Et uunnværlig verktøy

Eva Skovlund Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Arne Høiseth
Om forfatteren

I denne lederartikkelen om statistikk (1) gjentar Eva Skovlund synpunkter fra en leder hun skrev i 2013 (2). To spørsmål jeg stilte henne i en artikkelkommentar (2) til lederen fra 2013 er fremdeles ubesvart: 1) Hvorfor gir 100 tester med ett spørsmål i hver test riktigere resultater enn 100 spørsmål i en test? 2) Hva er den prinsipielle forskjellen i den informasjon p-verdier og konfidensintervaller (CI) gir? I en kronikk om p-verdier (3) refererer Are Hugo Pripp til en diskusjon om dette siste (4,5). Argumentet synes å være at bredden på CI, i motsetning til avstanden mellom dem (det er avstanden eller overlappingen som tilsvarer p-verdier), skal gi ekstra informasjon som p-verdien ikke har.

Problemet er imidlertid at bredden på CI (og følgelig også avstanden mellom CI) varierer med antall observasjoner. Jo flere observasjoner desto smalere CI, større avstand mellom CI og lavere p-verdier. Ønsker man å fremme et gitt budskap, kan dette påvirkes ved å justere antall observasjoner. På forhånd å beregne antall observasjoner man trenger for å vise, for eksempel om en behandling har effekt (å oppnå en p-verdi <0,05), er en akseptert fremgangsmåte, men det er egentlig å fiske etter et gitt resultat.

P-verdier og avstanden mellom CI forteller oss ikke noe om to forhold som vi trenger for å trekke praktiske konklusjoner, nemlig hvor sterk en effekt er og hvordan variasjonen i behandlingseffekten er fra person til person (spredning). P-verdier sier oss bare at det sannsynligvis er en effekt, men ikke hvor sterk den er. Videre er den, slik vi nå gjør våre analyser, kun knyttet til gjennomsnittet, ikke til variasjonen. Variasjonen i behandlingseffekt, også om den har en unormal fordeling, kan være like viktig å kjenne til som den gjennomsnittlige effekten.

Man kan hevde at bredden på CI gir ekstra informasjon ved å si noe om presisjonen på det estimerte gjennomsnittet, en opplysning som kan være av betydning. Men, denne parameter må ikke forveksles med informasjon om behandlingseffektens variasjon, en feiltolkning som jeg tror er vanlig (og som kanskje kynisk utnyttes av noen kunnskapsrike forfattere).

Disse statistiske parametere gir oss altså begrenset informasjon om det virkelige livet, det vil si om forhold som vi trenger å kjenne til for å fatte beslutninger og å gi pasientene anbefalinger. Jeg har merket meg at man heldigvis begynner å gi disse bearbeidede, teoretiske, statistiske estimater mindre betydning ved at plots med CI fortrenges av «box.plots»,«bee-swarm plots», eller en kombinasjon av «box plots» og, for eksempel, søylediagrammer. Disse viser oss de målte resultater, det vil si at vi får «the whole complete information, nothing is hidden, you see the sample size, the distribution, possible problems/outliers...everything» (6).

Jeg vil hevde at vårt manglende krav til presentasjon av «det virkelige livet» gir mulighet til å selge (nær) verdiløse helsekostprodukter og også til å skremme med bagatellmessige risikofaktorer: I en reklame for bruk av vitamin K for å bevare benhelsen vises til et arbeide hvor det er vist signifikant mindre tap av beinmasse (BMD) ved tilskudd av vitamin K (7). Den faktiske forskjellen mellom gruppene med og uten dette tilskuddet var imidlertid minimal, sannsynligvis helt ubetydelig, men statistisk signifikant takket være et relativt stort antall observasjoner. Slik sett er påstanden i reklamen korrekt, men misvisende.

Litteratur

1. Skovlund E. Et uunnværlig verktøy. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1424.

2. Skovlund E. Spør først, regn siden. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:10 Kommentarfelt: Høiseth A. 05.04.13 http://tidsskriftet.no/article/2949352

3. Pripp AH. Hvorfor p-verdien er signifikant. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1462-4.

4. Mitchell MS, Yu MC, Whiteside TL. The tyranny of statistics in medicine: a critique of unthinking adherence to an arbitrary p value. Cancer Immunol Immunother 2010; 59: 1137 – 40.

5. Vanderweele TJ. Re: The ongoing tyranny of statistical significance testing in biomedical research. Eur J Epidemiol 2010; 25: 843 – 5, author reply 844 – 5.

6. Wilhelm Jochen. How to handle Narrow Confidence Intervals? Research Gate 22.4.15. http://www.researchgate.net/post/How_to_handle_Narrow_Confidence_Intervals (22.9.15)

7. Knapen MH, Drummen NE, Smit E et al. Three-year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy postmenopausal women. Osteoporos Int. 2013 Sep;24(9):2499-507.

Eva Skovlund
Om forfatteren

E. Skovlund svarer:

Det viktigste poenget med å utføre signifikanstester er etter mitt skjønn at vi ikke skal overtolke våre observasjoner. Vi stiller spørsmålet «hva er sannsynligheten for å observere det resultatet vi ser, eller en enda større effekt, gitt at nullhypotesen (for eksempel at det ikke er en forskjell i effekt av to behandlinger) er sann?». Hvis denne sannsynligheten (p-verdien) er stor, er det grunn til å mistenke at en observert forskjell ikke er uttrykk for sann effekt. Dersom p-verdien er liten, peker det i retning av at vi har observert en reell effekt, gitt at behandlingsgruppene er sammenlignbare.

Høiseth spør nokså upresist hvorfor 100 tester med ett spørsmål i hver test gir riktigere resultater enn 100 spørsmål i en test. Hver enkelt statistisk test man utfører forsøker å gi svar på ett spørsmål. Utvalget i en studie kan være skjevt og lite representativt for populasjonen man ønsker å studere. Dersom 100 forskningsspørsmål blir forsøkt besvart basert på det samme skjeve utvalget, vil denne svakheten kunne ramme mange av konklusjonene man trekker. Uavhengige forsøk er derfor av stor verdi. Innlegget «Data torturing» (1) presenterer for øvrig både problemer med multiple signifikanstester og andre fallgruver knyttet til presentasjon av forskningsresultater på en utmerket og forståelig måte.

Konfidensintervaller hjelper oss å kvantifisere usikkerhet og inneholder det vi kan kalle plausible verdier av sann effekt. De er nært beslektet med p-verdier, men gir viktig tilleggsinformasjon fordi vi estimerer størrelsen av en eventuell effekt. Dermed kan vi avgjøre om effekten er stor nok til at den har klinisk betydning. Bruker vi grensene i intervallet til å trekke slutninger om statistisk signifikans, har de selvfølgelig samme svakheter som p-verdier.

Både antall observasjoner og variabilitet (spredning) er viktige for bredden av et konfidensintervall. Jo flere observasjoner vi har, desto smalere blir intervallet. Økt presisjon betyr ikke juks – en våken leser vil klare å avdekke at en gjennomsnittlig endring i blodtrykk på 0,5mmHg med et 95 % konfidensintervall som strekker seg fra 0,3 til 0,7 neppe har klinisk relevans selv om endringen er statistisk signifikant (p<0,05). Det er her konfidensintervallet viser sin verdi. Vi ser med en gang at gjennomsnittseffekten er svært liten, men den er i dette eksemplet presist estimert, og vi kan selv vurdere hvorvidt den er stor nok til å ha klinisk betydning.

Vi er for øvrig åpenbart ikke uenige om at det forekommer et tankeløst overforbruk av p-verdier i medisinsk forskning. Men det er etter min oppfatning misbruket som fortjener kritikk, ikke metoden som sådan. Riktig brukt gir p-verdier og konfidensintervaller nyttige bidrag til innsikt.

Litteratur

1. Mills JL. Data torturing. N Engl J Med 1993; 329: 1196-1199.