Kumulert sum ved overvåking av postoperative sårinfeksjoner

Ellen Brustad, Mette Walberg Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Jørgen Bjørnholt
Om forfatteren

Vi har med interesse lest innlegget til Brustad og Walberg i Tidsskriftet nr. 20 om lokal bruk av rapporter fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) og andre alternativer (1). Rapporter som tilbys i NOISnett skal være lette å tolke og gi beslutningstøtte til ledelsen, kirurger og smittevernpersonell. Formålet med NOIS er bl.a. å oppdage og bidra til oppklaring av utbrudd eller endring i insidens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og gi datagrunnlag for å evaluere tiltak. Rapporter som viser forekomst av infeksjoner i operasjonsområdet i egen institusjon sammenlignet med andre med tilsvarende pasientpopulasjon, samt antall operasjoner mellom slike infeksjoner, kan belyse disse forholdene og ble prioritert da vi utviklet NOISnett. Ytterligere rapporter vil bli utviklet for kommende versjoner av NOISnett, og disse vil også kunne dra nytte av at NOIS fra 2013 inneholder helårsdata.

Brustad og Walberg viser til et eksempel fra Vestre Viken hvor de har brukt kumulert sum for å kunne følge tidsutviklingen og mener dette er en enklere måte å visualisere data uten statistisk støy. Dette er dessverre ikke helt uproblematisk, og det konkrete eksempel er etter vår mening ikke lett å tolke. Figuren viser tilsynelatende en endring i perioden mai 2012 til mai 2014, men det kommer ikke frem at denne endring kan være et artefakt som kan tilskrives datatilgang og ikke en reel endring i infeksjonsforekomst. Videre brukes et nasjonalt gjennomsnitt som referanse, som ikke tar hensyn til ulikheter i pasientpopulasjon. Figuren er trolig basert på flytende gjennomsnitt og viser langsiktige endringer over tid. De er mindre sensitive overfor nylige endringer. Det kan derfor stilles spørsmål ved om denne figuren bidrar vesentlig som beslutningstøtte for ledelsen, kirurger og smittevernpersonell. Brustad og Walberg refererer til metoden kumulert sum, men det er ikke tilstrekkelig med forklarende tekst til figuren til å kunne tolke bruken av metoden.

Det er ikke enkelt å presentere overvåkingsdata som tilfredsstiller alle behov, men siden et av formålene med NOIS-overvåkingen nettopp er lokal bruk av data og utvikling av egne rapporter, setter vi stor pris på tilbakemeldinger og innspill som kan bidra til utvikling av det nasjonale system. Vestre Viken har gitt oss flere gode eksempler på viktigheten av å bruke NOIS-data lokalt for å bedre pasientsikkerheten. NOISnett har per dagsdato begrensninger, men det jobbes med kontinuerlig å forbedre mulighetene for uthenting av rapporter.

Vi ønsker å understreke at alle helsepersonell kan få tilgang til rapporter i NOISnett og oppfordrer alle, inkludert ledelsen til å gå inn i NOISnett og bruke egne data aktivt i forbedringsarbeid, slik det gjøres på Vestre Viken.

Litteratur

1. Brustad E, Walberg M. Kumulert sum ved overvåking av postoperative sårinfeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1820 – 2