Smale legemidler

Erlend Hem, Steinar Madsen Om forfatterne

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Jan Frich
Om forfatteren

I en artikkel i språkspalten konkluderer Erlend Hem og Steinar Madsen med at betegnelsen smale legemidler er en velegnet oversettelse av begrepet orphan drugs (1). Jeg deler ikke denne oppfatningen. Det europeiske legemiddelbyrå bruker betegnelsen legemidler til sjeldne sykdommer ("medicines for rare diseases") om orphan drugs (2). I Legemiddelmeldingen brukes betegnelsen legemidler til sjeldne sykdommer (3), og i legemiddelforskriftens § 15-7 er orphan drugs oversatt til legemidler mot sjeldne sykdommer (4). Det at et legemiddel gis status som orphan drug er direkte knyttet til at tilstanden det er aktuelt å behandle er definert som en sjelden sykdom (5), og det virker søkt å introdusere begrepet smalt i denne sammenheng. Betegnelsen legemidler til sjeldne sykdommer er innarbeidet og er mer dekkende enn betegnelsen smale legemidler.

Litteratur

1. Hem E, Madsen S. Smale legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:241

2. Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839 (19.2. 2016).

3. Legemiddelmeldingen — Riktig bruk - bedre helse. Meld. St. 28 (2014-2015).

4. Medicines for rare diseases.www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000034.jsp&mid=WC0b01ac058002d4eb (19.2. 2016).

5. Heiberg A, Frich J, Røttingen J-A. Sjeldenhet - eget kriterium ved prioritering? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 534-6.

Lena Lande Wekre
Om forfatteren

Viser til artikkel i språkspalten der Erlend Hem og Steinar Madsen foreslår å bruke begrepet smale legemidler som norsk betegnelse på orphan drugs (1), og Jan Frichs kommentar til artikkelen, om at det norske begrepet på orphan drugs bør være legemidler for sjeldne sykdommer/diagnoser .

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, NKSD, støtter det siste. For oss som jobber i sjeldenfeltet er det av stor betydning at orphan drugs kobles til behandling av sjeldne sykdommer. Både verdens største database på sjeldne diagnoser, Orphanet (3), og Orphan Europe (4) bruker orphan drugs om legemidler som er utviklet til behandling av personer med sjeldne sykdommer. Å ta i bruk begrepet smale legemidler vil slik vi ser det virke fremmedgjørende, og bidra til at fokuset tas bort fra de mange med en sjelden diagnose.

Betegnelsen legemidler til sjeldne sykdommer er godt innarbeidet både nasjonalt og internasonalt, og bør derfor opprettholdes.

Litteratur

1. Hem E, Madsen S. Smale legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:241

2. Orphanet. www.orpha.net (03.03.16)

3. Orphan Europe. www.orphan-europe.com (03.03.16)

Erlend Hem
Om forfatteren

Hem & Madsen svarer:

Jan Frich, Lena Lande Wekre og Stein Are Aksnes mener at «orphan drugs» bør oversettes med «legemidler til sjeldne sykdommer». En slik deskriptiv betegnelse er selvsagt mulig, slik vi også nevnte i vårt innlegg, men den er ikke åpenbart bedre enn «smale legemidler» (1). Begrepet «smale legemidler» har vært i bruk i mange år, faller fint inn i det norske ordlagingsmønsteret, det er kort, ligger tett opp til det engelske originaluttrykket og ble foreslått av Språkrådet allerede i 2001 (2). At «medicines for rare diseases» oversettes til «legemidler for sjeldne sykdommer», slik de nevner, er jo rimelig.

Vi gjorde et nettsøk for å se på bruken av «legemidler mot sjeldne sykdommer». Preposisjonsbruken er vaklende, man skriver om legemidler både ved, for, til og mot. Også det som legemidlene brukes for, betegnes på flere måter: tilstander, sykdommer, diagnoser og lidelser. Til og med i en og samme paragraf i legemiddelforskriften (§ 15-7) brukes både «legemidler mot sjeldne sykdommer» og «legemidler til sjeldne sykdommer» (3). Begrepet smale legemidler kan synes enklere å bruke.

Vi har et eksempel på et nylaget uttrykk som har fått gjennomslag i Norge: biotilsvarende legemidler som betegnelse for biosimilar drugs (4). I Danmark brukes uttrykket biosimilære legemidler, i Sverige kalles de biosimilarer. Vi tror det er nyttig å utvikle norsk fagspråk med nye ord og nye sammenstillinger. Smale legemidler er et forsøk nettopp på dette.

Litteratur

1. Hem E, Madsen S. Smale legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 241.

2. På godt norsk. I: Språknytt 2001, nr. 3: 21. www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/Spraaknytt_2001/Spraaknytt_2001_3/Smaastoff/ (3.3.2016).

3. Legemiddelforskriften. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839#KAPITTEL_16 (3.3.2016).

4. Gjersvik P, Madsen. Biotilsvarende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 962.