Den akutt syke hjernen må håndteres allerede prehospitalt

Maren Ranhoff Hov, Christian Georg Lund Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Håkon Kvåle Bakke
Om forfatteren

Det er ikke usannsynlig at en tjeneste med prehospital CT og trombolysebehanding av hjerneslag både kan gi bedre utkomme og være kostnadseffektivt, selv om dette ikke enda er sikkert etablert. Forfatterne av en kommentarartikkel i Tidsskriftet kan dermed kanskje unnskyldes for å, noe hastig, konkludere med at et slikt tilbud bør innføres i Norge i løpet av få år (1). Det er spennende og viktig at de europeiske studiene som er gjort på dette nå utprøves under norske forhold. Mens disse studiene utføres på det sentrale Østlandsområdet viser forfatterne til eksempler fra en betraktelig mer grisgrendt del av landet. Det ville vært interessant å høre forfatternes tanker om hva geografien vil kunne ha å si for effekt på tidsvinduet, og nytte-kostnad ved et slikt tilbud. Og hvordan ser en for seg å implementere en slik tjeneste i andre, mer spredtbygde deler av landet? Siden forfatterne hører til Stiftelsen Norsk Luftambulanse drister jeg meg til å tro at svaret innebærer helikopter.

Litteratur

1. Hov MR, Lund CG. Den akutt syke hjernen må håndteres allerede prehospitalt. Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 10. mars 2016

Maren Ranhoff Hov
Om forfatteren

M R Hov & C G Lund svarer:

Kjære Håkon Kvale Bakke, takk for din interesse for vår kommentarartikkel. Det er udiskutabelt mange utfordringer rundt implementering av avansert og tidskritisk diagnostikk prehospitalt. Det er geografisk så vel som værmessige forhold som må tas med i betraktning. Vi ser for oss ulike modeller, der man kan basere seg på stasjonære CT-maskiner knyttet til luftambulanse eller ambulansetransport og ambulante modeller i luftambulansetjeneste eller ambulansetjeneste. Det absolutte målet er en bedret og mer avansert håndtering av pasienter med akutt sykdom eller skade i hjernen, og at dette bør gjøres allerede der pasienten oppholder seg. Forskningen vi gjennomfører er basert på å utforske mulighetene det ligger i tidlig diagnostikk, og dermed åpne for igangsettelse av tidlig behandling. Ved å spare flere pasienter for invalidiserende skade, ved at behandling og riktig behandlingsnivå oppnås tidlig i sykdomsforløpet, er det muligheter for å få en kostnadseffektiv tjeneste. Men som du påpeker har man ikke grunnlag enda for å trekke sikre slutninger.