Dårligere levekår gir flere rusmiddelforgiftninger

I en ny studie med tall fra Legevakten i Oslo har man funnet sammenhenger mellom dårlige levekår og tilfeller av akutt rusmiddelforgiftning. 

Oslo er en by med større sosioøkonomiske forskjeller enn i resten av Norge – det er betydelig forskjell mellom øst og vest. Levekårsrater viser at det er større avstand mellom topp og bunn i de fleste variabler i denne byen. Dessuten finnes det flere bostedsløse i Oslo. Det er en gruppe som er mer syke, og hvor flere er rusavhengige og har større sosioøkonomiske vansker enn resten av befolkningen.

Studien, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, undersøkte hvor pasienter som ble behandlet ved Legevakten i Oslo for akutt rusmiddelforgiftning bodde, og sammenhengen med levekårsraten i hjemmehørende bydel. Alle rusforgiftede pasienter over 12 år og som hadde folkeregistrert adresse i Oslo ble inkludert i studien. Levekårsraten studien baserer seg på er Oslos kommunes levekårsindeks for 2005. Der er de 15 bydelene delt inn i tre levekårsgrupper, hvor de er gitt en rangering fra 1 (best) til 10 (dårligst). Se graf.

Totalt ble 1 560 pasienter inkludert i studien som foregikk over ett år, fra oktober 2011 til september 2012. Bostedsløse som hadde norsk personnummer ble også inkludert i studien. 

Resultatet av undersøkelsen er i tråd med tidligere studier på området, som så på behandling av forgiftninger på sykehus. Altså, jo dårligere levekår, desto flere tilfeller av rusmiddelforgiftning.

Levekårsgruppe III hadde samlet 3, 41 pasienter per 1 000 innbyggere til behandling for rusmiddelforgiftning, levekårsgruppe II hadde 2, 76, mens levekårsgruppe I er registrert med 1,75.

Brutt ned på bydelsnivå fant man at de fleste tilfellene av forgiftning var i de sentrale bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Frogner. Sammenhengene er dog komplekse og mange forhold spiller inn.

St. Hanshaugen hadde flest tilfeller av alle bydelene, noe som kan henge sammen med at mange botilbud for rusmiddelbrukere ligger i denne bydelen. Det var også her flest heroinforgiftede kom fra.

Bydeler som Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud har alle relativt dårlige levekår, men hadde likevel få tilfeller av forgiftning. Det kan mulig forklares med at mange av disse bydelene har store andeler ikke-vestlige innvandrer, hvor mange er muslimer. Det er assosiert med mindre rusmiddelbruk.

Blant de bostedsløse var tilfellene av forgiftninger svært mange. 184 av disse ble behandlet for rusmiddelforgiftning ved Legevakten i løpet av ett år.

For øvrig var 70 prosent av de behandlede menn, median alder var 41 år. Alkohol var den hyppigste årsaken til forgiftning (915 tilfeller), etterfulgt av heroin. Sammenlignet med lignende studier utført tidligere har antallet rusmiddelforgiftede økt betydelig det siste tiåret.

Les hele originalartikkelen...

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media