Kreasjonismen er aldri morsom

Erik Tunstad Om forfatteren

Kommentarer

(4)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Kjell Johannes Tveter
Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 1 2015 anmeldte høgskolelektor Erik Tunstad boken «Intelligently Designed» (1). Jeg har fått flere henvendelser fra kolleger som har reagert på denne anmeldelsen. Tunstad skriver nedlatende om «kreasjonisme», og det må han gjerne gjøre. Kreasjonisme betyr skapelse – det vil si man innfører en Skaper. Man bør vite at det er to slag slik kreasjonisme: Ung jord kreasjonisme, hvor man mener at jorda ikke er over 10.000 år gammel, og gammel jord kreasjonisme, som har det vanlige syn på universets og jordas alder, det vil si noen milliarder år (2). I dag er det slik at «kreasjonisme» i realiteten betyr tilhengere av ung jord.

Tunstad skriver at Intelligent Design (ID) er en form for kreasjonisme. Det mener jeg er fullstendig feil. ID er en vitenskapelig retning som stiller spørsmålet: Er det forhold i vår virkelighet som naturalistiske mekanismer ikke kan forklare, og som best forklares med intelligent aktivitet? Dette spørsmålet er ikke knyttet til jordas alder, og ID innfører heller ikke et gudsbegrep. Jeg mener derfor det er uriktig å knytte ID til «det kristenkonservative USA i kamp mot modernismen». Naturalismen, som er det rådende syn på naturvitenskap, regner ikke med og aksepterer ikke på noen måte, intelligente årsaker i naturen. Der er det bare naturlige årsaker, det vil si tilfeldighet og lovmessighet, som gjelder.

ID stiller spørsmål ved om følgende forhold kan gis en akseptabel forklaring hvis intelligent kausalitet utelukkes:

1. «The fine-tuning of the universe». Selv naturalister forstår at denne fininnstilling av en stor rekke med naturkonstanter, et forhold som utgjør en betingelse for at vårt univers i det hele kan være til, sterkt indikerer intelligent kausalitet. Derfor blir dette argument imøtegått ved å innføre tallrike univers, multivers.

2. Universets informasjon. Vitenskapsmenn med ulik bakgrunn er opptatt av om informasjon faktisk er forutsetningen for materie – og ikke omvendt. En helt ny bok «It from Bit, or Bit from It: On Physics and Information» (3) handler om akkurat denne problemstillingen. Se også (4). Boken «Being as Communion» konkluderer med at informasjon er den basale forutsetning for vår virkelighet (5). All informasjon vi mennesker kjenner til, kommer fra en intelligent kilde. Jeg mener derfor det er vitenskapelig korrekt å regne med at all form for informasjon – også informasjonen i DNA - har en intelligent årsak. Hvis dette bestrides, vil jeg mene at årsaken er ideologisk og ikke vitenskapelig.

3. Livets nanomaskineri. Hver celle i organismer inneholder titusenvis av proteinmotorer som utfører spesifiserte oppgaver. Dette maskineri styres av informasjon lagret i DNA, som også inneholder oppskriften til maskineriet. Genetikeren Craig Venter sier DNA er livets software (6). Men software programmeres av dataeksperter, og jeg mener at også genetisk informasjon må være programmert. Min bok «Livets Mysterium» gir for øvrig en oversikt over forhold i vår virkelighet som jeg mener best forklares med intelligent kausalitet.

Litteratur

1. Tunstad E. Kreasjonismen er aldri morsom. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:54

2. Wikipedia. Kreasjonisme. http://no.wikipedia.org/wiki/Kreasjonisme (3.6.15)

3. Anthony Aguirre & Brendan Fosler. It from Bit, or Bit from It: On Physics and Information (The Frontiers Collection ) Springer 2015.

4. Robert Lawrence Kuhn. Forget Space-Time: Information May Create the Cosmos. May 2015. www.space.com/29477-did-information-create-the- cosmos.html (3.6.15)

5. William A. Dembski : Being as Communion . A Metaphysics of Information. Ashgate 2014.

6. Evolution news and views. http://www.evolutionnews.org/2013/10/craig_venter_in078301.html (3.6.15)

Andreas Wahl Blomkvist
Om forfatteren

Kjell Johannes Tveter er uenig høgskolelektor Erik Tunstad sin anmeldelse av Edward Caudill sin bok «Intelligently designed» (1). Tunstad sin oppfatning og Caudill sin bok har etter min mening helt rett i sin analyse: Intelligent design (ID) er på alle måter en skjult variant av kreasjonisme. Dette er avdekket i flere artikler (2) og er akseptert viten (3, 4). Til kontrast mener Tveter at ID er en «vitenskapelig retning» til tross for at en rekke større nasjonale og internasjonale vitenskapelige organisasjoner eksplisitt har avvist ID som pseudovitenskapelig (5). Blant 3,748 tilfeldig utvalgte forskere i American Association for the Advancement of Science er det 98% som er enige i at mennesker og andre levende organismer evolverte over tid, i følge Pew Research (6). Det er få problemstillinger i vitenskapen hvor man finner en slik konsensus på tvers av disipliner.

Hovedproblemet mener jeg er at ID ikke tilbyr testbare hypoteser, men er tilfreds med å påpeke nåværende uvitenhet i vitenskapen som evidens for sin egen fortreffelighet. Dette er sammenlignbart med å påpeke manglende kunnskap og deretter rope «Eureka- uten å ha en testbar forklaringsmodell, også kjent som argumentum ad ignorantiam. ID-bevegelsen er med andre ord vitenskapelig ubrukelig og filosofisk forvirret (7).

Tveter oppgir ingen interessekonflikter, men han tjener nok penger på sin egen bok, «Livet - skapelse eller tilfeldighet», der han argumenterer på linje med ID-bevegelsen. Allerede i tittelen kan en alvorlig misforståelse av Darwins naturlige seleksjon enses - den er alt annet enn tilfeldig. Ofte er ID-argumenter, og tilsynelatende Tveter sine (8), allerede tilbakevist (7, 9). For eksempel er de fleste kreasjonist/ID-argumentene indeksert ved TalkOrigins.org, som tilbyr en rekke artikler og essays med dokumentasjon mot de mange tullete påstandene i denne politiske bevegelsen (9).

Litteratur

1. Tunstad E. Kreasjonismen er aldri morsom. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:54

2. Forrest B. Understanding the intelligent design creationist movement: its true nature and goals. Center for Inquiry 2007. http://www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/intelligent-design.pdf (08.07.2015)

3. Wikipedia. Intelligent design. https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design (08.07.2015)

4. Caudill E. Intelligently designed. University of Illionois Press, 2014.

5. Wikipedia. List of scientific bodies explicitly rejecting Intelligent design. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientific_bodies_explicitly_rejecting_Intelligent_design (08.07.2015)

6. Funk C, Rainie L, Page D. Public and Scientists’ Views on Science and Society. Pew Research Center Jan 2015

7. Ruse M. Creationism. Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/creationism/#IntDes (08.07.2015)

8. Eig K. Kjell Tveter prater tull om evolusjon. Adventures in geology 2012. http://karsteneig.no/2012/09/kjell-tveter-prater-tull-om-evolusjon/ (08.07.2015)

9. TalkOrigins. Index to Creationist Claims. http://www.talkorigins.org/indexcc/list.html (08.07.2015)

Kjell J. Tveter
Om forfatteren

Paradigmet Intelligent design (ID) gir en annen forklaring av evolusjon enn den darwinistiske, som hevder å kunne forklare evolusjon med mekanistiske forklaringer. ID gir grunner for å se på darwinismens forklaringer som biologisk lite sannsynlige, og fordi darwinismen i praksis synes å være sterkt koblet til en naturalistisk filosofiforståelse som ikke alle deler, spesielt hva gjelder livets begynnelse. Den anerkjente ateistiske filosofiprofessor Thomas Nagel (1) har skrevet en bok som allerede i tittelen angir hans tvil om Neo- Darwinismen. I boken gir han uttrykk for positive synspunkter på Intelligent Design.

Mitt foregående innlegg om ID (2) har medført et svar fra Andreas Wahl Blomkvist (3). Han mener jeg tar feil når jeg sier at ID er en vitenskapelig retning. Problemet er at jeg ikke kan finne at Blomkvist bringer inn de faglige argumenter han hevder å bringe inn. Jeg ser mest av negative karakteristikker og appell til konsensus - som i hvert fall aldri har vært et vitenskapelig argument. Henvisninger til polemisk sekundærlitteratur synes jeg også blir mer retorisk enn faglig. Blomkvist refererer således også til Wikipedia. Jeg mener Wikipedia generelt ikke bør brukes som en forskningskilde, og i særlig grad gjelder det der emnene berører kontroversielle forståelser. I forhold til ID har det vært hevdet at det i Wikipedia foregår et ideologisk maktspill der det per i dag er slik at ID-positive argumenter umiddelbart blir slettet eller satt inn i en darwinistisk kontekst (4).

At man må inkludere flere dimensjoner enn den mekanistiske, er ingen ny ID-oppfinnelse, men går inn i en lang tradisjon av filosofiske diskusjoner om ulike typer årsaksbegreper. Vår tid har lenge forsøkt å forklare alt med ett eneste årsaksbegrep som for meg synes utilstrekkelig. Siden ID også uttaler seg om selve opprinnelsen til livet, vil ID komme i konflikt med naturalismen, som er den rådende filosofi hos et flertall av dagens naturvitere. Naturalismen utelukker at det finnes intelligente årsaker i vår virkelighet. Men det blir ikke en interessant debatt hvis den ene siden skal bestemme utgangspunktet for debatten!

De siste 60 års biologiske forskning har dokumentert at livet utgjøres av enorme mengder med kompleks og spesifisert informasjon som danner et biokjemisk språk med beskjeder og koder, ikke minst for genfunksjoner. Det interessante er så: Hva gir den beste forklaring av disse forhold? Er det darwinismen eller mer formålsorienterte kausalitetsbegreper, slik ID hevder?

Når det gjelder mitt syn på evolusjon, som Blomkvist gjengir feil, kan jeg gjerne tydeliggjøre at mikroevolusjon er et rent faktum, men jeg har ikke kjennskap til vitenskapelig dokumentasjon om at makroevolusjon faktisk skjer. Blomkvist velger å henvise til overfladiske slagord hos ID-kritikere - der er ingen henvisninger til ID-litteraturen hos ham. Da jeg satte meg inn i ID, hadde jeg særlig utbytte av primærlitteraturen om ID til biologen Michael Behe (5,6) og vitenskapsteoretikeren Stephen Meyer (7,8).

Litteratur

1. Nagel, Thomas : Mind and Cosmos. Why the Materialist Neo – Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Oxfor University Press. 2012.

2.Tveter KJ. Re: Kreasjonismen er aldri morsom. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1107 – 8.

3.Blomkvist AW. Re: Kreasjonismen er aldri morsom. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1431 – 2.

4. Luskin C. In Covering Intelligent Design, Wikipedia Engages in "Information Sabotage". Evolution news and views. 28.8.15 www.evolutionnews.org/2015/08/in_covering_int098841.html (12.10.15)

5. Meyer SC. Darwin´s Doubt. The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design. Harper 2013.

6. Meyer SC. Signature in the Cell. DNA and the Evidence for Intelligent Design. Harper 2009.

7. Behe M. Darwin´s Black Box. The Biochemical Challenge to Evolution.

Free Press 2006.

8. Behe M. The Edge of Evolution. The Search for the Limits of Evolution.

Free Press 2007.

Andreas Wahl Blomkvist
Om forfatteren

Kjell Johannes Tveter svarer på min kommentar der jeg påpeker de mange manglene ved «Intelligent Design» (ID)- bevegelsen, samt den underliggende politiske agendaen (1, 2). Tveter kommer med en rekke anklagelser og påstander som den ærlige leser kan gjennomskue. Jeg forsøkte ikke å gjengi synet til Tveter på evolusjon, og jeg brukte ikke Wikipedia som «forskningskilde» slik Tveter påstår. Både Wikipedia og spørreundersøkelser brukte jeg for å underbygge min påstand om at det er «akseptert viten» at ID er en pseudovitenskapelig variant av kreasjonisme. Som tilsvar lenker Tveter til nettsiden «evolutionnews» der det hevdes at Wikipedia driver «ideologisk maktspill» fordi den ikke er positiv til ID (3).

Her er det viktig med litt kontekst. Evolutionnews er opprettet av Center for Science and Culture (CSC) som igjen ble etablert i 1996 som kreasjonismefløyen til Discovery Institute (en konservativ tenketank). CSC har en klar religiøs og politisk agenda, og er det fysiske hovedkvarteret til ID bevegelsen (4, 5, 6). Dette er religiøs kreasjonisme ikledd pseudovitenskap, og primærlitteraturen som avdekker dette er lett tilgjengelig i blant annet arbeidet til Barbara Forrest for Center for Inquiry (6) og Edward Caudill sin bok (7).

Videre, Tveter erkjenner at han mangler kjennskap til vitenskapelige dokumentasjon for makroevolusjon. En lesverdig introduksjon til emnet med henvisninger til primærlitteratur kan oppsøkes på TalkOrigins (8). Makroevolusjon er ingen kontroversiell sak blant biologer, og det finnes en mangfoldighet av evidens for dette.

Til slutt henviser Tveter til kjente ID aktivister som Michael Behe og Stephen Meyer. Tveter beskriver også Behe som biolog, hvilket han ikke er (9). Argumentene i hans bok har blitt tilbakevist av faktiske biologer (10). Enda viktigere - Tveter nevner ikke at Meyer er selveste direktøren i CSC, og at Behe har stipendiat i samme gruppe (11). Begge disse er frontkjempere for kreasjonisme i USA. Dette er eksemplifisert i Kitzmiller-rettsaken der Behe med flere forsøkte å kreve obligatorisk ID undervisning i skolen, men tapte saken fordi dette kom i konflikt med grunnloven som forbyr inngåelse av en lov som respekterer etableringen av en religion (12). Behe sine argumenter mot evolusjon ble tilbakevist og han ble nødt til å innrømme at ID-bevegelsen ikke publiserer noe fagfellevurdert vitenskap eller tilbyr testbare hypoteser (13). Jeg håper for fremtidens beste at Norge slipper å kaste bort ressurser på å møte de religiøse kreftene slik vi har sett i USA.

Litteratur

1. Tveter KJ. Re: Kreasjonisme er aldri morsom. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1107-8.

2. Blomkvist AW. Re: Kreasjonismen er aldri morsom. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1431 – 2.

3. Luskin C. In Covering Intelligent Design, Wikipedia Engages in "Information Sabotage". Evolution news and views. 2015. www.evolutionnews.org/2015/08/in_covering_int098841.html (12.10.15)

4. Discovery Institute. Center for Science and Culture. http://www.discovery.org/id/ (23.10.15)

5. Wikipedia. Center for Science and Culture. https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Science_and_Culture (23.10.15)

6. Forrest B. Understanding the intelligent design creationist movement: its true nature and goals. Center for Inquiry 2007. www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/intelligent-design.pdf (23.10.15)

7. Caudill E. Intelligently Designed. University of Illionois Press, 2014

8. Theobald D. 29+ evidences for macroevolution – the scientific case for common descent. TalkOrigins. http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/ (23.10.15)

9. Wikipedia. Michael J. Behe. https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Behe (23.10.15)

10. Dawkins R. The Blind Watchmaker. W. W. Norton & company 1996

11. Discovery Institute. Fellows – Center for Science and Culture. http://www.discovery.org/id/about/fellows/ (23.10.15)

12. Wikipedia. Kitzmiller v. Dover Area School District. https://en.wikipedia.org/wiki/Kitzmiller_v._Dover_Area_School_District (23.10.15)

13. TalkOrigins. Kitzmiller v. Dover Area School Distric – Trial transcript: Day 12. http://www.talkorigins.org/faqs/dover/day12am.html (23.10.2015)