Når pasienten har en sjelden diagnose

Stein Are Aksnes, Kristian E. Kristoffersen Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Bent Asgeir Larsen
Om forfatteren

Aksnes og Kristoffersen påpeker noen viktige poeng om pasienter med sjeldne diagnoser (1). Under arbeidet med etablering av nasjonal kjernejournal ble det tidlig klart at det er noen diagnoser som bør vurderes som spesielt kritiske. Dette er tilstander som man i en akuttsituasjon f.eks. på legevakt lett kan overse fordi de vanligvis ikke er med i den normale vurderingen av mulige diagnoser. Disse pasientene kan derfor lett feilvurderes og feilbehandles. En del pasienter med sjeldne diagnoser faller inn under kategorien «kritisk tilstand». Med etableringen av kjernejournal har man fått mulighet til å varsle helsepersonell som ikke kjenner pasienten fra før om disse diagnosene. For et utvalg av diagnosene er det i kjernejournal lagt inn direkte link til Helsebibliotekets oversiktssider med videre referanser til opplysninger om tilstandene. En lege som møter en pasient med en slik diagnose for første gang, kan via kjernejournal med noen få klikk få opplysninger om hvilken sjelden tilstand pasienten har, og hvordan dette bør håndteres. Direktoratet for e-helse har fått nyttige innspill fra Nasjonal kompetansesenter for sjeldne sykdommer ved dr Aksnes om disse diagnosene.

Litteratur

1. Aksnes S A, Kristoffersen K E. Når pasienten har en sjelden diagnose. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:408