Peer Ola Hofmo Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Per Espen Akselsen
Om forfatteren

Peer Ola Hofmo setter søkelyset på et viktig tiltak for å hindre smitte med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i Norge. Helsemyndighetene anbefaler MRSA-testing for blant annet utenlandske arbeidstakere før de starter å arbeide i norske svinebesetninger(1). Hofmo refererer at mange blir avvist når de kommer til MRSA-testing. Det er grunn til å minne om at bærerskap med MRSA er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom, og dermed gjelder rettigheter og plikter i Smittevernloven (2). Helse- og omsorgsdepartementet har redegjort nærmere for dette i rundskriv til alle landets kommuner 11.03.2015 (3). Der heter det blant annet: "Smittevernloven fastsetter ikke en plikt for alle fastleger til å kunne teste for MRSA, men de må eventuelt henvise pasienten til en annen lege i kommunen som kan gjøre dette."

Leger må altså ikke bare oppfordres til å teste svinearbeidere for MRSA. Etter Smittevernloven har de en plikt til å sørge for at de blir testet, enten legen gjør det selv, eller henviser til et annet tilbud i kommunen.

Litteratur

1. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/informasjon-om-testing-for-mrsa-av-personer-i-kontakt-med-svinebesetninger-juli-2015-pdf.pdf (1.8.2016)

2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer. Avd I 1994 Nr. 16.

3. Bekjempelse av LA-MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger. Rundskriv I-2 (2015). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/63cc6c4c18bd4908b87820ac2b22817e/rundskriv_i2-15_mrsa.pdf (1.8.2016).