Hjerteinfarkt i Norge

Det viser ferske tall fra Norsk hjerteinfarktregister. Til tross for at hjerte- og karsykdommer er den vanligste årsaken til innleggelse i norske sykehus, har det helt frem til 2012 manglet et slikt register. I 2013 registrerte 48 av 54 sykehus pasienter, og det er på bakgrunn av disse tallene at Jarle Jortveit og medarbeidere har skrevet en artikkel i Tidsskriftet.

Godt fungerende behandlingstilbud
- Studien vår viser at det er et godt fungerende behandlingstilbud til de fleste med hjerteinfarkt i Norge. Overlevelsen er lik i alle helseregioner og er god sammenliknet med andre land i Europa, sier Jarle Jortveit.

  • 13 043 hjerteinfarkt ble registrert i 2013
  • 28 % ble klassifisert som ST-elevasjonsinfarkt og 70 % som ikke-ST-elevasjonsinfarkt 
  • Gjennomsnittsalder ved infarkttidspunkt var 68 år for menn og 76 år for kvinner
  • Hjerteinfarkt rammet noen flere menn (64 %)
  • Halvparten av pasientene hadde høyt blodtrykk, 60 % var røykere eller tidligere røykere, og nesten 30 % hadde hatt hjerteinfarkt tidligere
  • 10 % var døde innen 30 dager
  • Det var ingen forskjeller i dødelighet mellom helseregionene
  • Det var ingen forskjeller i dødelighet mellom menn og kvinner

Jortveit og medarbeiderne identifiserte likevel noen forbedringsområder. Nesten halvparten av pasientene med den vanligste hjerteinfarkttypen fikk ikke koronar angiografi slik som retningslinjene anbefaler, og fikk derfor ikke behandlet forsnevringene som forårsaket hjerteinfarktet med ballongblokking (primær perkutan koronar intervensjon, PCI).

De mener også det er mer å hente innen forebygging.

- Mange pasienter som fikk hjerteinfarkt i 2013 hadde hatt infarkt tidligere. Dette kan indikere behov for bedre forebyggende behandling hos pasienter som allerede har hatt hjerteinfarkt, sier Jortveit.

Endelig et register!
Tanken om å registrere hjerte- og karsykdommer ble lagt frem allerede ved etableringen av Det norske råd for hjerte- og karsykdommer i 1955, og i 1961 inngikk rådet en avtale med Kreftregisteret om et samarbeid, skriver professor emeritus Dag Steinar Thelle på lederplass. Senere ble det uenighet både om lokalisering og registerets karakter. Først i 2010 vedtok Stortinget at det skulle opprettes et personidentifiserbart, landsdekkende register. Fra 1.1.2012 er alle sykehus pålagt å melde inn helsedata om pasienter innlagt med diagnosen akutt hjerteinfarkt i Norsk hjerteinfarktregister.

- Etter 50 år har vi endelig et register over den enkeltsykdommen som tar flest liv, skriver Thelle.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media