Hvorfor blir jeg ikke sitert?

Erlend Hem Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Ivar Sønbø Kristiansen
Om forfatteren

Hem har en artig kommentar om sitering (1), og han er ikke alene om å være skuffet. For mange år siden sendte noen av oss en artikkel til Lancet om effekten av trusler mot leger (2). Vi var henrykte over at den ble akseptert, men den har nesten ikke blitt sitert (16 siteringer i Google Scholar). En "back-of-the-envelope-analyse" om fremtidig legemangel vi publiserte i Tidsskriftet fikk derimot Stortinget til å vedta utbygging av pre-klinikk i Trondheim (3).

Hem fremhever salige Gregor Mendel som en forsker som ikke ble forstått av sin samtid, men kanskje fortjente han ikke bedre. Han er trolig et tidlig eksempel på fusk i forskningen (4). Hans teori om arvelover var korrekt nok, men tallene var trolig pyntet på for å overbevise leserne om lovmessigheten. Han hadde for få observasjoner til å få så «pene» tall som han publiserte.

Verden er evig urettferdig.

Ivar Sønbø Kristiansen

i.s.kristiansen@medisin.uio.no

Ivar Sønbø Kristiansen (f. 1947) er professor ved Universitetet i Oslo.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Litteratur

1) Hem E. Hvorfor blir jeg ikke sitert? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:807.

2) Kristiansen IS, Førde OH, Aasland O et al. Threats from patients and their effects on medical decision making: a cross-sectional, randomised study. Lancet 2001; 357: 1258-61.

3) Eknes KG, Kristiansen IS. Tilgang på leger i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111: 723-6.

4) Benestad H B. Vitenskapelig uredelighet – alvorlig, forsettlig eller grovt uaktsomt? Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:515 – 6.