Fulle folk og gatelykter

Are Brean Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Per Steinar Runde
Om forfatteren

Sjefredaktør Are Brean meiner innvandringsminister Listhaug misbrukar forsking for å støtte eigen politikk (1). I så fall gjeld dette også regjeringa Solberg, som i Stortingsproposisjon 90 L (2) skriv på side 66: "Forskning underbygger at i de aller fleste tilfeller hvor barn blir sendt alene på flukt, skjer dette etter beslutninger i barnets familie eller storfamilie."

Stridens kjerne er om forsking viser dette, og om ungdommane føler press for å sende pengar til familien. Eit av grunnlagsdokumenta er FAFO-rapporten "Underveis" frå 2010 (3), der det står at foreldre, besteforeldre, eldre søsken eller ein onkel som regel bestemmer at den mindreårige skal reise, men at ein del av ungdommane har vore med på avgjerda. Ei anna undersøking, ved Psykologisk institutt, UiO (4), fann at dei stod i eit krysspress mellom norske krav om skulegang og eigne ønske om å tene pengar til å sende heim.

UNICEF la i 2010 fram rapporten "Children on the Move" (5). I konklusjonen på side 53 står: "Families must raise between US$ 7,000 and US$ 20,000 to send their child to a western country; Children have a large debt to repay after arrival in the destination country. In absence of father, uncle makes decision that child will go to a western country. In many cases it is the maternal uncle. In most cases, child participates in decision and is in agreement. Child is not aware or accepting of dangers prior to journey." Sjølv om det begge stader er snakk om samtykke, er det ikkje eit informert samtykke, for barna og ungdommane er neppe klar over risikoen. Ein kan også spørje kva vestlege intervjuarar forstår om maktforhold i storfamilien i land med autoritær og patriarkalsk kultur.

Kravet om å sende pengar heim er eit hovudpoeng i artikkelen til Strand og Carlsen (6) frå november i fjor, der seksjonssjef Line Schei Mogenstad i UDI seier: "For at et barn skal klare å komme seg til Europa med de midlene som kreves, så må man ha støtte fra en storfamilie. Vi går ut fra at det er foreldrene som står bak."

Litteratur

1. Brean A. Fulle folk og gatelykter. Tidsskriftet 7/14. http://tidsskriftet.no/article/3473079/

2. Prop. 90 L (2015-2015). Endringer i Utlendingsloven mv. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-90-l-20152016/id2481758/

3. Øien C. Underveis. En studie av enslige, mindreårige asylsøkere. FAFO-rapport 2010:20. http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/underveis

4. Smaadal C. Mindreårige asylsøkere strever med å få aksept for sitt ønske om å hjelpe. Aftenposten 14.11.2015. http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Mindrearige-asylsokere-strever-med-a-fa-aksept-for-sitt-onske-om-a-hjelpe-familien-sin-8237429.html (26.04.16)

5. Boland K. Children on the Move. UNICEF February 2010. http://www.unicef.org/infobycountry/files/Book_children_on_the_move.pdf (26.04.16)

6. Carlsen H og Strand T. Unge afghanere lever på bønner og pasta for å sende penger hjem. Aftenposten 25.11.2015. http://www.nrk.no/norge/unge-afghanere-lever-pa-bonner-og-pasta-for-a-sende-penger-hjem-1.12671560