine nok får et mindre vitenskapelig preg, men samtidig (håper jeg) blir lettere tilgjengelig for alle. Det er også viktig for meg at studieomtalene mine er skrevet med norske uttrykk der det lar seg gjøre.

Fosså savner mer utfyllende informasjon om resultatene i de to artiklene som omtales. Hvilke resultater som tas med i en kortfattet studieomtale er alltid en krevende avveining, som kan gjøres på ulike vis. Dette kunne jeg sikkert løst på en annen måte i denne aktuelle studieomtalen, men jeg valgte å gjengi det jeg oppfattet som de aller viktigste funnene. Det er mulig at jeg heller burde tatt med noe av informasjonen Fosså etterlyser. Hovedfunnet, at det ikke var noen forskjell i tiårsmortaliteten ved de tre ulike behandlingsformene, samt forekomsten av sykdomsprogresjon etter ti år, ble tatt med (3).

Fosså anfører videre at jeg i avslutningen formidler feilaktig informasjon angående livskvaliteten til pasientene i de ulike gruppene. Det stemmer at det i artikkelen om pasientrapporterte utfall fremgår at den helserelaterte livskvaliteten ikke var signifikant forskjellig mellom gruppene. Men det står også beskrevet forskjeller i livskvalitet spesifikt knyttet til seksualfunksjon, vannlating og mage-tarmfunksjon (4). Jeg burde, som Fosså viser, skrevet tydeligere innen hvilket område livskvaliteten ble rapportert som dårligere av pasientene i stråleterapigruppen. Det beklager jeg at ikke ble gjort.

Jeg takker for utfyllende sammenlikning av funnene i forhold til behandlingspraksisen i Norge, da dette ikke ble dekket i studieomtalen. Til tross for begrenset lengde, og derav at et begrenset antall funn og vurderinger blir presentert, håper jeg Tidsskriftets lesere har glede av studieomtalene, og blir inspirert av dem til å lese artiklene som omtales og til å diskutere dem i sine egne fagmiljøer.

Litteratur
1. Fosså S. Upresis gjengivelse av studie. Tidsskr Nor Legeforen 2017. E-publisert 30.1
2. Berg MR. Behandling eller aktiv monitorering ved prostatakreft. Tidsskr Nor Legeforen
2016; 136:1706
3. Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA et al: 10-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. N Engl J Med. 2016 Oct 13;375(15):1415-1424.
4. Donovan JL, Hamdy FC, Lane JA et al : Patient-Reported Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Prostate Cancer. N Engl J Med. 2016 Oct 13;375(15):1425-1437.