Fikk pris for artikkel om alkoholvaner

I artikkelen Alkoholavholdende – en risikogruppe?, som sto på trykk i Tidsskriftet nr. 1/2013, har Pedersen sett nærmere på unge nordmenns alkoholvaner, sosial integrasjon, symptomer på angst og depresjon, seksualatferd og mottak av trygdeytelser. Studien er basert på forskningsprosjektet Ung i Norge longitudinell, og deltakerne var i underkant av 2 000 elever ved 67 norske skoler.

Pedersen konkluderer med at alkoholavhold i ung voksen alder er assosiert med svak integrasjon og psykososiale problemer.

  • Alkoholavhold ved inngangen til 20-årene var knyttet til ensomhet, svake vennenettverk og sen samleiedebut
  • Ved utgangen av 20-årene fant man i tillegg økt hyppighet av symptomer på angst og depresjon, samt en forhøyet andel mottakere av trygd og sosialhjelp

- Disse funnene kan kanskje bidra til å kaste lys over den dokumenterte sammenhengen mellom alkoholavhold og økt risiko for helseproblemer. Funnene kan peke i retning av at alkoholavhold ikke i seg selv nødvendigvis har en negativ helseeffekt, men at det er andre forhold ved denne gruppen som forklarer deres dårligere helse. Det er også verd å merke seg at datasettet omhandler helt unge mennesker, slik at dette neppe handler om «sick quitters», men om problemer som kanskje stikker dypere. Det er liten tvil om at det bør være en prioritert oppgave å undersøke temakretsen mer inngående, skriver Pedersen.

- Artikkelen er et viktig bidrag i forebyggende medisinsk arbeid og bidrar til å nyansere debatten om alkoholens helsemessige betydning, heter det i begrunnelsen for pristildelingen.

Prisen er på 30 000 kroner.

Legeforeningens nettsider kan du lese mer om prisene som ble delt ut på landsstyremøtet. Du kan også følge med på Twitter, under #dnlflm.

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media